Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (18)
Bærum (29)
Drammen (5)
Eidsvoll (4)
Enebakk (1)
Flesberg (1)
Flå (1)
Frogn (2)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (1)
Hemsedal (0)
Hol (2)
Hole (1)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (1)
Lier (1)
Lunner (2)
Marker (1)
Modum (0)
Moss (5)
Nannestad (2)
Nes (2)
Nesbyen (0)
Nesodden (5)
Nittedal (1)
Rælingen (3)
Rakkestad (0)
Ringerike (2)
Rollag (1)
Råde (0)
Sarpsborg (3)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (3)
Ål (1)
Ås (0)
Nybygg av forretning, lager, kontor og lett industri m.m. ved Dal/Råholt i Eidsvoll kommune
106 mål. Eiendommen (Gnr. 90, bnr. 1 i Eidsvoll kommune) består av ca. 106 277 m² utviklingstomt og en mindre veiteig på ca. 415 m² langs E6 ved Letohallen på Eidsvoll. Eiendommen har god eksponering mot E6, med ca. 500 meter til av og påkjøring.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Bærum
Foreslått at eksisterende skoleanlegg på Bryn og Hammerbakken erstattes med et nytt anlegg på Bryn, som anslås realisert i løpet av perioden 2025–2030. I forbindelse med etablering av ny skole på Bryn skal det vurderes å bygge ny flerbrukshall.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm
Hovedkjøkkenet for matproduksjon i Lillestrøm kommune på Skedsmotun har store utfordringer knyttet til produksjon og lagringskapasitet. Lokalene har mangler i forhold til krav til næringsmiddellokaler og en utdatert maskinpark. Det forventes at etterspørselen vil øke volummessig, samtidig med en større diversifisering av matleveransene i fremtiden. For vaskeriene er situasjonen delvis utrangerte og ikke egnede arealer, samtidig som etterspørselen etter vaskeritjenester er økende, bla. til arbeidstøy og smittevask. Dagens kapasitet i vaskeriene klarer knapt å tilfredsstille dagens etterspørsel, som forventes å øke. Det er derfor etablert et prosjekt med en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å utrede behov og fremtidige løsninger for et mulig nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm kommune.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av næringsområde i Nesodden
Planområdet utgjør ca. 302,5 daa.
Nybygg av hotell i Ørje
Ca 10-15 mål.
Nybygg av ungdomsskole i Bærum
9-parallell skole.
Nybygg av næring og kontor i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av lokaler ved videregående skole i Askim
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. Nye verkstedarealer for Teknikk/industriell produksjon (fusjoneres med Mysen videregående skoles avdeling) og Elektrofag. Rivning av eksisterende bygg som holder dårlig standard.
Etablering av sivilforsvarsanlegg på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune
Samlet brutto areal for nytt bygg er vurdert ca. 2100 m2 BTA fordelt på 2 etasjer + kjeller + teknisk etasje. Bygget skal inneholde: administrasjon - 16 kontorer og 3 møterom inkl. garderober mm. Garderobeanlegg og toaletter for folk i felt. Lager for diverse utstyr i tilhengere og i reoler (FIG, MRE, MFE, varslingsutstyr). Garasjeplass for biler. Vaskehall for biler og utstyr. Tørkerom for utstyr samt teknisk areal.
Nybygg av skole ved Fossum bruk
Tidlig prosjekt. Fra skolebehovsplan 2013-2022. 2 parallell 1-10 skole alternativt 3 parallell barneskole. Ferdigstillelse 2020. Antatt start. Kostand er ukjent.
Nybygg av barnehage i Bærums verk
Helset barnehage avd. Helset og avd. Skollerud, samt Lommedalen bhg. avd. Bærums Verk (holder til i Bærums Verks skole) innlemmes i denne nye barnehagen. Ca 200 plasser.
Nybygg av helsehus på Dønski
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Må utredes hvordan Bærum kommune kan bruke et helsehus. Det utredes tre alternative konsepter.
Nybygg av barnehage i Sandvika i Bærum kommune
Det planlegges for omstrukturering av barnehagene i Sandvika-området. Formålet er å erstatte to mindre barnehageanlegg og møte økende kapasitetsbehov som følge av utbyggingen i Sandvika. Ca 150 plasser.
Nybygg av flerbrukshall på Ørejordet i Moss kommune
Kampsport og turn. Planlagt bak ishallen på Ørejordet.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Nybygg av barnehage i Fossum
Ca 120-200 plasser.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Røyken
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Nybygg av barnehage på Heggedal
Fra investeringsbudsjett 2023-2026. 8 avdelinger.
Nybygg av barnehage i Fet
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av barnehage på Finstad i Ski
Prosjektgruppe anbefaler at barnehagen lokaliseres i nytt boligområde i vest mot kommunegrena mot Ås, nær Skogssnarveien.
Nybygg av barnehage i Rykkinn
Tomt frigjøres når Ny Eineåsen ungdomsskole er ferdigstilt. Belset barnehage med avdelingene Bakkeplassen, Belset og Skytten, samt Glitre barnehage avd. Langeleiken innlemmes i denne nye barnehagen og dagens lokaler frigjøres til andre formål. Ca 150 plasser.
Nybygg av barnehage i Bærum kommune
Det planlegges en større omstrukturering av barnehager på Bærums verk. Barnehagene Helset barnehage og Sleiverud barnehage vurderes omstrukturert til ny barnehage. Estimert ferdigstillelse er 2030.
Utvidelse av hytteområde på Harestua
Utvidelse fra 50 mål til 110 mål.
Nybygg av hotell/motell i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av barneskole på Årnes i Nes kommune
Felles barneskole for Årnes, Østgård og Fjellfoten.
Nybygg av barnehage i Bærum
Det planlegges for en ny stor barnehage på Bekkestua som erstatning for to mindre anlegg, og for å dekke økt kapasitetsbehov som følge av flere store boligutbyggingsprosjekter. Den nye barnehagen kan også avlaste nærliggende opptaksområder. Forventet ferdigstillelse er 2028.
Nybygg av barnehage i Asker
Planlagt prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Uklart angående byggestart og omfang.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Det nye barnehagen bør plasseres sentralt og nær eksisterende boliger og nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Langhus
Den nye barnehagen bør lokaliseres i boligområdet øst for Langhus skole, med kort avstand til nærliggende friområde. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.