Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Troms og Finnmark fylke

Nybygg av videregående skole i Harstad
Prosjektet skal sertifiseres etter Breeam Nor-standarden «Very Good».
Nybygg av hytteområde i Lenvik
Infrastrukturen etableres av utbyggere. Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Områdeplanen er godkjent med 327 enheter 1.700.000 m². Gnr/bnr: 36/2
Utvidelse av sykehus og nytt parkeringshus i Harstad
Ca. 23 000 m2, fordelt på to volum, samt lysgård og mellombygg mellom eksisterende og nytt bygg. Parkeringshus i tre etasjer under bakkenivå ved sykehuset.
Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Nybygg av kjøpesenter i Tromsø
Gangbro over til eksisterende kjøpesenter. Parkeringskjeller for ca 450 biler.
Ny- og ombygg av næring og boliger på tidligere skoleområde i Målselv kommune
Ca. 143 daa. Området vil utgjøre en bydel innen tettstedet Heggelia og Bardufoss byområde. Planområdet er allerede bebygd med ca. 22 000 m2 BRA, og transformasjonen legger opp til både ombygging, påbygging og rivning av eksisterende bygg samt nybygg for næring, offentlig og privat tjenesteyting og bolig. Ca. 50-100 boenheter.
Ny- og ombygg av næring og boliger på tidligere skoleområde i Målselv kommune
Ca. 143 daa. Området vil utgjøre en bydel innen tettstedet Heggelia og Bardufoss byområde. Planområdet er allerede bebygd med ca. 22 000 m2 BRA, og transformasjonen legger opp til både ombygging, påbygging og rivning av eksisterende bygg samt nybygg for næring, offentlig og privat tjenesteyting og bolig. Ca. 50-100 boenheter.
Nybygg skole og helsehus i Karasjok kommune
Nytt skolebygg og nytt helsesenter på dagens skole- og internattomt.
Nybygg av hotell-og forretningsbygg og rehabilitering av eksisterende bygg i Tromsø
Planlegger ett nytt på ca 13000 m2 og 10-12 etasjer. Eksisterende bygg må rehabiliteres utvendigt og innvendigt.
Nybygg av hotell ved sentrumsparken i Alta kommune
Etablering av hotell i inntil 10 etasjer, med ca. 240 rom.
Etablering av handel/kontor/industri i Storfjord kommune
Byggeklare tomter. Ca. 100 daa. Lokalisering er mellom Hatteng sentrum og E6.
Etablering av kontorbygg med personalrom på industriområde i Harstad kommune
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Alta
Gnr/bnr: 28/100, 4/144, 28/188 og 28/200. Adresse: Markveien 53-55.
Nybygg av kontor ved Fiolvegen/Kløvervegen i Tromsø
Miljøspesifikasjoner: Passivhus, Energiklasse A, BREEAM NOR Excellent, WELL Gold
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
I første omgang planlegges en utvidelse mellom og ved siden av dagens bygg. Neste byggetrinn vil eventuelt være nybygg eller påbygg der dagens bygningsmasse er plassert. I området ønskes det tilrettelagt for kontor, forretning, tjenesteyting, hotell, bevertning/servering m.m. Når det gjelder boliger, ønsker forslagsstiller å ha dette som en mulighet inntil videre, ev. i en tilbaketrukket toppetasje. Bebyggelsen ønskes oppført i inntil 6-7 etasjer.
Utvikling av område til fritids og turistformål i Alta
Gnr/bnr: 27/1531, 27/787, 788. Planområdet er totalt på 10501 m2. Formålet med planarbeidet er å utvikle området til fritids- og turistformål, i praksis tilrettelegging for reiseliv gjennom å etablere restaurant, storkjøkken, sjokoladefabrikk og bakeri med kafe samt hotell- og overnattingsvirksomhet.
Nybygg av fritidsboliger i Tromsø, fase 2
Området er på ca. 400 mål.
Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Bakkejord i Neiden, trinn 2
Opplevelsesenter i Sør-Varanger. Gnr/Bnr 7/6,17,30,38,74 m.fl.
Ny storhall for fotball i Tromsø
Tomteareal ca. 10300 kvm. Ser på mulighetene til 3500-6000 publikum.
Nybygg av kontor i Tromsø
Strandgata 28, 30, 32.
Nybygg av næring i Tromsø, trinn 2
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Ombygg av sykehus til kontor, undervisningslokaler, barnehage, studieboliger og omsorgsinstitusjon m.m. i Sør-Varanger kommune
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling og ny bruk av gamle Kirkenes sykehus. Eksisterende bygningsmasse, som tidligere er brukt til sykehus, planlegges ombygd til kontor, undervisningslokaler, barnehage, studieboliger, vitensenter, mindre verkstedsvirksomheter, bevertning og omsorgsinstitusjon. Det er skissert på muligheten for innglassing av atriumsrom og påbygg på nord-vestre fløy.
Nybygg av landskapshotell på Ystnes, Loppa
Gnr/bnr: 26/3, 26/350, 26/351, 26/352, 26/367 og 26/429.
Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer kommune
Flerbrukshall for fotball og friidrett.
Utvikling av næringsområde i Harstad
Hovedformål med planen er å regulere eiendommen til blandet formål næring/ lager/ kontor og lignende. Stor andel av dagens bebyggelse kan brukes som før, mens noen bygninger som er i altfor dårlig teknisk standart skal rives. Planavgrensningen omfatter hele eiendom 68/24 med areal 280 daa,
Nybygg av kompetansesenter i Øksfjord
Den foreslåtte planavgrensningen omfatter gnr/bnr. 26/180, 26/363, 26/228, 26/38, 26/3 og deler av 26/120, 26/169 og 26/447. Størrelsen på planområdet er ca. 41,5 daa.
