Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Alta

Nybygg av hotell ved sentrumsparken i Alta kommune
Etablering av hotell i inntil 10 etasjer, med ca. 240 rom.
Nybygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Komsa: Det bygges ny skole med tre paralleller og klasserom til de samiske klassene.
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
I første omgang planlegges en utvidelse mellom og ved siden av dagens bygg. Neste byggetrinn vil eventuelt være nybygg eller påbygg der dagens bygningsmasse er plassert. I området ønskes det tilrettelagt for kontor, forretning, tjenesteyting, hotell, bevertning/servering m.m. Når det gjelder boliger, ønsker forslagsstiller å ha dette som en mulighet inntil videre, ev. i en tilbaketrukket toppetasje. Bebyggelsen ønskes oppført i inntil 6-7 etasjer.
Utvikling av område til fritids og turistformål i Alta
Gnr/bnr: 27/1531, 27/787, 788. Planområdet er totalt på 10501 m2. Formålet med planarbeidet er å utvikle området til fritids- og turistformål, i praksis tilrettelegging for reiseliv gjennom å etablere restaurant, storkjøkken, sjokoladefabrikk og bakeri med kafe samt hotell- og overnattingsvirksomhet.
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
Løkkeveien 6 har vært benyttet til forretning, kontor og bolig. Her ønskes det etablert nybygg tilrettelagt for bl.a. hotell. Andre sentrumsformål, som nevnt under Løkkeveien 2-4, ønskes også tatt med i tillatt formålskombinasjon. Nybygg ønskes i inntil 7-8 etasjer.
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
Eksisterende bebyggelse vurderes uhensiktsmessig å videreføre, og planlegges derfor revet. Nybygget ønskes tilrettelagt for tjenesteyting, herunder lokaler for lagretten, men andre sentrumsformål, som nevnt under Løkkeveien 2-4, ønskes også tatt med i formålskombinasjonen. Bebyggelsen ønskes oppført i 6-7 etasjer.
Nybygg av rådhus i Alta
Prosjekt nytt rådhus er i en initieringsfase hvor man kartlegger risiko og økonomi. Gjennom 2022 har vi kartlagt inneklima, radon og miljøfarlige stoffer. Vi skal også gjennomføre en enkel miljøundersøkelse av grunnen som følge av tidligere bruk. Planleggingsfasen vil pågå i 2023.
Tilrettelegging for friluftsorientert reiselivsanlegg i Korsfjorden Alta
Gnr/bnr 49/54, 207, 55. Formålet med planen er å legge til rette for et friluftsorientert reiselivsanlegg. Planen omfatter utvidelse av eksisterende kaianlegg, fornying av eksisterende bygningsmasse samt etablering av nye utleiehytter, fellesbygg, uthus og enkel teknisk infrastruktur. 3 småhytter, maks 40 m2. 5 utleiehytter, opptil 80 m2.
Utvidelse av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Kaiskuru: Utvides til fullverdig 1-7 skole.
Om - og tilbygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Saga: Bygges om til to paralleller 1-7 skole. Det betyr utvidelse med en parallell.
Ombygging av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Gakori: Bygges om til tre paralleller, dette betyr at kapasiteten økes med en parallell.
Konsulenttjenester for områderegulering for Alta sentrum, Alta kommune
Planavdelingen v. Alta kommune ønsker å bestille fire rapporter på fire ulike tema i forbindelse med oppstart av revidert områdeplan for Alta sentrum. Kommunen ønsker å bestille: - Vei-/trafikkutredning og støyutredning - Samlet rapport om grunnforhold - Kartlegging av biologisk mangfold - Rapport om kulturminner og verneverdige bygg Det er mulig å konkurrere om tilbud på ett, flere eller alle tema. Kompetansebehov og behovsbeskrivelse er vedlagt under hvert tema i konkurransen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.