Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (36)
Bærum (53)
Drammen (21)
Eidsvoll (7)
Enebakk (3)
Flesberg (4)
Flå (6)
Frogn (6)
Gjerdrum (2)
Gol (3)
Halden (5)
Hemsedal (4)
Hol (4)
Hole (1)
Hurdal (2)
Hvaler (5)
Jevnaker (0)
Kongsberg (5)
Lier (10)
Lunner (4)
Marker (3)
Modum (3)
Moss (12)
Nannestad (3)
Nes (3)
Nesbyen (4)
Nesodden (6)
Nittedal (3)
Rælingen (5)
Rakkestad (3)
Ringerike (8)
Rollag (4)
Råde (2)
Sarpsborg (12)
Sigdal (8)
Skiptvet (0)
Ullensaker (18)
Vestby (6)
Ål (5)
Ås (8)
Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Utvikling av stasjonsområdet i Halden
Tre arkitektteam: A-lab og Lala Tøyen. Asplan Viak. LPO og COWI.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 5 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Ny- og ombygg av leiligheter, handel og restaurant på Jeløy i Moss kommune
300-600 boliger. Gnr/bnr: 1/2745, 1/2741, 1/2740, 1/2743, 1/2736, 1/2746, 1/2747, 1/3440, 1/2750 og 1/2748. Adresse: Værftsgata 1B-C, 3, 3A, 5, 7, 7A-B, 8 og 10.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av næringsbygg i Lørenskog
Samme område som Solheimstunet (Prinsesseparken).
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 5 m.fl
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av forretning, lager, kontor og lett industri m.m. ved Dal/Råholt i Eidsvoll kommune
106 mål. Eiendommen (Gnr. 90, bnr. 1 i Eidsvoll kommune) består av ca. 106 277 m² utviklingstomt og en mindre veiteig på ca. 415 m² langs E6 ved Letohallen på Eidsvoll. Eiendommen har god eksponering mot E6, med ca. 500 meter til av og påkjøring.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av butikker og helseinstitusjoner på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av storhandel i Ås
Gnr/bnr: 104/46, 47 48. kveldroveien 43–49.
Nybygg av kontor og boliger i Vestby
250-300 enheter totalt.
Utvidelse av sykehjem i Bærum
Eksisterende Berger sykehjem har i dag 75 sykehjemsplasser og 17 omsorgsboliger. Planlagt nytt anlegg vil ha inntil 150 beboerplasser. Planlagt ferdigstillelse er i 2025.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av videregående skole på Fornebu
Med Snarøyveien i øst og Forneburingen i vest. Skolen dimsensjoneres for 1200 elever. Minimum 17 000 kvm. Gnr/Bnr: 41/869, 96, 143, 870.
Nybygg av kreftsenter ved sykehus i Lørenskog
Kreftsenter med eget strålebygg.
Nybygg av fritidsboliger i Krødsherad kommune
Ca. 3086 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med fritidsbebyggelse, samt fellesområder for aktiviteter og servering/pub.
Nybygg av kontor i Lillestrøm kommune
Energihuset. 600-800 kontorplasser. Jernbanegata 6 og Fabrikkgata 2, 6 og 8.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Nybygg av fritidsboliger og reiselivsbebyggelse m.m. i Sigdal kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, reiselivsbebyggelse og tilhørende veger og infrastruktur.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Nybygg av idrettsanlegg på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av skoler på Avtjerna i Bærum
Tidligt prosjekt. Kommunedelplan 2015-2030 ligger ute til offentlig høring. Det er anslått at det kan bygges 5000 boliger på det 40 daa store området. Behov for flere skoler. Ringeriksbanen er planlagt i området. Uklart angående byggestart og kostnad.