Utvikling av næringsområde i Harstad
Hovedformål med planen er å regulere eiendommen til blandet formål næring/ lager/ kontor og lignende. Stor andel av dagens bebyggelse kan brukes som før, mens noen bygninger som er i altfor dårlig teknisk standart skal rives. Planavgrensningen omfatter hele eiendom 68/24 med areal 280 daa,
Nybygg av hyttefelt i Gratangen
Selges til selvbyggere og til utbyggere. 54 tomter.
Påbygg av sykehus i Tromsø
Bytt prosjektnavn fra Kurbadet, påbygg til Vigør Rehabiliteringssykehus.
Etablering av forretning, industri, småbåthavn og helsebygg i Kvænangen kommune
Områdene er planlagt for forretninger, industri- og håndverkbebyggelse, friområder, småbåthavn, samt arealer til helseformål/ helsebygg.
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
Løkkeveien 6 har vært benyttet til forretning, kontor og bolig. Her ønskes det etablert nybygg tilrettelagt for bl.a. hotell. Andre sentrumsformål, som nevnt under Løkkeveien 2-4, ønskes også tatt med i tillatt formålskombinasjon. Nybygg ønskes i inntil 7-8 etasjer.
Etablering av arealkrevende forretning i Hammerfest
Planen omfatter eiendommene gnr/bnr 17/162, 17/166,17/170, samt del av 17/1. Ca 13 daa. Forretning/ kontor, inklusive parkerings- og manøvreringsareal.
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
Eksisterende bebyggelse vurderes uhensiktsmessig å videreføre, og planlegges derfor revet. Nybygget ønskes tilrettelagt for tjenesteyting, herunder lokaler for lagretten, men andre sentrumsformål, som nevnt under Løkkeveien 2-4, ønskes også tatt med i formålskombinasjonen. Bebyggelsen ønskes oppført i 6-7 etasjer.
Nybygg av skole på Sildevika - Gryllefjord øst i Senja kommune
Det planlegges for ny skole i Gryllefjord, med tilhørende gymsal, svømmehall og treningsrom. Skolen dimensjoneres for inntil 70 elever fordelt på 1-10 trinn. I tillegg er det foreslått å ta høyde for samlokalisering av offentlige tilleggsfunksjoner som blant annet bibliotek, service-/rådhusfunksjoner, voksenopplæring og fysioterapi. Uteområdet skal opparbeides slik at det kan romme muligheter for fremtidig barnehage i utbyggingsområdet.
Nybygg av alpinanlegg i Tromsø, fase 1
Områder er på ca. 7.450 mål.
Nybygg av hytter, restaurant, servicebygg og parkering mm i Målselv
40 hytter for utleie, restaurant, ishotell, servicebygg, parkering, hundegård og hundeløype, tilrettelegges for ishotell.
Nybygg/renovering av helsebygg i Nordkapp
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny- og ombygg av kontor i Tromsø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av kontorbebyggelse, med mulighet for etablering av inntil tre boenheter i de øverste etasjene. Eksisterende bygning i Grønnegata 71 er planlagt revet, mens eksisterende bygning i Storgata 74 skal videreføres og påbygges med to tilbaketrukne etasjer. Dagens forretningsvirksomhet i Storgata 74 opprettholdes uendret. Tilbygg og delvis påbygg. Ev metallfasade.
Etablering av forretning- og industriområde i Karasjok kommune
Ca. 14 dekar. Delvis byggeklare tomter.
Rehabilitering av barneskole i Skjervøy
Fra budsjettforslag 2021-2025.
Nybygg av barnehage i Vangsvik
Pågående forprosjekt er for en større barnehage med 3 avdelinger.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Planlegges for 60-90 plasser for 1-5 åringer.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Planlegges for 60-90 plasser for 1-5 åringer.
Utvidelse av alpinpark, nye traseer og bebyggelse i Tromsø
Planlagte tiltak er: forlenget T-krokheis til toppen av Nordfjellet fra toppen av «Parallellen», nytt område for skilek nedenfor bamseløypa, nytt driftsbygg, nye familietraséer, ny skiløype over Bamsebakken, oppgradert og utvidet parkering, «Ski in- ski out» til buss, ny stolheis «familieheisen», ny stolheis ved Djevelberget, nye traséer for downhillsykling, anleggsveg til Nordfjellet, klatrepark og hundepark. Planavgrensning: omfatter hele eller deler av følgende kommunale eiendommer med Gnr/Bnr: 15/339, 15/1197, 15/17 og 15/1477. I tillegg inngår hele eller deler av de private eiendommene 15/5, 15/5/2 og 15/12.
Ny svømmehall i Sørreisa
Eksisterende svømmehall er pr tiden ikke i drift og antas å ha utgått sin levetid, både teknisk og etter dagens krav til funksjon. Tiltaket innebærer bygging av ny svømmehall i størrelsekategori og med tidsriktig funksjonalitet.
Nybygg av hytteområde i Sommarøy
Eksotisk prosjekt med 20 nye hytter for salg ved Sommarøy utenfor Tromsø.
Nybygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Komsa: Det bygges ny skole med tre paralleller og klasserom til de samiske klassene.
Nybygg av hytter i Salangen
21-22 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.