Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ringerike

Nybygg av sykehjem i Ringerike kommune
Prosessveileder skal samarbeide tett med kommunens brukerrepresentanter i arbeidsgruppe og det er ønskelig med erfaring fra utvikling av brukerprosess/ rom- og funksjonsprogram for sykehjem eller tilsvarende prosjekter.
Nybygg av næringsbygg samt til- og ombygg av leiligheter i Ringerike kommune
Thoresengården planlegges påbygget med 2 etasjer, og ny bebyggelse i 6 etasjer planlegges reist på parkeringsplass i bakgård. 11 leiligheter.
Etablering av et kunnskaps-/besøkssenter på Tyrifjorden, Ringerike
Kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier ser på mulighetene for å etablere et kunnskaps-/besøkssenter i tilknytning til våtmarksområdene i Tyrifjorden.
Etablering av Spar-butikk og leiligheter i Hønefoss
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje,og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første etasje, og ni boenheter i andre etasje. Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på terreng (inkludert en HC-parkering).
Ombygg og tilbygg av næringsareal i sentrum av Hønefoss
Gnr/bnr 318/482, 318/431 og 318/430

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.