Nybygg av hytter på Hemsedal
121 småhytter i tun samt 29 frittliggende tomter med tilhørende infrastruktur.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av kontor i Drammen
Parkeringskjeller for ca 40 biler.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Bærum
Foreslått at eksisterende skoleanlegg på Bryn og Hammerbakken erstattes med et nytt anlegg på Bryn, som anslås realisert i løpet av perioden 2025–2030. I forbindelse med etablering av ny skole på Bryn skal det vurderes å bygge ny flerbrukshall.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nybygg av lokaler for undervisning, sykehusfunksjoner og tjensteyting l i Lørenskog
Nordbyringen 1 m. fl, gbnr. 113/1, 234, 248 og 150/46 Total BRA 31000. 6-7 etasjer. For fase 2 skal de ulike reguleringsformålene beskrives nærmere med tanke på parkeringsnorm, antall arbeidsplasser og hvordan bruken av bygget bidrar til å utvikle området. Planens hovedintensjon er å sikre en fleksibilitet som inneholder arealformålene tjenesteyting, undervisning og sykehusfunksjoner. Om ikke OsloMET etablerer sin Romerikscampus på Nordbyhagen vil fase to av prosjektet fremdeles ligge noe inn i framtiden, men hovedbruk vil uansett være sykehusfunksjoner og undervisning. Dette vil sikre Ahus en fremtidig arealreserve.
Nybygg av gondol fra Nesbyen sentrum til Syningen på Nesfjellet
Gondolens bunn- og toppstasjon omfatter gnr./bnr. 70/33, 71/99, 2214/1, 1007/1, 71/100, 71/109, 79/202, 76/165, 79/107, 79/168, 79/169, 77/27, 71/1, 76/59, 79/23, 81/5, 74/1, 52/20, 76/56, 72/9 og 56/201.
Nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm
Hovedkjøkkenet for matproduksjon i Lillestrøm kommune på Skedsmotun har store utfordringer knyttet til produksjon og lagringskapasitet. Lokalene har mangler i forhold til krav til næringsmiddellokaler og en utdatert maskinpark. Det forventes at etterspørselen vil øke volummessig, samtidig med en større diversifisering av matleveransene i fremtiden. For vaskeriene er situasjonen delvis utrangerte og ikke egnede arealer, samtidig som etterspørselen etter vaskeritjenester er økende, bla. til arbeidstøy og smittevask. Dagens kapasitet i vaskeriene klarer knapt å tilfredsstille dagens etterspørsel, som forventes å øke. Det er derfor etablert et prosjekt med en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å utrede behov og fremtidige løsninger for et mulig nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm kommune.
Nybygg av kultur og idrettbygg på Langhus i Ski kommune
Nordre Follo kommune vil overta Kultur- og Idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Ny- og tilbygg av næring i Drammen
Tomten er på 21 mål. Eksisterende bygningsmasse er på 4.200 m2. Eksisterende bygg kan påbygges med to etasjer. Nybygg og påbygg på totalt 11.700 kvadratmeter.
Nybygg av næringsområde i Nesodden
Planområdet utgjør ca. 302,5 daa.
Nybygg av fotballbaner, ishall, multibygg, barnehage mm i Lillestrøm
Formålet med planarbeidet er å regulere dagens Skedsmo stadion med utvidelsesområde på Fribergjordet. Planområdet skal gi plass til fotballbaner og hall, ishall, «multibygg» for dans, kampsport og turn, publikumsfasiliteter og områder for egenorganisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg til adkomst, nødvendige trafikkarealer, gang-/sykkelveier og grønnstruktur. Det planlegges også for ny barnehage innenfor planområdet. Varslingsområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 37/9, 37/12, 37/53, 37/115, 37/122, 37/178, 37/194, 37/258, 37/350, 37/390, 37/393, 37/395, 37/396, 37/445, 37/512, 37/539, 37/591, 37/623, 37/625, 37/798, 37/869, 37/871, 37/872, 37/876, 37/880, 56/192 og 56/316. Saksnummer PLAN-20/01751.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av hytter i Nore og Uvdal kommune
Planlegger ca 100 hytter.
Nybygg av kontor og lager i Frogn, trinn 2 mfl
Planlagt prosjekt. Eiendommen bygges ut under flere år. Antatt start og kostnad.
Nybygg av svømmehall i Halden
I forbindelse med utvikling av ny sentrumsplan ble det skissert en visjon om en større fornyelse av Halden sentrum rundt Os. Denne visjonen inneholdt bla. en ny svømmehall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.