Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nesbyen

Rehabilitering av VA-ledningsanlegg i Nesbyen kommune
NO-Dig. Rehabilitering av Nesbyen kommune sitt VA-ledningsnett i områdene: Entreprise 1 (E1) - Steinmogutu - Steinmogutu – Alfarvegen og opp Sjåheimvegen til Elvefaret Barnehage. - Innvendig rørarbeid for nytt brannvannsuttak på Nesbyen brannstasjon. - I E1, vil det være et opsjonskapittel for etablering av kommunal tømmestasjon for bobiler og vannpost ved brannstasjonen. - I forbindelse med VA-rehabilitering av Steinmogutu, skal bygges veg, fortau, belysning. Entreprise 2 (E2) - Høva. Hovedsakelig planlegges det å legge nye vannledninger i dimensjonene Ø90, 110, 125, 160,180, 200, 225 og 250 PE, spillvannsledninger i dimensjonene Ø 110, 125, 160 og 200 og overvannsledninger i 110-225 PP / PE, 400 DVI. Prosjektet involverer konvensjonell graving, No-dig løsninger som boring, trekking, og blokking vil også komme til anvendelse.
Utskifting av vannledning og avløpsledning i Nesbyen kommune
Utskiftning av vannledning Fra Grimsgårdvegen, Soleievegen, Symrevegen og Brattestø-jordet. Utskiftning av avløpsledning Avløpsledning utskifting i Grimsgårdvegen, Soleievegen, Symrevegen og Brattestø-jordet.
Utskifting av vannledning og avløpsledning i Nesbyen kommune
Utskiftning av VA-ledning Fra Tøllemovegen over jernbane forbi Defa, Fra Defa over jernbane til Tyrivegen, Lyngvegen til Konglevegen Elvekryssing i Hallingdalselva v/Østenfor hotell
Utvidelse av masseuttak i Rukkedalen, Nesbyen
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av dagens driftsområde, slik at uttaket kan fortsette og levere masser i forskjellige fraksjoner til bygge- og anleggsprosjekter i nærheten. Størrelsen på det nye uttaksområde vil bli ca. 42 daa i tillegg kommer areal til omlegging av veg med tilhørende skjermingssone. Volumet i antall faste m3 fjell vil bli beregnet når uttaksretning, bunnkote m.m. er fastsatt. Foreløpige beregninger viser at uttaksområdet vil kunne gi ca. 800 000 m3. .

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.