Alle aktuelle byggeprosjekter i Averøy

Utvidelse av eksisterende virksomhet og utvidelse av landbasert oppdretttsanlegg i Averøy
Eierne av Skjerneset Fisk AS har etablert et nytt selskap, Mork Rensefisk AS. Det nye selskapet planlegger å ha stamfisk av berggylt, strykning av rogn og startforing av yngel for salg til oppdrettere. Rensefisk brukes i fiskeoppdrett til å bekjempe lakselus. Som første produsent i verdikjeden for oppdrettsnæringen er Skjerneset Fisk AS og Mork Rensefisk AS i ferd med å bli to solide aktører i rensefiskmarkedet. For å tilrettelegge for denne satsingen og imøtekomme økt etterspørsel i markedet, vil det bli behov for utvidelser av dagens arealer, både på land og ut i sjø. Planområdet strekker seg fra fylkesveg ned til sjø, og tar inn hovedbruket gnr. 10 bnr. 5 samt festeeiendommen gnr. 10 bnr. 5 fnr. 1. I tillegg berøres gnr. 10 bnr. 3, 6, 30 og 33 av planavgrensningen. Planavgrensning legges slik for å sikre hensiktsmessig avkjøring og adkomst ned til området.
Etablering av boligfelt i Averøy kommune
Byggeklare tomter. 3 eneboligtomter og 16-17 tomannsboligtomter/flermannsboligtomter.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 64 i Averøy
1.100 meter lang gang- og sykkelveg. Ca 15 meter lang bru.
Utskifting av sjøkabel mellom Averøy og Gjenmnes
Oppgradering av 66kV kabel til 132kV.
Etablering av boligområde i Averøy kommune
Øksenvåghøgda boligområde ligger på høyden mellom Øksenvågen og Lilleøksenvågen. KBBL Bygg AS har 5 ledige tomter i feltet. Det gjelder tomt 5,17,18, 20 og 22.
Ombygg til helse, rus-, terapi- og fysioterapibygg i Averøy
Averøy kommune har vedtatt at Bremsnes skole skal gjenbrukes i størst mulig grad til tjenester og tilbud innen psykisk helse/rus, ergoterapi, fysioterapi, velfredsteknologi og hjelpemidler.
Nybygg av boliger på Bruhagen i Averøy
Byggeklare boligtomter. 2 ledige boligtomter på på nordsiden av dagsenteret og kommunehuset. Bygningene på eiendommene samt det gamle kommunehuset er revet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.