Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sarpsborg

Nybygg av næringsbygg/kominasjonsbygg i bydel Tune i Sarpsborg
Bygg A er planlagt som et næringsbygg/kominasjonsbygg. Bygget er skissert med 4 plan, inkludert underetasje. Det legges opp til lager i underetasje, publikumsrettet fasade mot Tuneveien og utleielokaler i 2. og 3. etasje. Aktuelle bruksformål i plan 2. og 3. er forretning, kontor, tjenesteyting. Bygg A har et totalt bruksareal på ca. 6 000 m2. Tiltaket innebærer ombygging/riving av bygget som står i nordøstlig hjørne av planområdet. Bygg B er planlagt som lokaler for bilforretning, i tillegg til verksted og delelager. Bygget er planlagt oppført i 1-2 etasjer, med et foreløpig skissert bruksareal på totalt 1 500 m2. For verkstedsdelen av bygget, legges det opp til ombygging/riving av eksisterende bygg, lager/verksted for VY buss. Bygg C er planlagt som dekklager og vaskehall, med et totalt bruksareal på ca. 310 m2. Totalt ca. 8500 m2 BRA, inkludert 88 parkeringsplasser. Det er planlagt kjøretilkomst til området fra Herbergveien i øst og fra Glomveien i sør.
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
42,8 daa. Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av næring og kontor i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av nærings- og boligbebyggelse i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2065/85, 2065/79, 2065/71, 2065/67, 2065/101 og 2065/66.
Knutepunktutvikling ved jernbanestasjon i Sarpsborg kommune
Knutpunktutvikling rundt nye Sarpsborg stasjon.
Utvikling av næringsområde i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2085/49, 2085/1/1, 2085/16, 2085/41, 2085/42, 2086/50, 2086/25, 2086/19, 2086/29 og 2086/31.
Nybygg av boliger i Sarpsborg
40-60 enheter. 2-3 etasjer. Planområdet 24 daa. Gnr/bnr: 2071/3, 2072/79, 2074/7, 2074/123, 2047/148 og 506/16.
Riving av næringsbygg og nybygg av sportssenter i Sarpsborg kommune
Vestengveien 48 og Industriveien 29. Gnr/bnr: 1/2322 og 1/2318.
Etablering av fritidsboliger og utvidelse av småbåthavn m.m. i Sarpsborg kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, en videreføring og oppgradering av kyststien og utvidelse av eksisterende småbåthavn. Ca.6 hytter på F-5 Skar og 4-6 hytter på F-5 Værbau.
Etablering av nytt klubbhus for seilforening i Sarpsborg
Klubbhus etablert ved bryggeanlegget i sør. Seilerbakken inngår i reguleringsplan for Løkkevika Østre. Planen vil bli erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.
Ombygg av klubbhus til fritidsbolig på Seilerbakken i Sarpsborg
Seilerbakken inngår i reguleringsplan for Løkkevika Østre. Planen vil bli erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.