Alle aktuelle byggeprosjekter i Herøy

Etablering av ny akvakulturlokalitet i Herøy
Søkt størrelse: 3599 tonn MTB. Flytende anlegg. Matfiskanlegg.
Etablering av ny akvakulturlokalitet i Herøy
Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret. Søkt størrelse:3599 tonn MTB.
Etablering av akvakulturanlegg i Herøy
Søkt størrelse: 2340 tonn MTB. Oppdrett av laks i åpen merd i sjø, fra smolt til slaktefisk.
Etablering av masseuttak i Herøy
Det er ønskelig å ta ut kortreiste steinmasser som skal brukes i Herøy kommune i forbindelse med oppdrag for entreprenørdriften Olaf Pettersen as. Det vil settes av buffersone mot Gotteløyveien og bebyggelse, og det vil gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av uttaket. Planområdet reguleres hovedsakelig til formålene; råstoffutvinning - steinbrudd og masseuttak, kjøreveg, LNFR m.m. Hele planområdet dekker et areal på 37,4 daa
Etablering av infrastruktur for frittliggende boligbebyggelse med naust og flytebrygge/småbåtanlegg i Herøy
Regulere gbnr 4/25 m.fl. til frittliggende boligbebyggelse med ca. 7-9 stk boligtomter med mulighet til hvert sitt naust og flytebrygge samt 3-5 naust i rekke og småbåtanlegg med plass til 3-5 båter m.m. Planområdet har en størrelse på ca. 19,3 daa inkl. areal i sjø.
Pasientvarslingssystem i omsorgssenter i Herøy
Det er helt nødvendig å oppgradere pasientvarslingssystemet ved Herøy omsorgssenteret. Dette innebærer utarbeiding av nettverkstilgang, fornyelse av varslingssystem, mobile trygghetsalarm, digitalt tilsyn som gir pasientene mer privatliv og uforstyrret søvn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.