Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg m.m i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Ca. 3000 m2 nybygg og ca. 4000 m2 ombygg i høgblokka.
Ny tunnel på E136 Ysteneset-Skutvika i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nybygg av boligområde i Ålesund
BKS1 BKS2 BKS3 BKS4 BKS5 BFS6 BBB1
Ny Brosundbro og gate fra Hotel Waterfront til Posthuskrysset i Ålesund
Bypakke Ålesund. Ny bro og gate fra Waterfront til Posthuskrysset.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nytt bilanlegg i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Oppføring av Kai på Flatholmen, Ålesund
Ålesundregionens havnevesen er i ferd med å ferdigstille et større område som skal benyttes til kontainerhåndtering samt annet gods. Det er da også behov for kaier siden mye av varene fraktes med båt. Byggested er på eksisterende havneområde på Flatholmen, Ålesund kommune. Prosjektet er delt inn i tre; sør, øst og nord. Estimert kostnad inkl. opsjoner er 200 MNOK.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Ålesund
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Nybygg av boliger i Ålesund
10-20 boliger. Vest siden: 7 daa.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Utbedring av bru på Fv 397 i Ålesund
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 661 i Haram
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av høydebasseng på Haramsøya i Ålesund kommune
Bygging av høydebasseng i GUP på Austnes på Haramsøya i Ålesund kommune. Bassenget skal i tillegg til ordinær døgnutjevning dekke et reservevolum for kortere brudd i vannforsyningen til Haramsøy, Lepsøy og Skuløy.
Tilbygg av idrettshall i Ålesund
Det nye tilbygget skal inneholde styrketreningsrom og teknisk rom, samt heis for å få tilgang til tribuner i eksisterende hall. Tilbygget har en størrelse på ca 460 BTA fordelt på en hovedetasje og en mesaninetasje hvor teknisk rom er plassert.
Tilbygg av administrative lokaler ved ungdomshjem på Larsgården øst for Ålesund sentrum
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), har behov for administrative lokaler ved Bufetatens ungdomshjem Husafjellheimen. Husafjellheimen ligger på Larsgården øst for Ålesund sentrum. Prosjektet er et tilbygg på ca. 340 kvm BTA som skal knyttes til eksisterende bygg.
Rehabilitering av ledningsnett i Ålesund kommune
- Vann- og avløpsarbeid: *Graving, sprenging, masseuttak og bortkjøring av masser. *Vann- og avløpsledninger. *Private stikkledninger, samt tilknytning til det nye anlegget. *Kummer i betong og plast. *Sandfangskummer for vegsluk. - Kabelarbeid: *Trekkerør og kabelkummer. - Annet arbeid knyttet til: *Saging, lapping og legging av asfaltdekke. *Trafikkhåndtering og skilting. *Sikring av grøft for trafikanter og beboere. *Vegoppbygging iht. Ålesund kommunes veg- og gatenorm og asfaltering iht. graveinstruks i offentlig veg.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Etablering av borehull for overvann ved friområde i Ålesund
Setrebekken, friområdet ved Emanuel Mohns veg er et tillrenningsområdet for en god del overvann fra Akslafjellet. Bekken er videre nedstrøms koblet til fellessystem. Ålesund kommune ønsker å fjerne dette fra ledningsnettet. Borrehullet skal lede samlet overvann fra Setrebekken fra et nytt bekkeinntak nordover til baksiden av fjellet i Storvika, herifra skal det ledes videre til sjø på terreng.
Etablering av mesanin med klasserom og kontorarbeidsplasser ved videregående skole i Ålesund
Det er behov for areal for nye klasserom og kontorarbeidsplasser ved Borgund VGS. De nye arealene skal etableres på en ny mesanin som skal settes opp inne i ene bygghallen, inntil yttervegg mot vest og sør, og inntil eksisterende mesanin mot nord. Nivå på ferdig gulv i ny og eksisterende mesanin skal være likt. Oppdraget er delt inn i fase 1 og fase 2. Fase 1 omfatter å forberede og fundamentere for mesanin, samt bygging av selve mesaninkonstruksjonen opp til ferdig avrettet gulvkonstruksjon. Byggherren har rett til å avslutte oppdraget etter fullført fase 1. Fase 2 er en opsjon og omfatter oppbygging av rom på mesaninen i henhold til plantegninger, inkludert tilhørende tekniske anlegg. Fase 2 skal ikke startes på før det er gitt eget avrop på dette.
Etablering av nytt massedeponi på Fjørtoft i Haram
Behov for å lagre 200 000-300 000 kubikkmeter tunnelstein. I samband med fylkesveg 659 Nordøyvegen.
Legging av vassleidning/avløpsleidning og forbetring av veg ved Bjørkereitane/Sjøholt
Arbeidet omfattar opparbeiding grøft for vatn- og avløpsleidningar ved Bjørkereitane på Sjøholt i Ålesund kommune
Tilrettelegging av tilkomstvei og tomtearrondering
Gnr/bnr: 533/10 og 531/145, 146.
Oppgradering av minnelund på kirkegård i Ålesund kommune
Masseflytting, bygging av natursteinsmur, avskjæringsgrøfm, tilførsel av gravemasser, driftsveg, skiferbelegg, plener og beplanting, anordninger for navneskilt. Totalt berørt areal ca. 730 m2.
Etablering av friluftsti på Aspøya i Ålesund kommune
Stien skal være ca. 210 meter lang, og med gangbredde på ca. 1,8 meter.
Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 5646 i Ålesund
Opparbeide tilkomst for mjuke trafikantar frå krysset Alvikvegen X Storskjervavegen fram til haldeplassen på vestsida av Alvikvegen. Tiltaket omfattar også opparbeiding av plattform/venteareal.
Etablering av tilkomst og fallsikringstiltak på skolebygg i Møre og Romsdal fylke
Anskaffelsen gjelder følgende skoler: Borgund VGS. Haram VGS. Spjelkavik VGS. Stranda VGS. Sykkylven VGS. Ålesund VGS. Herøy VGS. Ulstein VGS. Volda VGS.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.