Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nannestad

Nybygg av kontor, lager, forretninger m.m i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.
Nybygg av hotell/motell i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av butikk og kafe ved parkeringsplass ved Gardermoen i Nannestad kommune
Gnr/bnr : 39/12, 39/52, 39/6, 39/2, 39/53, 39/33, 39/19, 39/15, 39/51, og del av 39/8. Planlegger ca. 450 parkeringsplasser for elbiler.
Utvidelse av næringsområde i Nannestad
Gnr/bnr: 7/13, 7/26, 7/28, 7/34, 7/38, 7/52, 7/92 og 10/10.
Utvidelse av barneskole og SFO i Nannestad kommune
Utvidelse av Maura skole for økt kapasitet, fra 3-parallell til 4-parallell skole. I tillegg skal SFO flyttes fra eksisterende bygg for å bli en del av barneskolens bygningsmasse.
Utvidelse av sykehjem i Nannestad kommune
Utvidelse av Nannestad sykehjem, i første omgang bygging av omsorgsboliger/demensboliger. Det vil i planprosessen også bli vurdert muligheter for et eventuelt påbygg (en ekstra etasje) på den nordre delen av eksisterende sykehjem.
Utvidelse av barnehage i Nannestad kommune
Midtbygda barnehage er i dag delt i to, med henholdsvis 4+2 avdelinger. Utvidelse av Midtbygda barnehage til en 8-avdelings barnehage.
Utvidelse av barneskole i Nannestad kommune
Med den store utbyggingen i og rundt Nannestad sentrum er forventet elevtall ved skolen ca. 550 elever i 2026. Skolen har i dag to og tre paralleller på hvert trinn og ca. 350 elever. Det prosjekteres for tre paralleller på alle trinn.
Ombygg av helsestasjon til KAN i Nannestad kommune
I forbindelse med vedtak om utbygging og rehabilitering av Nannestad kommunehus ble det vedtatt at KAN skal flytte opp til der helsestasjonen er lokalisert i dag. Dersom KAN skal flytte inn der helsestasjonen er lokalisert i dag, må lokalene bygges noe om. Ventilasjonen er lite fungerende og et nytt vedskjul må på plass.
Oppgradering av gulvbelegg på barneskole i Nannestad kommune
Gulvbelegget flere steder i bygget har begynt å slippe fra betongdekket. Belegget viser særlige tendenser til sprekkdannelser ved ytterdører.
Oppgradering av takrenner på barneskole i Nannestad kommune
Dårlig forfatning på takrennesystemet på Maura skole. Sprekkdannelser i renner, skjøter og nedløp er gjengs på store deler av skolen.
Rehabilitering av toaletter på barneskole i Nannestad kommune
Behov for oppussing av gutt -og jentetoalettene tilhørende den eldste delen av Maura skole. Toalettene er preget av alderen og har et stort behov for totalrenovering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.