Alle aktuelle byggeprosjekter i Averøy

Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn. Passivhus-standard.
Rehabilitering av bru/rørkonstruksjon på kommunal vei i Averøy kommune
Eksisterende konstruksjon er et flatbunnet korrugert stålrør med innløpskonstruksjon av betong. Største diameter på 3,4 meter og en total lengde på 9,3 meter. Røret har betydelig korrosjonsskader med gjennomgående hull, noe utvasking/erosjon ved innløpskonstruksjon, erosjon av masser rundt rør med påfølgende hull i slitelag av gurs, samt svakt/bruddet rekkverk. Arbeidene inkluderer rivning og deponering av eksisterende rekkverk, frigraving av rør samt deponering av masser, midlertidig omlegging av elveløp, påstøp innvendig i rør, tilbakefylling/omfylling av nye masser, etablering av buet L-mur nedstrøms side og etablering av nytt rekkverk oppstrøms og nedstrøms side. Vegen stenges og omkjøring skal skiltes som en del av oppdraget.
Elektroarbeider ved kirke i Averøy kommune
Det skal lages til nytt tekniskrom og brannalarmanlegget ved kirken skal oppgraderes.
Etablering av slamavskiller for behandling av kloakk fra boligfelt i Averøy kommune
Fra et mindre boligfelt på Kvernes i Averøy kommune går i dag kloakken i samleledning direkte ut i fjorden. Det er nå vedtatt at det skal installeres en slamavskiller for behandling av kloakken fra dette boligfeltet. Det vurderes også å legge en selvfalls kloakkledning fra Kvernes kirke og koble denne inn på ledningen fra boligfeltet. Slamavskilleren skal dimensjoneres for 130 p.e. og plasseres ved fylkesvegen nedenfor kirkegården ved Kvernes kirke. I tilknytning til slamavskilleren skal det etableres et kjøresterkt areal (oppstillingsplass) for pumpebil.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.