Alle aktuelle byggeprosjekter i Alstahaug

Nybygg av campingplass, uthus/naust/badehus, småbåtanlegg mm i Alstahaug
Planområdet som ønskes regulert ligger som en del av Risåsan på øya Blomsøy, i Alstahaug kommune, og omfatter gbnr 19/99. Hele planområdet dekker et areal på ca. 119,6 daa inkludert areal i sjø. Planområdet benyttes i dag i hovedsak til beitemark, og omsluttes av naturmark, fylkesveg, beitemark, åkrer og hav. Forslagsstiller ønsker hovedsakelig å regulere planområdet til formålene campingplass, uthus/naust/badehus, LNFR, småbåtanlegg i sjø og vassdrag, bruk og vern av sjø og vassdrag m.m. Opptil ca 30 campingplasser.
Etablering av akvakulturanlegg i Alstahaug kommune
Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret, samt samlokalisering.
Vedlikehold på tak og tårn på kirke i Alstahaug kommune
Taktekking, kobbertekking på tårn og takrenner med nedløp.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.