Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestby

Etablering av mangfoldig bolig- og næringsområde i Vestby sentrum
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant og grønt boligområde, gode næringslokaler og økt byliv i nye Vestby sentrum. Det planlegges for rundt 650 boliger, og rundt 6000 m2 næringslokaler. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune.
Nybygg av kontor og boliger i Vestby
250-300 enheter totalt.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Nybygg og ombygg av nærings- og boligbygg i Vestby
Transformasjon av eksisterende bygg samt oppføring av nybygg på Vestby.
Utvidelse av videregående skole i Vestby
Skolen har i dag ca 750 elever og 150 ansatte. Ny regulering skal legge til rette for økning til inntil 1200 elever og 240 ansatte.
Utvidelse av ungdomsskole i Vestby kommune
Tilbygg for administrasjonen, omgjøring av tre teamrom til klasserom samt dele av bibliotek til to klasserom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.