Alle kommende byggeprosjekter i Kongsberg

Nybygg av boliger og næring på Vestsiden i Kongsberg
Om lag 60 boenheter og et areal på ca. 1700 m2 er avsatt til forretning/ tjenesteyting/ bevertning.
Nytt bolig- og næringsområde ved Raumyr, Edvardsløkka i Kongsberg, trinn 2
Ca. 15 mål. 130 boliger og ca 7000 m2 næringsareal. Conceptor Bolig eier 55 prosent og Kongsberg Tomtesellskap 45 prosent av prosjektet.
Nybygg av boliger i Kongsberg
Gnr/bnr: 8358/1, 8357/1, 8350/1, 8351/1, 8351/3, 8353/2 og 8354/1. Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Nybygg av dagligvarebutikk og boliger i Kongsberg
Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Nybygg av leiligheter og næring på Nytorget i Kongsberg
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 7050/1 og deler av 7031/2.
Nybygg av boliger m.m. ved Nyhusgården i Kongsberg kommune
Etablering av to økogrender med ca. 40 boenheter med tilhørende infrastruktur. Prosjektene skal ha en klar miljøprofil. Det er ønskelig med en varierende høyde på bebyggelsen og ulik størrelse på boenhetene. Foreløpig ser tiltakshaver for seg at det er mest aktuelt med småhusbebyggelse med et klyngetunprinsipp. Dette kan være både leiligheter, eneboliger, tomannsboliger og mikrohus. Det bør sees på mulighet for hybel i noen av enhetene. Det er også tenkt etablering av fellesområder, som eies i felleskap. Flerbruksbygg, felles lager, hjemmekontor, cafe og felles overnattingssted.
Nybygg av dagligvarebutikk og detaljhandel i Kongsberg kommune
Ca. 10 daa. Etablering av dagligvarebutikk og annen forretning for detaljhandel.
Nybygg av handel, industri og lager i Kongsberg
Byggeklare tomter. Areal: 500-7500 kvm Byggtid: 6 - 9 måneder
Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
17Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
Nybygg av renseanlegg i Kongsberg
Gnr/bnr: 7319/1, 7316/1.
Etablering av biogassanlegg på Gomsrud i Kongsberg
Gnr/bnr: 117/3/1, 117/4, 117/22, 117/22/1, 2087/1.
Etablering av kombinert bolig- og forretningsbygg i Kongsberg kommune
Bygge ut eksisterende bygningsmasse i flere trinn, med hovedintensjon å kunne tilby et mer moderne serviceanlegg med bedre plass. Det er også ønskelig at dagens containere, som benyttes til oppbevaring av dekk («dekkhotell»), skal fjernes, og at dekklagring blir en del av den fremtidige bygningsmassen. Planforslaget medtar også utvikling av eiendom gnr./bnr. 7426/1 til boligformål. Boligbebyggelse vil på begge eiendommene kunne inneholde konsentrert blokkbebyggelse og/eller annen type bebyggelse med leiligheter.
Nybygg av kraftledning og riving av eksisterende ledning sør for Kongsberg sentrum
Ledninga vil være om lag 4,4 kilometer lang, og skal gå i same trasé som den eksisterende ledninga, som skal rives.
Nybygg av kraftledning nord for Kongsberg sentrum
132 kV kraftledning, omlag 5,7 km lang.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.