Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (0)
Drangedal (3)
Færder (5)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (4)
Kragerø (6)
Kviteseid (5)
Larvik (6)
Nissedal (1)
Nome (2)
Notodden (1)
Porsgrunn (7)
Seljord (2)
Siljan (0)
Skien (7)
Tinn (2)
Tokke (0)
Tønsberg (8)
Vinje (4)
Tilbygg av helsesenter med parkeringskjeller m.m. i Vinje kommune
Føremålet med planarbeidet er å vurdere trafikal struktur, skaffe heimel til utviding av helsesenteret og regulere ein universelt utforma sti mellom Åmothaugen og Ormetjønnområdet.
Utvidelse av universitet i Bø
Undervisningsrom for idrett og friluftsliv, laboratorieplass til Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) og Natur, helse og miljø, ny idrettshall med verksteder, forskningspark og ulike laboratorium.
Utvidelse av kjøpesenteret Alti Farmandstredet med boliger og næring i Tønsberg sentrum
Næringslokaler i første og andre etasje. Kontor, tjenesteyting og boliger fra tredje til åttende etasje. Nybygget på 7.550 kvadratmeter skal fordels på: - 2.600 kvadratmeter forretning/servering. - 1.900 kvadratmeter kontor, service eller annen tjenesteyting. - 2.100 kvadratmeter leiligheter. - 950 kvadratmeter fellesarealer. Gnr. 1002 bnr 8, 9, 193, 455 og 584.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Utvidelse av kontorbygg i Sandefjord
Utbygging av en kontorfløy på ca. 4000-5000 m2 BTA.
Utvidelse av hotell i Horten
Utvidelse av 4000 m2 og 200 hotellrom. Grand-delen av hotellet rives og erstattes med en ny hotelldel.
Til- og påbygg av eksisterende kontorbygg i Holmestrand kommune
Kvartalet er i dag i bruk som kontorbygning med tilhørende parkeringsplass. Tiltakshaver ønsker å bygge på og å utvide eksisterende kontorbygg (nr. 45). Bygget skal ha en åpen 1. etasje med en åpen publikumsfunksjon mot nordvest. Eksisterende fortau langs bygget skal oppgraderes. Tilbygg til Langgaten 45 ønskes planlagt med høyde opp til 7 etasjer, og et påbygg på eksisterende bebyggelse opp til 6 etasjer.
Utvidelse av bo- og behandlingssenter i Skien
Lyngbakken bo- og behandlingssenter skal utvides med 64 plasser tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Det skal vare følgende fordeling av plassene: - Sykehjem: 32 stk. - Bokollektiv: 16 stk. - Forsterkede institusjonsplasser: 16 stk.
Utvikling av Stokke kommunehus i Sandefjord kommune
«Stokke kommunehus er en stor sentrumseiendom i Stokke beliggende innenfor et attraktivt arealformål for eiendomsutvikling. Megler skal derfor i sitt oppdrag rette fokus på eiendommens utviklingspotensialet. «
Ombygg av kontorlokaler på Nordre Fokserød i Sandefjord
Ombygg av kontorlokaler i 3. etasje.
Rehabilitering av herredshus i Sandefjord kommune
Bygget er i bruk for oppfølging av rus- og psykiatribehandlingen. Antikvarisk rådgivning: Norsk institutt for kulturminneforskning(NIKU)- Kp: Lars Jacob Hvinden-Haug
Utbygging av grunnskole i Tønsberg
Planområdet er på ca. 15 daa
Til- og ombygg av servicebygg samt etablering av bubilparkering, bryggeanlegg og badehus/badestue m.m. i Kviteseid kommune
Ca. 33 dekar. Planlagte tiltak er bubilparkering, innovativ overnatting i vasskanten, fleirbruks badehus/badstue med bryggeanlegg, kulturscene, flytting av flytebrygge til reetablert ny brygge, oppgradering av serveringsbygg og ombygging/utviding av servicebygg.
Ombygging av fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).
Rehabilitering av kirke i Kragerø
Fra økonomiplan 2022-2025.
Rehabilitering og oppgradering av utvendig tak på kirkestue i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025. Lekter på kirkestua er råtne og til dels borte flere plasser.
Energisparende tiltak på videregående skole i Tønsberg
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Riving av næring og kontor for nybygg av næring, kjøpesenter og småhusbebyggelse i Tønsberg kommune
Gnr/ bnr: 217/1, 1002/362, 1002/388, 1002/409, 1002/501, 1002/531, 1002/3, 1002/4, 1002/9. Planområdet måler ca. 9 daa.
Ombygg av toalettbygg/podium i Horten
Eksisterende toalettbygg/podium har verneverdi, men er i dårlig forfatning.
Rehabilitering av stallane ved kirke i Sannidal
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av kirke med nye kirkestoler og inventar i Helle
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.