Alle aktuelle byggeprosjekter i Giske

Ombygg av ledningsanlegg og nybygg av gangveg i Giske
Eksisterande eternit vassleidning (VL) med gjentakande brot og med spesielt utfordrande trase forbi Vigra kyrkje. Grøfta går i stor grad der framtidig gangveg vil bli. Totalt 900 meter. Avløpsleidning og avløp pumpestasjon i same trase. Utførast i to etappar, aust for kyrkja i 2023 og vest for kyrkja i 2024. Prosjektet vil opne for bustadbygging i regulerte felt som har rekkefølge krav knytt til vatn og avløp. Det er ønskeleg å bygge gangvegen samtidig som det blir lagt VA-anlegg
Rammeavtale for kjøp og montering av autovern langs kommunale veier i Møre og Romsdal Fylke
Gjelder i Fjord kommune, Giske kommune, Herøy kommune, Sande kommune, Sula kommune, Vestnes kommune, Volda kommune, Ørsta kommune, Ålesundregionens havnevesen og Ålesund kommune. Avtalen skal omfatte nye anlegg, utskifting, og nye rekkverk på eksisterende vei hvor der mangler autovern
Sanering av svømmehall ved skole i Giske
Tilbygg med symjehall må sanerast og ny fasade tilpassa ny drift. Frå tilstandsanalyse er det større skade i dette tilbygget. Symjehallen vert ikkje nytta og opprinneleg formål passar ikkje inn i dagens drift. Tilstand tilseier at bygg bør sanerast.
Enøktiltak på rådhus i Giske
Kostnad fordelt på 4 år.
Utvendig rehabilitering av omsorgssenter i Giske
Alt av bygg må malast inkl. bytte/rep av vindauge/dører/anna.
Reparering av stier ved naturreservat i Giske kommune
Hovedtiltak: 1) Utlegging av steinheller på våte partier spredt over ca. 1500 meter av turstiene på nordsiden av Molnesfjellet. Det kan anslås et forbruk på ca. 100 heller. 2) Bygging av 3-5 korte trebroer der stien krysser småbekker og vassig. 3) Utkjøring av stein og trematerialer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.