Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsstuer. Ca. 4000 m2 nybygg og ca. 5000 m2 ombygg.
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Riving og nybygg av skole på Eidet i Haram
Eidet skule er en ny 1-10 skole for Vatne/Tennfjordområdet. Kapasitet til minimum 500 elever. Eksisterande Vatne ungdomsskole skal rives. Gbnr. 395/19 mfl.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter ved Borgundfjorden i Ålesund
130 boenheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Oppgradering av Remetunnelene ved Brattvåg i Ålesund
Remetunnelane består av Remefjelltunnelen og Remetunnelen.
Utvidelse av dyreklinikk på Spjelkavik i Ålesund kommune
Spjelkavikvegen 3-13 og Brusdalsvegen 4-14.
Etablering av infrastruktur på Flatholmen havneområde i Ålesund
Havnevesenet har inngått en leieavtale med en aktør som skal drive med mottak, håndtering og lagring av alle typer gods. Dette omfatter blant annet en stor del containerhåndtering. Leietakeren skal opp med et bygg på ca. 12000m2, og et tilhørende uteområde. Det er dette uteområdet som det nå forespørres om tilbud på. Uteområdet kan grovt sett deles inn i 3 forskjellige deler, hvor den østligste delen er der det skal stå containere tilknyttet strøm for kjøling. Det er også i dette området det er mest installasjoner i grunnen. Lenger vest har vi et annet område med lite installasjoner i grunnen. Dette er et område for lagring av tomme containere. Det siste området er ikke en del av containerarealet, men skal utelukkende brukes til parkering og tilkomst til administrasjonsdelen av bygningen på området.
Etablering av ny hovedinngang for sykehus i Ålesund
Ålesund sjukehus står foran en planlagt større utbygging/ombygging (AIO-prosjektet), hvor det planlegges for flere delprosjektet, hvor målet er å utvikle sykehuset for å kunne levere et framtidsrettet og moderne helsetilbud til befolkningen i regionen. Denne konkurransen gjelder delprosjekt Ny hovedinngang.
Sanering og nybygg av overflatevannledning på Østre Furmyra i Ålesund kommune
Ålesund kommune ønsker å separere overflatevann fra eksisterende fellesledninger i Østre Furmyr. I forbindelse med dette skal det graves for å legge ny overvannsledning med tilknytning til overvannsledninger nedstrøms. Ved siden av dette skal også eksisterende avløpsledninger og vannledninger utskiftes.
Nybygg av gang- og sykkelbru i Ålesund
Strandsona mellom Meierikaia og Volsdalsvågen er den korteste strekningen fra Ålesund sentrum til Volsdalsberga, og den opplagte traséen for gående og syklende mellom disse områdene. Ålesund kommune ønsker å engasjere to team av fagkonsulenter for å få fram ideer for utvikling av denne strekningen. Arbeidet organiseres som et parallelloppdrag, der de to teamene hver for seg utarbeider en mulighetsstudie.
Tilbygg av vest for Ålesund behandlingssenter i Ålesund
Oppføring av et nytt tilbygg mot vest. Bygget skal romme 4 pasientrom med tilhørende bad, møterom, besøksrom, legekontor, tekjøkken, kontor og nattevaktsrom med tilhørende bad.
Etablering av vardesenter for kreftrammede og pårørende på parkeringsplass nord for pasienthotell ved sykehus i Ålesund
Samarbeidsavtale mellom Helse Møre og Romsdal HF og Kreftavdelingen om byggingen av et nytt Vardesenter for kreftrammede og pårørende ved Ålesund sykehus. Nybygg etableres på eksisterende bygg under bakke, og inkluderer riving av bestående betongdekke m.m.
Flytting og reetablering av moduler ved skole i Ålesund
Ålesund kommune, ved Ålesund Kommunale Eigedom KF (ÅKE), skal etablere midlertidige undervisningsareal på Flisnes skole, i form av flytting av 42 moduler fordelt på 2 etasjer. Dette vil tilføre skolen ca. 950 kvm nettoareal. Prosjektet omfatter komplett demontering av moduler på adressen Hatlaskaret 9, kraning og transportering av moduler fra nåværende til ny plassering, og reetablering/remontering av moduler. Det skal i tillegg etableres et nytt trapperom mot nord og nytt komplett tak med taktekking. Ved ny adresse skal nødvendig fundamentering med peling og tilhørende grunnarbeid utføres. Nødvendig grøfting til vvs, el. anlegg, dataanlegg, brannanlegg etc. skal være inkludert.
Nybygg av rorbuer og naust på Austnes i Haramsøy
Totalt 5 rorbuer og 2-3 naust. Deler av prosjektet opparbeides i egen regi.
Etablering av nytt helårs service- og sanitærbygg i Ålesund
Riving og grunnarbeider på separat prosjekt.
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Akrylbasert støpebelegg til oppgradering av garderober m.m. ved svømmehall i Ålesund kommune
Nytt akrylbaserte støpebeleggoverflater på gulv og vegg i garderober, dusj, toalettareal og samt noe felles- og lagerarealfellesgang på Moa svømmehall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.