Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km). Opsjon på Riving av eksisterende bru over Opdølselva. Prosjektering og riving av eksiterende bru. Eksisterande landkar beholdes.
Nybygg av boliger i Molde
Planlagt prosjekt 2015/2016. Tomter som skal selges til private utbyggere. Antydet 200-250 boenheter.
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Nybygg av studenthus i Molde
Flatt tak/ev. pulttak.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Nybygg av bru på Fylkesveg 62 i Molde
INVESTERINGSPROGRAM FYLKESVEGAR 2022-2031.
Etablering av nytt utelager for bru-elementer i Molde
Det skal etableres nytt utelager for bru-elemnter. Det skal støpes støttemurer og etableres en asfaltert plass.
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av kontor, lager og verkstedareal m.m. i Molde kommune
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av arealer for Molde Eiendom KF, bygg- og utviklingsavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune, samt nytt newtonsenter og Molde bærekraftshub.
Graving av to kabelgrøfter på Skålahalvøya i Molde kommune
Elinett AS skal etablere kabelføringer i grøft fra Talset til Gjerde i Solemdalen, og fra Vågseter til Sølsnes i Molde kommune, Møre og Romsdal. Totallengde på grøftene er ca. 9,7 km, fordelt på 2 delstrekninger på hhv. ca. 4,82 km (Talset - Gjerde) og 4,85 km (Vågseter - Sølsnes). Grøften skal legges delvis med OPI-kanal (plasstøpt trekkerørskanal i betong) og delvis med konvensjonell grøft med trekkerør for senere kabeltrekking. Det vil være en egen entreprise på arbeidene med kabeltrekking og skjøting av kabler.
Ny vann- og avløpsledninger i Molde, etappe 2
Nye vannledninger betyr utskifting av eternittledninger og vil gi bedre og sikrere vannforsyning/ brannvannsdekning. Avløp: I et separatsystem legges det to parallelle ledninger: en overvannsledning for takvann/grunnvann/drenering og en spillvannsledning for kloakk/avløp.
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.