Alle aktuelle byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (3)
Aure (14)
Averøy (10)
Fjord (2)
Giske (9)
Gjemnes (3)
Hareid (9)
Herøy (6)
Hustadvika (11)
Molde (33)
Rauma (11)
Sande (8)
Smøla (5)
Stranda (6)
Sula (5)
Sunndal (7)
Surnadal (7)
Sykkylven (7)
Tingvoll (4)
Ulstein (9)
Vanylven (6)
Vestnes (3)
Volda (9)
Ålesund (48)
Ørsta (10)
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Totalentreprise for rørpost (K6311), kontrakt er signert med Norway filial of Swisslog Healthcare AG, Switzerland (Swisslog) Totalentreprise for AGV (K6201), kontrakt er signert med Gibotech A/S (dansk selskap)
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsstuer. Ca. 4000 m2 nybygg og ca. 5000 m2 ombygg.
Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Etablering av nytt næringsområde i Giske
Det aktuelle området ligg på gbnr. 7/196 m. fl. 250 mål. Formålet med planarbeidet er å justere gjeldande reguleringsplan for veg, byggjegrense, VA-trase, byggjehøgde, utnytting, m.m.
Nybygg av boliger i Molde
Planlagt prosjekt 2015/2016. Tomter som skal selges til private utbyggere. Antydet 200-250 boenheter.
Nybygg av barneskole på Goma i Kristiansund
Kapasitet for 400 elever. Ev grønt tak.
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Riving og nybygg av skole på Eidet i Haram
Eidet skule er en ny 1-10 skole for Vatne/Tennfjordområdet. Kapasitet til minimum 500 elever. Eksisterande Vatne ungdomsskole skal rives. Gbnr. 395/19 mfl.
Nybygg av boligområde i Molde
Gamla sykehustomta.
Nybygg av boliger i Ulsteinvik
Bnr/bnr 1, 218,423, 424, 489, 549 og 559. 16 bustadeiningar i konsentrerte bustader, 2 mannsbustader og 4 mannsbustader. Og 80 bueiningar i bustadblokk. 1 blokk i 5 etasjer, 2 blokker i 4 etasjer, 2 blokker i 3 etasjer.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Tøfta, Averøy
Gnr/bnr 62/1 m.fl. Produksjonen skal skje i et lukket merdbasert anlegg som skal plasseres i et kunstig basseng skutt ut i fjellet på land på Tøfta. Anlegget skal bestå av inntil 28 tette merder på 20.000 m³ der hver merd utgjør sin egen smittemessige enhet, til sammen 560 000 m³ og en omsøkt årsproduksjon på 30.000 tonn fisk. To parallelle merdrekker skal plasseres i et basseng utskutt i fjell som er ca. 450 meter langt, ca. 85 meter bredt og 35 meter dypt, noe som tilsier et bassengvolum på ca. 1,34 mill. m³ sjø.
Nybygg av brannstasjon på Goma i Kristiansund
Riving er egen entreprise og eget prosjekt. Tidligere prosjektnavn Goma brannstasjon.
Nytt anlegg ved Voksa ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Valderøya i Giske
Kontor og forretning i 1 etasje. Gnr/bnr: 185/170, 265, 266, 304, 312, 336.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Etablering av næringsområde i Vanylven kommune
257 daa. 106/1, 2, 4, 8. Etter at planlagt tiltak er gjennomført skal området fungere som eit industri-/lagerområde (mogleg fiskeoppdrett).
Nybygg av hybler i Ålesund
Reguleringsplan for Gnr. / Bnr. 139 / 24 Fagerlivegen 4 Gnr. 139 / Bnr. 517 og Gnr. 137 / Bnr. 06 og 15 med bestemmelser
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg i Averøy
gnr./bnr.: 51/1, 52/55, 52/589 og 52/590. Det er planlagt en langsiktig, trinnvis utbygging av landbasert oppdrettsanlegg som ved maksimal utbygging omfatter produksjon av 40.000 tonn fisk pr. år. Det er dette som legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. I første omgang er det søkt om konsesjon for et anlegg på 20.000 tonn. Det legges opp til en robust reguleringsplan som legger til rette for utvikling over tid. Produksjon av fisk skal være kjernevirksomheten for AIP videre. Reguleringsplanen skal dekke de behov som knytter seg til denne type virksomhet. Det er planlagt oppdrett av laks, fra stadiet egg og til slakteklar fisk. Det forutsettes etablering av anlegg for alle stadier: klekkeri, smolt, ungfisk og slakteklar fisk. Det ønskes i reguleringsplanen også å legge til rette for etablering av kontorfasiliteter, hybler for skiftarbeid, spiserom, administrasjonsområde samt evt. slakteri. Det vil tilrettelegges for høy utnyttelsesgrad i området, med byggehøyder mellom 10 og 15 meter. Planlagte bygninger er prefabrikkerte isolerte stålbygg. Det vurderes å benytte solcellepanel på bygningene. Det vil bli etablert rørledning for sjøvanninntak og avløpsledning i Bremsnesfjorden.
Nybygg av leiligheter ved Borgundfjorden i Ålesund
130 boenheter fordelt på 3 trinn.
