Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 120 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 3-5 etasjer. Ca. 20 omsorgsboliger og 30 private leiligheter i første byggetrinn.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Nybygg av hybler i Ålesund
Reguleringsplan for Gnr. / Bnr. 139 / 24 Fagerlivegen 4 Gnr. 139 / Bnr. 517 og Gnr. 137 / Bnr. 06 og 15 med bestemmelser
Nybygg av boliger i Eidsvik
Gnr/bnr 373/2 og 40. Mulighetsstudien viser maks16 boenheter i 4-mannsboliger med 40% BYA, og maks 20 boenheter i blokkbebyggelse med 50% BYA.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund kommune
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. Gnr/Bnr: 13/58 m.fl. Bygget skal vere eit ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR - Good sertifiserast.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av boligfelt i Sandøy
Infrastrukturen er ferdig opparbeidet.
Nybygg av infrastruktur ved idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger. Bygges i 2 trinn Konsulenter og entreprenører har opsjon
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Ny transformatorstasjon og omlegging av elektrisk ledning mm i Ørskog
En ny transformator med omsetning 420/132 kV og yting 300 MVA med tilhørende transformatorsjakt, og et nytt 420 kV bryterfelt i Ørskog stasjon. Omlegging av eksisterande 420 kV-ledning Ørskog–Sykkylven, vest for Ørskog stasjon, inkludert riving av om lag 350 meter eksisterande ledning som vert erstatta. 300 meter kabelkanal, et nytt 132 kV bryterfelt og et 132 kV kabelanlegg for tilkopling til Mørenett sin Giskemo transformatorstasjon.
Etablering av hovedadkomst ved sykehus i Ålesund kommune
Hovedadkomst skal skape en tydelig og inviterende adkomst til Ålesund sjukehus og skal knytte sammen ny Hovedinngang mot øvrig uteområde som parkeringsplasser og nytt kollektivholdepunkt. Hovedadkomst skal legge til rette for universelt utformet adkomst, trygge ganglinjer, ryddige kjøremønster og oversiktlig kryssing av veien (Åsesvingen).
Nybygg av gang- og sykkelbru i Ålesund
Strandsona mellom Meierikaia og Volsdalsvågen er den korteste strekningen fra Ålesund sentrum til Volsdalsberga, og den opplagte traséen for gående og syklende mellom disse områdene. Ålesund kommune ønsker å engasjere to team av fagkonsulenter for å få fram ideer for utvikling av denne strekningen. Arbeidet organiseres som et parallelloppdrag, der de to teamene hver for seg utarbeider en mulighetsstudie.
Nybygg av brannstasjon på Harøy i Ålesund kommune
Tidligere prosjektnavn Harøy brannstasjon.
Etablering av nye bussholdeplasser på E136 i Ålesund
To nye bussholdeplasser. Disse vil erstatte bybussens ankomster og avganger fra dagens kollektivterminal. Grøntareal mellom vegen og gang- og sykkelveg erstattes med busslomme. Gang- og sykkelveg vil da dele areal med plattform for holdeplassen.
Etablering av fortau, gang- og sykkelvei ved skole i Ålesund
Ca. 370 meter fortau, og 60 meter med gang- og sykkelvei. Det skal også legges overvannsledninger med 380 meters lengde og sluker.
Oppgradering av el-tavler og strømskinner på rådhus i Ålesund
Gjelder nye strømskinner fra ny trafo i nettstasjon og frem til ny hovedfordeling. Ny strømskinne fra ny hovedfordeling til underfordelinger i U1 etasje og vertikalt opp gjennom høgblokka til 11. etasje med tilkobling til nye underfordelinger i hver etasje.
Strakstiltak på gang- og sykkelveier i Ålesund (Bypakke Ålesund 2022)
Formålet med prosjektet er å bedre vilkårene for myke trafikanter og hindre ulykker i strekningene. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund og består av tre forskjellige strekninger i Ålesund kommune: Brusdal-Olsvika, Blindheimsbreivikavegen og Gåseid. Det skal utbedres ca. 700 meter med vegbelysning på gang- og sykkel veg, fordelt på 300 meter GSV og 400 meter fortau, fra Brusdalsveg til Olsvika. I strekninger ved GSV skal gamle lysmaster og luftkabler fjernes og erstattes med nye komplett lyspunkter i dagens krav samt ledninger flyttes ned bakken i trekkerør, i tillegg skal gangvegen bygges opp på nytt og en rekke gangfelter flyttes og utbedres. I de resterende 400 meter fortau skal veglysanlegg utbedres i form av bytting av armatur. I strekning Blindheimsbreivika, det skal fjernes/oppstrammes en del avkjørsler i tillegg til at vegbelysning blir forsterka med nye lyspunkter i to av de kryssene, total 6 nye lyspunkt. Til slutt er det kryss i Gåseid området som skal utbedres i form av merking av gangfelt og intensivbelysning. Handelsområdet Moa ligger ca. 200 m fra strekningen mellom Brusdalsvegen- Olsvika. Det er bolig og forretningsområdet i strekningen Blindheimsbreivikavegn.
Oppgradering av fjernvarmenett i Ålesund
Total lengde ca. 830 meter.
Nybygg av høydebasseng ved Sjøholt i Ålesund kommune
Høydebassenget skal ha et volum på 1600 m³, og det skal legges til rette for utvidelse med ett ekstra høydebasseng.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Møre og Romsdal
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Flytting av modulbrakker for skoleformål fra Skodje skole til Tennfjord skole i Ålesund kommune, 2022
Flytting av modulbrakker for skuleformål frå Skodje skule til Tennfjord skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.