Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger, 9403 i Nordmøre 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal kommuner.
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kapasitet til 392 elever.
Nybygg av boliger i Molde
Del av gnr 227 bnr 2 og del av gnr 227 bnr 154. Planforslaget legger opp til utbygging av 4- mannsboliger, 2- mannsboliger og eneboliger. Intill 38 nye boenheter. Ca 40 daa.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Anskaffelse av felles rigg- og drift til sykehus på Hjelset i Molde
Entreprise K1101 Felles rigg og drift vil blant annet benyttes til å sørge for god logistikk og flyt på byggeplass, provisoriske elektriske anlegg, renovasjonsstasjon(er), byggeheiser mv. Kontrakten gjennomføres som en NS 8405 entreprise, der store deler av arbeidet vil avregnes etter medgått tid og materiell.
Nybygg av bru på Fylkesveg 62 i Molde
INVESTERINGSPROGRAM FYLKESVEGAR 2022-2031.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylke, delkontrakt 5
Felles utlysning for: Sunndal (Fjellgardene og Vriomdalen/Innderdalen), Aure Sør (Halses og Golma), Rauma (Verma, Rødstøl-Brude, Grøvdalen, Lyngheimsgjerdet, Myrbøen-Alnes, Brøstdalen) Molde (Sekken, Malo-Horsgård), Hustadvika (Sorset-Krekvikbogen) Tingvoll (Aspøya), Smøla (Nelvika-Kongsvatnet, Kuli og Hestøya, Skjølberg, Litlneset-Hopen), Gjemnes (Angvika-Aspåsen, Bergsøy Nord, Angvik-Brakstad/Molde), Herøy (Goksøyr)
Ombygg av eksisterende lokaler til hjelpemiddelforvaltningen på Bergmo i Molde
Lokaler for Hjelpemiddelforvaltningen skal etableres i eksisterende bygningsmasse på Bergmo, og lokalene har frem til våren 2021 vært benyttet som butikklokaler, senest for Kiwi Bergmo.
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av kontor, lager og verkstedareal m.m. i Molde kommune
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av arealer for Molde Eiendom KF, bygg- og utviklingsavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune, samt nytt newtonsenter og Molde bærekraftshub.
Etablering av småhus i Molde kommune
2 stk småhus/modulhus på ca 40 m2 BRA for en én-persons husstand. Småhusene må utformes robust, da de tilrettelegges for personer med rusproblemer og/ eller psykiske lidelser. Husene skal inneholde bad, soverom, åpen kjøkken- og stueløsning, utvendig bod og teknisk rom. Husene kan levers som plassbygd eller modulbygg/ferdighus, det viktigste er at konstruksjon er konstruert slikt at man kan flytte boligen med lastebil og (mobil)kran om nødvending. Det er viktig at boligen ivaretar bokvalitet for beboerne og opprettholder estetiske kvaliteter.
Rehabilitering av dam i Molde kommune
Fellesutlysning for: Midsundvatn-, Bakkelva- og Audunstjønn dammer. Revurdering av dam Midsundvatn og Dam Bakkelva må utføres når godkjente flomberegninger foreligger. NVE opplyser at det er lang behandlingstid for flomberegninger slik at revurderingene mest sannsynlig tidligst kan gjennomføres i 2023. For dam Audunstjønn foreligger det godkjent flomberegning slik at revurdering ønskes gjennomført i løpet av august - september 2022.
Konsulentoppdrag for vurdering av bygningsteknisk tilstand på bygg ved Lundavang - Stuevollen i Molde kommune
For bygningene skal det basert på befaring, foreliggende dokumentasjon og faglige vurderinger gjøres en overordnet vurdering om bygningene har en teknisk kvalitet som gjør at hele eller deler av bygningsmassen kan brukes til formål innenfor arealbrukskategoriene bolig og/eller privat/offentlig tjenesteyting. Opsjon: Dersom det viser seg at bygningsmasse kan gjenbrukes skal det gjøres vurderinger som skal legges til grunn for videre føringer i områdereguleringen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.