Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Balsfjord

Utvidelse av hyttefelt i Balsfjord
På nordsiden av Aursfjordveien skal det utvikles et naustområde med småbåtanlegg, en flytebrygge og tilhørende fasiliteter. Det er også lagt til rette for å bygge utleiehytter vest for naustområdet. Det er regulert en ny adkomstveg som går på sørsiden av eksisterende naust, før den følger i traséen til dagens traktorveg vestover.
Nybygg av hytter i Aursfjorden i Malangen
Planområdet er på ca. 16 daa.
Nybygg av overnattingsrom, badstua, naust mm i Nordkjosbotn sentrum i Balsfjord kommune
Det er ønske om å utvide dagens overnattingstilbud og tilrettelegge for bedre fasiliteter på baksiden av dagens anlegg. Det planlegges for ca. 30 overnattingsrom og flere tiltak langs elva – badstua, naust, fuglekikketårn, sittegruppe, sti og beplanting med utgangspunkt i lokal botanikk. Planområdet er lokalisert i Nordkjosbotn sentrum i Balsfjord kommune. Planområdet inkluderer eiendommene 29/4, 29/41,29/162, 29/130, 29/161 og 29/162.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.