Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sarpsborg

Utvidelse av renseanlegg ved Fv. 109 i Sarpsborg kommune, delprosjekt 1
Nytt rensebasseng krever et tilleggsareal på ca. 3 daa øst for renseanlegget. Det nye personalbygget vil føre til en utvidelse på 6 meter nordover for dagens personalbygg. Det er ønskelig at bygningen er på 2 etasjer med en grunnflate på ca. 540 m2. Gasstankene vil være på ca. 300 m3 og lokalisert ca. 30 meter fra spormidt.
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
42,8 daa. Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av næring og kontor i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Knutepunktutvikling ved jernbanestasjon i Sarpsborg kommune
Knutpunktutvikling rundt nye Sarpsborg stasjon.
Utvikling av næringsområde i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2085/49, 2085/1/1, 2085/16, 2085/41, 2085/42, 2086/50, 2086/25, 2086/19, 2086/29 og 2086/31.
Nybygg av boliger i Sarpsborg
40-60 enheter. 2-3 etasjer. Planområdet 24 daa. Gnr/bnr: 2071/3, 2072/79, 2074/7, 2074/123, 2047/148 og 506/16.
Etablering av fritidsboliger og utvidelse av småbåthavn m.m. i Sarpsborg kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, en videreføring og oppgradering av kyststien og utvidelse av eksisterende småbåthavn. Ca.6 hytter på F-5 Skar og 4-6 hytter på F-5 Værbau.
Etablering av nytt klubbhus for seilforening i Sarpsborg
Klubbhus etablert ved bryggeanlegget i sør. Seilerbakken inngår i reguleringsplan for Løkkevika Østre. Planen vil bli erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.
Ombygg av klubbhus til fritidsbolig på Seilerbakken i Sarpsborg
Seilerbakken inngår i reguleringsplan for Løkkevika Østre. Planen vil bli erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.