Alle aktuelle byggeprosjekter i Stranda

Elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg (22 kV sjøkablar) i Stranda
Skjortneset oppdrettsanlegg vil forsynes med en sjøkabel på om lag 4,76 km fra Fausa kraftverk. Transformatorer i oppdrettsanlegga med yting 0,63 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.
Elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg (22 kV sjøkablar) i Stranda
Lengde på sjøkabel er 3105m. Sjøkabel fra Vital Seafoods anlegg i Stranda sentrum til oppdrettsanlegget i Storfjorden. Transformatorer i oppdrettsanlegga med yting 0,63 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.
Elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg (22 kV sjøkablar) i Stranda
Oppdrettsanlegget Vindsnes i Norddalsfjorden vil forsynes med en om lag 2,4 km lang sjøkabel fra Rusetbugen på nordsida av Norddalsfjorden mellom Valldal og Fjøra sentrum. Transformatorer i oppdrettsanlegga med yting 0,63 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.
Elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg (22 kV sjøkablar) i Stranda
Sjøkabelen til Overåneset oppdrettsanlegg vil bli om lag 2,2 km lang og gå fra den nedlagte ferjekaia Overåkaia. Transformatorer i oppdrettsanlegga med yting 0,63 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.
Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene i Geiranger
Forsterking av bæreevne. Forsterking av steinhvelvsbru, samt utskifting av bruplate på 15-0127 Flåbrua i Stranda kommune i Møre og Romsdal.
Rehabilitering av eksisterende bru i Stranda kommune
Betongrehabilitering av eksisterende bru, nytt asfaltdekke, erosjonssikring i elv og nytt brurekkverk som opsjon.
Utbygging av bredbånd i Stranda kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Trafikksikkerhetstiltak/gangfeltsikring langs Fylkesveg 60 i Stranda
Trafikktryggingstiltak i samband med kryssing av fylkesveg 60 ved Ringstad skule i Stranda kommune. Ringstad skule er ein barneskole med nesten 300 elevar, og mange av barna bur på motsett side av fylkesvegen. Mange barn kryssar derfor fylkesvegen i desse gangfelta på veg til/frå skolen dagleg, og vi meiner gangfeltsikring her er eit godt og viktig trafikktryggingstiltak for mjuke trafikantar.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.