Alle kommende byggeprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (36)
Bærum (57)
Drammen (27)
Eidsvoll (11)
Enebakk (6)
Flesberg (3)
Flå (4)
Frogn (4)
Gjerdrum (4)
Gol (1)
Halden (5)
Hemsedal (0)
Hol (1)
Hole (5)
Hurdal (3)
Hvaler (6)
Jevnaker (2)
Kongsberg (7)
Lier (11)
Lunner (12)
Marker (3)
Modum (9)
Moss (12)
Nannestad (9)
Nes (8)
Nesbyen (1)
Nesodden (7)
Nittedal (8)
Rælingen (6)
Rakkestad (4)
Ringerike (9)
Rollag (1)
Råde (6)
Sarpsborg (27)
Sigdal (3)
Skiptvet (2)
Ullensaker (19)
Vestby (11)
Ål (1)
Ås (3)
Riksveg 35 Hokksund-Vikersund, ny veg i ny trasé
Investeringsbehov fram mot 2050. Firefelts veg.
Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av leiligheter i Torp
Totalt 1000 leiligheter. Planlagt 5-6 etasjer.
Ny bydel på Tangenkaia på Strømsøsiden av Drammenselva
Ca 100 dekar. Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen. Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS.
Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 08
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Sundhaugen - Gulskogen stasjon, og inkluderer bl.a. ombygging av Gulskogen stasjon.
Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Ca 650-700 stk boliger. 4-5 etasjer.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
343 daa. Total utbygging ca. 500 boenheter.
Nybygg av boliger i Frogner
650 enheter totalt i flere trinn.
Nybygg av boliger i Drammen
400-500 enheter.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av lager i Vestby
Cirka 40 000-50 000 kvm.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av kreftsenter ved sykehus i Lørenskog
Kreftsenter med eget strålebygg.
Nybygg av kontor i Lillestrøm
600-800 kontorsplasser. Ferdigstillelse i løpet av 2025.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.
Nybygg av boliger i Bærum
Dønskiveien 28–38 er planlagt brukt til 100 erstatningsplasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av kvartalsbygg med parkeringskjeller sørøst i Sarpsborg sentrum
Kvartalet er totalt på ca. 3.200 m2. Parkeringsetasjene bør romme 200 plasser.
Ny 420 kV ledning fra Hallingdal til Oslo
Statnett forventer ikke bygging av en ny ledning fra Hallingdal før i siste halvdel av utbyggingsperioden for Nettplan Stor-Oslo. Men Statnett ønsker å sette i gang prosessen med melding, konsekvensutredning og konsesjonssøknad tidlig fordi må forvente at det kan ta flere år fra melding sendes myndighetene før konsesjon for en ny ledning er klar.
Ny 420 kV ledning fra Ådal i Ringerike kommune til Nes i Hallingdal
Flere alternativer, enten å bygge en ny forbindelse der dagens to parallelle 300 kV ledninger går, eller å bygge en ny 420 kV ledning parallelt med en eksisterende 420 kV ledning som går lenger opp på fjellet mellom Ådal og Nes.
Nybygg av hotell, konferanse, restaurang, bar og næring i Lysaker
Det er planlagt for til sammen 214 hotellrom, med en fordeling mellom dobbeltrom av to størrelser, HC rom og suiter. Konferansesenteret skal ta 250 personer i konferanseoppsett i storsal, og ha et tilbud av større og mindre møterom i et møtesenter. Konferansesenteret ligger over 1. og 2. etasje, og henvender seg nordover. Restauranten ligger i 1. etasje vendt mot Tech-house. Denne skal ha en kapasitet på 280 personer.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Askim
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Moss
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Råde
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Nybygg av sykehjem i Fornebu, fase 2
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. 100-140 stk plasser planlegges. Lokalisering er ikke avklart.
Nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm
Hovedkjøkkenet for matproduksjon i Lillestrøm kommune på Skedsmotun har store utfordringer knyttet til produksjon og lagringskapasitet. Lokalene har mangler i forhold til krav til næringsmiddellokaler og en utdatert maskinpark. Det forventes at etterspørselen vil øke volummessig, samtidig med en større diversifisering av matleveransene i fremtiden. For vaskeriene er situasjonen delvis utrangerte og ikke egnede arealer, samtidig som etterspørselen etter vaskeritjenester er økende, bla. til arbeidstøy og smittevask. Dagens kapasitet i vaskeriene klarer knapt å tilfredsstille dagens etterspørsel, som forventes å øke. Det er derfor etablert et prosjekt med en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å utrede behov og fremtidige løsninger for et mulig nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm kommune.
Nybygg av skole på sør (Heggedal/Vollen)
Tidlig prosjekt. Fra kommuneplan 2014-2026.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Nes (nordre)
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Eiendommen ligger sør-vest for Øverland.
Nybygg av sykehjem på Fossum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. I forbindelse med områdeplan for Fossum tilrettelegges det for sykehjem i et kommunalt anlegg.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Rykkinn
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Lokalisering må avklares.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.