Alle aktuelle byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (10)
Aure (9)
Averøy (14)
Fjord (12)
Giske (10)
Gjemnes (10)
Hareid (18)
Herøy (14)
Hustadvika (42)
Molde (65)
Rauma (21)
Sande (9)
Smøla (7)
Stranda (27)
Sula (10)
Sunndal (9)
Surnadal (12)
Sykkylven (12)
Tingvoll (10)
Ulstein (7)
Vanylven (9)
Vestnes (12)
Volda (29)
Ålesund (83)
Ørsta (27)
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Avfallssug: Envac Norge.
Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg m.m i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km). Opsjon på Riving av eksisterende bru over Opdølselva. Prosjektering og riving av eksiterende bru. Eksisterande landkar beholdes.
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Ca. 3000 m2 nybygg og ca. 4000 m2 ombygg i høgblokka.
Nybygg av handel, kontorer og leiligheter i Herøy, del 2 m.fl.
300-400 leiligheter totalt på feltet. 28 mål.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden industriområde i Aure
100 mål. Kapasitet på 43 500 tonn laks per år (tilsvarer ca. 36 500 tonn HOG).
Ny tunnel på E136 Ysteneset-Skutvika i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Etablering av næringsbygg med parkeringskjeller i Volda, trinn 1-3
Tomteområdet er på ca. 22 dekar. Eventuelt 3 byggetrinn realisert i løpet av en 10-års periode. Byggetrinn 1 omfattar et nybygg på tomteareal tilhørende dagens Ivar Aasen bygg som er eid av Volda kommune og som ut fra tilstandsrapport er planlagt å rives. Mulighetsstudien viser en utbygging på om lag 32 000 m2 BTA + parkeringskjeller under terreng.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Opp til 130 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser. Tidligere prosjektnavn Nordholmen.
Nybygg av boligområde i Ålesund
BKS1 BKS2 BKS3 BKS4 BKS5 BFS6 BBB1
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Ny Brosundbro og gate fra Hotel Waterfront til Posthuskrysset i Ålesund
Bypakke Ålesund. Ny bro og gate fra Waterfront til Posthuskrysset.
Nybygg av skole i Sykkylven
Den nye skolen vil få ca. 500 elever.
Ny sentrumskole i Ørsta
Gamlebygget strippes ned til råbygg i 12 etasje. Mellombygget pusses opp delvis. Ny fløy for 5-7 trinn (massivtre).
Nybygg av fabrikk, kontor og kjøletårn på Hovdebygda i Ørsta
Nybygg av fabrikk for produksjon av silderognekstrakt av legemiddelkvalitet. Tidligere Møre Trikotasje-fabrikken.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Tøfta, Averøy
Gnr/bnr 62/1 m.fl. Produksjonen skal skje i et lukket merdbasert anlegg som skal plasseres i et kunstig basseng skutt ut i fjellet på land på Tøfta. Anlegget skal bestå av inntil 28 tette merder på 20.000 m³ der hver merd utgjør sin egen smittemessige enhet, til sammen 560 000 m³ og en omsøkt årsproduksjon på 30.000 tonn fisk. To parallelle merdrekker skal plasseres i et basseng utskutt i fjell som er ca. 450 meter langt, ca. 85 meter bredt og 35 meter dypt, noe som tilsier et bassengvolum på ca. 1,34 mill. m³ sjø.
Etablering av leiligheter i Volda kommune
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 19/1 og 2. 13 daa.
Nybygg av leiligheter i Giske
Detaljreguleringsplanen er utarbeidd av Olset AS på vegne av Mona Berit Ytterland, som er eigar av området (gnr./bnr. 188/2) og Tomteservice AS (eigar av gnr./bnr. 188/25).
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Lås og beslag: Låssenteret AS, Kristiansund/Molde. Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Etablering av industriområde i Hustadvika
Harøysund Hamn Industriområde er i stor grad regulert med tanke på tilrettelegging for gode og trygge havneforhold for fiskeflåten, og for utvikling av fiskerinæringen i Hustadvika kommune. I næringsområdene rundt Harøysundbassenget er det blant annet flere fiskemottak, fiskeforedlingsbedrifter, liggekaier og landanlegg for fiskebåter og servicebedrifter for fiskeflåten. Harøysund Hamn Industriområde har stort potensiale for utfylling i sjøen. Bare deler av regulert næringsarealet er i dag klargjort. I denne ligger det også kaiutbygging.
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kapasitet til 392 elever.
Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn. Passivhus-standard.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 2
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Etablering av sjøfront i Molde
Det er gjennom mange år gjennomført store investeringer for å åpne sentrum ut mot den flotte Fannefjorden. Sjøfronten 2 er foreløpig det siste prosjektet i rekken av det som skal skape en «Sjøfront» fra Storkaia i vest til fergeleiet for E39 øst for Molde sentrum. Mittetkaia er kaien sør for Hamnegata 35 til 45 og opp mellom Hamnegata 45 og 47, nord til bussholdeplassen. Ny Mittetkai blir liggende mellom bygningsrekken og den nye kaien i Sjøfronten 2. Bygging av ny Mittetkai oppå eksisterende kai, fundamentert på peler til berg.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 1
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Nytt bilanlegg i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Etablering av fiskerikai/servicestasjon på Langøya i Averøy kommune
Planarbeidet vil legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet og mulig utfylling i sjø. Planavgrensning omfatter et areal på ca. 5,3 daa, hvorav ca. 2,3 daa utgjør arealer i sjø. Gnr/bnr: 78/3, 78/37, 78/193 og 78/208.
Nybygg av gondolbane og restaurant i Langevåg
Taubane. Fra Devoldfabrikken til Rundehornet.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Utdyping av havn i Giske
Utdypning av Gjøsund fiskerihavn med deponering av mudringsmassene i stranddeponi med tillhørende innfatningssjete. Noe sprengningsarbeider kan være aktuelt. Total mengde mudringsmasse 235.000 m3. Total lengde sjete 750 m.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av skole i Kristiansund
Skolen skal stå ferdig 2024. Kapasitet for 400 elever.
Nybygg av brannstasjon i Kristiansund
Riving er egen entreprise og eget prosjekt. Tidligere prosjektnavn Goma brannstasjon.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Nybygg av biogassanlegg i Molde
Gnr/bnr 235/ og 235/29
Ombygg fra butikk til tannlegeklinikk i Aure kommune
Aure kommune skal bygge om deler av 1. etasje i tidligere Coop-bygg til lokaler for fylkeskommunens tannhelsetjeneste. 1. etasje har tidligere vært benyttet til dagligvareforretning. Ombyggingen skal skje i den sør-østre delen av lokalet. Areal som skal innredes for tannhelsetjenesten utgjør et areal på 240 m2 + teknisk rom ca. 20 m2.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av forretningsområde i Elnesvågen i Hustadvika
Noe ledig restareal på nordsiden. Større ledige arealer på sørsiden.
Vedlikeholdsarbeider innen tunnel- og bergsikring for Møre og Romsdal fylkeskommune
Vedlikeholdsarbeider med tunnel- og bergsikring for Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK). Arbeidet som skal utføres gjelder i hovedsak vann- og frostsikring, brannsikring, etablering av PE-skum, bergsikring i form av rensk, sprøytebetong, montering av bolter, vegetasjonsrydding, montering av steinsprangnett, montering av isnett.
Utvidelse av sykehjem i Molde
Tilbygget skal bestå av tre avdelinger med 21 sykehjemsplasser og tilhørende lokaler og uteareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.