Alle aktuelle byggeprosjekter i Averøy

Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Tøfta, Averøy
Gnr/bnr 62/1 m.fl. Produksjonen skal skje i et lukket merdbasert anlegg som skal plasseres i et kunstig basseng skutt ut i fjellet på land på Tøfta. Anlegget skal bestå av inntil 28 tette merder på 20.000 m³ der hver merd utgjør sin egen smittemessige enhet, til sammen 560 000 m³ og en omsøkt årsproduksjon på 30.000 tonn fisk. To parallelle merdrekker skal plasseres i et basseng utskutt i fjell som er ca. 450 meter langt, ca. 85 meter bredt og 35 meter dypt, noe som tilsier et bassengvolum på ca. 1,34 mill. m³ sjø.
Etablering av fiskerikai/servicestasjon på Langøya i Averøy kommune
Planarbeidet vil legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet og mulig utfylling i sjø. Planavgrensning omfatter et areal på ca. 5,3 daa, hvorav ca. 2,3 daa utgjør arealer i sjø. Gnr/bnr: 78/3, 78/37, 78/193 og 78/208.
Nybygg av eneboliger i Averøy
Ca. 25 tomter totalt.
Nybygg av 132 kV kraftledning og transformatorstasjon i Averøy
132 kV. Luftledning. Ledningen mellom Rensvik på Frei og Engviklia på Averøy vil bli 12,8 km lang og planlegges bygd i samme trasé som dagens ledning. Nettselskapet har også søkt om å rive den eksisterende ledningen, og installere et nytt bryterfelt inne på Rensvik transformatorstasjon.
Ombygg av barneskole til helse, rus-, terapi- og fysioterapibygg i Averøy
Averøy kommune har vedtatt at Bremsnes skole skal gjenbrukes i størst mulig grad til tjenester og tilbud innen psykisk helse/rus, ergoterapi, fysioterapi, velfredsteknologi og hjelpemidler.
Nybygg av boliger på Steinsgrenda i Averøy
Byggeklare boligtomter. 7 ledige eneboligtomter og 2 litt større tomter som er beregnet for konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av boliger på Kvernes i Averøy
Byggeklare boligtomter. 1 tomt gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.