Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hurdal

Nybygg av hytteområde i Hurdal
Det ble utarbeidet en mulighetsskisse i 2014 som viste muligheter for etablering av rundt 400 fritidsboliger i Melbylia i Østgreina Hurdal. Melbylia hytteområde 1 er første etappe for dette området som ble avklart i forbindelse med arbeid med kommunedelplan for Østgreina i 2014, og er videreført i kommuneplanen for Hurdal 2018-2040. Del av gnr/bnr 9/3 og 11/36. Planområdet er på ca. 270 daa og er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.