Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
Ca.3,5 km ny firefelts E136 fra Breivika til Lerstad, hvorav 2,6 km i tunnel.
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsstuer. Ca. 4000 m2 nybygg og ca. 5000 m2 ombygg.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke 2024-2029
Gjelder i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Stad og Volda.
Nybygg av fellesvaskeri på Digerneset i Ålesund
Det nye bygget på 6.500 kvadratmeter er dimensjonert til å kunne betjene regionens fremtidige behov for vaskeri- og tekstilservice. Anlegget får det nyeste innen automatisering og robotisering, noe som vil medføre betydelig energieffektivisering og redusert vannforbruk.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 73 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 4-5 etasjer.
Utbygging av havneområde i Ålesund kommune
Delkontrakt - 16 trappetårn på havneområdet - kontraktsumma ca 16,9 Mnok.
Nybygg av boliger i Ålesund
Planforslaget har til hensikt å legge til rette for ny boligbebyggelse og videreutvikling av næringseiendom på gnr. 19, bnr. 14.
Utfylling i sjø for utvidelse av produksjonsanlegg, nybygg av kai mm. på Ellingsøya
Planen legg til rette for utviding av eit eksisterande industriområde med utfylling i sjø, ny kai, og framtidig utviding av bygningsmasse på utfylt område. Tiltakshavar er Mattias Bjørge AS. Det blir også regulert to naustområde med tilhøyrande parkeringsareal og eit småbåtanlegg. Det er lagt opp til ny og betre tilkomstveg til industriområdet og det eine naustområdet.
Utvidelse av produksjonslokale på Ellingsøya
Gnr/bnr 160/2 med flere. Planen legg til rette for utviding av eit eksisterande industriområde med utfylling i sjø, ny kai, og framtidig utviding av bygningsmasse på utfylt område. Tiltakshavar er Mattias Bjørge AS. Det blir også regulert to naustområde med tilhøyrande parkeringsareal og eit småbåtanlegg. Det er lagt opp til ny og betre tilkomstveg til industriområdet og det eine naustområdet.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 48/87, 88, 321 og 3. Konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk, med 13-15 leiligheter.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Emblemsvåg i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av industri, verksted, lager mm i Ørskog, Ålesund
15 daa. Bnr/bnr 692/72, 5 mfl. Busengdal AS ønsker å bruke området som sitt hovedkvarter og man ser for seg et industribygg med lager og verksted, samt tilhørende kontor. Øvrige uteområder kan brukes til lagring og oppstilling av biler og maskiner.
Nybygg av boliger i Ålesund, del 2
Gnr/bnr: 50/1494 og 1498.
Oppgradering av busstrassen i Steinvågvegen/Kirkegata i Ålesund
Busstraseen i Steinvågvegen/Kirkegata skal oppgraderes.
Etablering av brakkerigg for kontor og innkvartering i på Aspøya
Gnr/bnr 200/685 og 698. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere typer bruk, slik at det også tillates oppført brakkerigg i to plan for kontor og innkvartering av ansatte i tilknytning til Fjordlaks sitt produksjonsanlegg. Boligene skal være for tilreisende arbeidstakere og ikke permanente boliger. Boligbrakkeriggene skal kunne flyttes og byttes ut.
Nybygg av tilkomsveg til industriområde på Ellingsøya
Planen legg til rette for utviding av eit eksisterande industriområde med utfylling i sjø, ny kai, og framtidig utviding av bygningsmasse på utfylt område. Tiltakshavar er Mattias Bjørge AS. Det blir også regulert to naustområde med tilhøyrande parkeringsareal og eit småbåtanlegg. Det er lagt opp til ny og betre tilkomstveg til industriområdet og det eine naustområdet.
Nytt massedeponi i Ålesund kommune
Detaljplanen legg til rette for nytt massedeponi for ikkje-forureina (rene) massar i Alvika. Planområdet dekker eit areal på ca. 143 daa. Planlagt volum for deponerte massar er ca. 450.000 m³.
Etablering av nytt helårs service- og sanitærbygg i Ålesund
Riving og grunnarbeider på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.