Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Totalentreprise for rørpost (K6311), kontrakt er signert med Norway filial of Swisslog Healthcare AG, Switzerland (Swisslog) Totalentreprise for AGV (K6201), kontrakt er signert med Gibotech A/S (dansk selskap)
Nybygg av boliger i Molde
Planlagt prosjekt 2015/2016. Tomter som skal selges til private utbyggere. Antydet 200-250 boenheter.
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av biogassanlegg i Molde
Gnr/bnr 235/ og 235/29
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Nybygg av bru på Fylkesveg 62 i Molde
INVESTERINGSPROGRAM FYLKESVEGAR 2022-2031.
Graving av to kabelgrøfter på Skålahalvøya i Molde kommune
Elinett AS skal etablere kabelføringer i grøft fra Talset til Gjerde i Solemdalen, og fra Vågseter til Sølsnes i Molde kommune, Møre og Romsdal. Totallengde på grøftene er ca. 9,7 km, fordelt på 2 delstrekninger på hhv. ca. 4,82 km (Talset - Gjerde) og 4,85 km (Vågseter - Sølsnes). Grøften skal legges delvis med OPI-kanal (plasstøpt trekkerørskanal i betong) og delvis med konvensjonell grøft med trekkerør for senere kabeltrekking. Det vil være en egen entreprise på arbeidene med kabeltrekking og skjøting av kabler.
Installasjon av varmepumpe ved omsorgssenter i Molde
Glomstua omsorgssenter, Glomstuvegen 48A 6412 Molde, skal utstyres med væske/vann varmepumper og energibrønner. Nye varmepumper skal monteres i eksisterende container inneholdende oljekjel for drift sammen med nødstrømsaggregat. Varmepumper skal tilsluttes eksisterende flenser for tur og retur. Varmepumper får ny 400v strømforsyning. Elektro- og automasjons- arbeider utføres av andre entreprenører.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Ny vann- og avløpsledninger i Molde, etappe 2
Nye vannledninger betyr utskifting av eternittledninger og vil gi bedre og sikrere vannforsyning/ brannvannsdekning. Avløp: I et separatsystem legges det to parallelle ledninger: en overvannsledning for takvann/grunnvann/drenering og en spillvannsledning for kloakk/avløp.
Riving av barnehage og etablering av park/grøntområde i Molde kommune
Barnehagebygget skal rives og området vil bli tilbakeført som en del av parken/grøntområdet Banehaugen.
Ny vann- og avløpsledninger i Molde, etappe 1
Nye vannledninger betyr utskifting av eternittledninger og vil gi bedre og sikrere vannforsyning/ brannvannsdekning. Avløp: I et separatsystem legges det to parallelle ledninger: en overvannsledning for takvann/grunnvann/drenering og en spillvannsledning for kloakk/avløp.
Kartlegging av planer for utbygging av bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune er for 2023 tildelt ei ramme på 17,57 mill. kroner for tilskudd til utbygging av breiband i områder som ikke er kommersielt lønnsom for realisering. Åtte kommuner har meldt inn områder som er aktuelle for tilskudd. Fire av disse kommunene har meldt inn område der kommersielle utbyggingsplaner ikke er avklarte. Følgende kommuner har meldt inn ønske om tilskudd til utbygging av breibandsnett i 2023: - Molde kommune - Sande kommune - Ørsta kommune - Gjemnes kommune - Tingvoll kommune - Sunndal kommune - Aure kommune - Volda kommune Følgende kommuner har områder som omfattes av denne høringen: - Molde kommune - Gjemnes kommune - Tingvoll kommune - Volda kommune
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.