Riving av eksisterende bebyggelse og nybygg av leiligheter i Ulstein kommune
Ca. 45-50 boenheter. Riving av eksisterande bebyggelse og nybygg av bustadblokk på 4 og 6 etasjar som i tillegg har delvis nedgravd garasje og ei blokk på 4 etasjar der det vil vere næringsareal i 1. etasje for fiskeri og bustadar over.
Utdyping av fiskerihavn, gjersvika i Sande
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Etablering av fiskerikai/servicestasjon på Langøya i Averøy kommune
Planarbeidet vil legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet og mulig utfylling i sjø. Planavgrensning omfatter et areal på ca. 5,3 daa, hvorav ca. 2,3 daa utgjør arealer i sjø. Gnr/bnr: 78/3, 78/37, 78/193 og 78/208.
Utvidelse av hotell i Spjelkavik
Spjelkavik sentrum, Kanalvegen gnr/bnr 24/258 m.fl.
Nybygg av konsentrerte boliger på Skeide
Totalt ca 17 daa. 49 tomter gjenstår.
Rehabilitering/ombygging av leiligheter i Molde
I gjeldende økonomiplan ligger både Fabrikkvegen 4,6,8 og Reknes terrasse inne som egne prosjekt under kategorien «Utleieboliger». Prosjektene er nå slått sammen til ett under benevnelsen «omsorgsboliger i sentrum».
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av biogassanlegg i Molde
Gnr/bnr 235/ og 235/29
Nybygg av hytter på Nordmarka i Surnadal kommune
Ca. 35 hyttetomter med tilhøyrande parkering ved Vestre Nordmarksveg, samt eit naustområde med ca 10 naust ved Langvatnet. Det skal ikke legges inn vann i hyttene. Om det er interesse for dette på et senere tidspunkt, kan det bores etter vann ved for eksempel parkeringsplassene PP1 eller PP2. Pumpen kan da drives av strøm eller via et aggregat. Som toalettløsning skal det benyttes utslippsfrie toalettløsninger som for eksempel biologisk toalett eller el-do. Det skal ikke legges til rette for etablering av strøm i området. Solcelle og gass skal være naturlig energikilder for hytteområdet
Nybygg av omsorgsboliger i Spjelkavik sentrum
Spjelkavik sentrum, Kanalvegen gnr/bnr 24/258 m.fl.
Utvidelse av oppdrettsanlegg i Smøla kommune
Gnr/bnr 53/2, 23. Utvidelse av virksomhet: produksjonen av yngel settefisk og behov for ekstra arealer til den planlagte utvidelsen. I tillegg ønskes det å tilrettelegge tilstøtende arealer for fremtidig næringsvirksomhet.
Utvidelse av landbasert settefiskanlegg og nybygg av næaringsarealer i Sagvågen på Ertvågøya
I planforslaget er det tatt inn to næringsareal, et på hver side av fylkesvegen. Utbygginga skal skje i flere byggetrinn over en lengre tidshorisont og vil starte på sørlig del av BN1, deretter på nordlig del etter hvert som behovet melder seg
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Nybygg av eneboliger i Averøy
Ca. 25 tomter totalt.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde ved Fyllingen Slipp i Langevåg
Hensikten med reguleringsplanen er å detaljr egulere eiendommen 99/33 - 70 - 372 - 373 - 375 og 376 til boligområde , herunder: BKBH til område for høgblokker. BKBL1 til område for lavblokk. BKBL2 til område for terrasseblokk. BFS1 og BFS2 til område for eneboliger. BFS3 til tilleggsareal for eksisterende boligområde. Areal for Høgblokker - BKBH 6085,77 Areal for Lavblokker - BKBL1 1438,89 Areal for Lavblokker - BKBL2 2055,99 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS1 764,74 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS2 1499,88
Nybygg av industri og lager i Herøy
Areal ca. 10 000 kvm.
Utvikling av forretning, nærsenter, forretning og detaljhandel i Ålesund
Grunneigar Wennersberg AS, ynskjer å regulere området til forretning og nærsenter, samt opne for å tillate bruksareal til detaljhandel på 3000 m². Målet er å utvikle eit variert tilbod av daglegvarer, butikkar, kontor, tenester og diverse servicefunksjonar (frisør, apotek etc.).
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Forberedende arbeider for etablering av nytt avløpsrenseanlegg på Kongshaugen i Sula kommune
Entreprise E00 omfatter følgende: - Forberedende arbeider tomt for administrasjonsbygg og påhugg for tunneler - Etablering av fortau og ombygging av eksisterende kommunal vei frem til nedkjøring til industriområdet - Fremføring VA-ledninger i vei/fortau - Fremføring trekkrør for el-kabler fra nettstasjon til tomt for administrasjonsbygg - Etablering av grøfter for VA-ledninger fra adkomsttunnel og over kommunal vei og ut i fjorden
Utvikling av et turistknutepunkt og næringsområde ved Thue på Åheim i Vanylven kommune
Etablering av parkeringsplass for lastebiler sør i området og et turistknutepunkt med rasteplass, bygg med bevertning/utstilling/museum etc, toaletter og lekeplass.
Rehabilitering av dammer i Volda kommune
Føremålet med planen er å sikre drikkevasskjelde for Volda sentrum. Som tiltak skal demningane rehabiliterast i samsvar med gjeldande forskrifter. Vassnivået eller volumet til sjølve Dinglavatnet skal ikkje aukast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.