Alle aktuelle byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av kombinasjonsbygg i Flekkefjord
Reguleringsendringen går ut på å innføre kombinasjonsformålet næring/tjenesteyting for det nordlige delområdet. Bakgrunnen for endringen er ønsket om å åpne opp for å etablere to klasserom for videregående skole for å undervise i blå næring tilknyttet eksisterende virksomhet innenfor næringsområdet. Som konsekvens blir det også foreslått å åpne opp for parkering innenfor areal avsatt til havnelager
Nybygg av stor- og detaljhandel i Trøngsla, Flekkefjord
50 mål, ny eier kommer bygga ut ett næringsområde.
Tilbygg av videregående skole i Flekkefjord
Tilrettelagte undervisningslokaler.
Nybygg av boligområde i Flekkefjord
Planområde: 2,3 daa. Planen omfatter B1 og B2. B1= 2 leilighetsbygg med totalt 8 boenheter. B2= 3 eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. Totalt 41-54 boenheter.
Fortetting av hytteområde på Hidra
Fortetting med 25 nye fritidsboliger.
Nybygg av boligområde i Søudeodden
3 eneboliger og 2-5 enheter med leiligheter er planerat.
Fortetting/utvidelse av hyttebebyggelse i Stampen, Flekkefjord
Planens hensikt er å tilrettelegge for en fortetning/utvidelse av hyttebebyggelsen i Stampen; i tilknytning til eksisterende bebyggelse; med tilhørende småbåtanlegg. Grunneier ønsker å tilrettelegge åtte nye tomter for oppføring av fritidsboliger. På to eksisterende eiendommer ønskes det tilrettelagt for mindre tiltak som bod, pergola, brygge og/eller båthus.
Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 2
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Avlaste overvann og direkte overføring avløp.
Utbygging av bredbånd i Flekkefjord kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Nybygg av flytebrygge og fellesareal i Flekkefjord
Etablering av flytebrygge, samt fellesareal nede ved bryggen, og gangsti ned fra Snerthammerveien.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Overvannshåndtering.
Tilbygg av skole i Gyland
Flekkefjord kommune planlegger oppføring av et bibliotek som tilbygg til eksisterende bygg.Tilbygget vil ha et bebygd areal på 108,6 m2 og planlegges oppført på østsiden av bygget, ca 16 m fra eiemdomsgrensen mo Gylandsvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.