Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Etablering av område for oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl i Hadsel
En kjølebasseng ska opprettes for testfacilitet av oljevern.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av handelsområde på Børøya i Hadsel kommune
Det skal fjernes løsmasser og renskes fjell før sprengning av berg for å etablere tomta (14 mål) for et fremtidig handelsområde. Sprengt fjell skal fylles i sjø nordøst på Børøya som en del av Stokmarknes miljøhavn.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 4,7 km. Fra kryss Fv.82 Gulstadveien til kryss Fv.82 Lekangveien. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Nybygg av parkeringshus på Stokmarknes
Grunnarbeidet utføres i samband med bygging av parkeringsplasser i 2022.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 3,6 km. Fra kryss Fv.82 Hjelbergveien til kryss Fv.82 Lekangveien ved Hadsel kirke og frem till parkeringsplass ved Hadsel kirke. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Ny drenering på sykehjem ved Stokmarknes i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av fortau langs Haugveien i Hadsel
Fra krysset Solstien til krysset Vikaveien. Ca 650 meter.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Utskifting av va-ledninger mm i Stokmarknes
Utskifting av ca 100 m VA-ledningar, legging av overvannsledning og oppbygging av gata med fortau på samme strekning med nye gatelys.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Utskiftning av gatebelysning i Hadsel kommune
Opsjon 1: Armaturskift Stokmarknes ca 68 stk veilysarmatur. Opsjon 2: Armaturskift Melbu ca 38 stk velysarmatur. Opsjon 3: Montering av stolpesikringer.
Renovering av 8-10 stk bad ved sykehjem i Riarhaugen
Renovering bad (8-10 stk) Riarhaugen bosenter. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Videreføring renovering av 8-10 stk bad ved sykehjem i Stokmarknes
Renovering bad (8-10 stk) Stokmarknes sykehjem. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av gulvflater på sykehjem i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av tak på sykehjem i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Enøktiltak på barnehage i Hadsel
Oppgradering vinduer.
Nybygg av parkeringsplass på Stokmarknes
Grunnarbeidet ska utføras så att ett parkeringhus kan settes opp vid senere.
Ny belysning på skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.