Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (43)
Bærum (91)
Drammen (39)
Eidsvoll (18)
Enebakk (5)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (9)
Gjerdrum (2)
Gol (5)
Halden (14)
Hemsedal (2)
Hol (5)
Hole (2)
Hurdal (0)
Hvaler (6)
Jevnaker (3)
Kongsberg (5)
Lier (25)
Lunner (3)
Lørenskog (18)
Marker (2)
Modum (3)
Moss (10)
Nannestad (12)
Nes (5)
Nesbyen (0)
Nesodden (13)
Nittedal (9)
Rælingen (9)
Rakkestad (4)
Ringerike (11)
Rollag (2)
Råde (2)
Sarpsborg (22)
Sigdal (3)
Skiptvet (3)
Ullensaker (30)
Vestby (9)
Ål (1)
Ås (11)
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Nybygg av forretningsbygg og lager i Hobøl
Ca. 350 mål gjenstår. Skal bygges ut under 10-15 år.
Nybygg av kontor og tjensteyting i Kjeller
Området som reguleres er på ca. 13,5 daa, omfatter gnr/bnr 26/21, 26/89, 26/2, 27/2, og 25/22. Total areal mellom 50000-80000 kvm, vil bygges over tid.
Utvikling av stasjonsområdet i Halden
Tre arkitektteam: A-lab og Lala Tøyen. Asplan Viak. LPO og COWI.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av kontor, butikk og industri/logistikk i Ullensaker
Kommune har godkjent en bebyggelsesplan på en næringspark på ca 55 000 kvadratmeter BTA på eiendommen.
Nybygg av næringsbygg i Lørenskog
Samme område som Solheimstunet (Prinsesseparken).
Nybygg av bydel på Fornebu
450-550 boliger.
Nybygg av næringspark i Drøbakk
Næringstomt som skal utvikles til næringsbygg, lager-logistikk segment. Tomt ca 110 daa. 50000 kvm nybygg.
Ombygg av idrettsarena i Bærum
"Gamle" Telenor Arena.
Nybygg av sykehjem i Nedre Eiker kommune
Mulighet for bygging på tomt i Krokstadelva og mulighet for sykehjem i Solbergelva-Åssiden.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. 105 000 m3 betong. 30 000 m3 fylling av løsmasser. 4 200 m fastspor. Inneholder heiser, rulletrapper, traverskran. Samtidighet med K3 og K6.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Plattformens dybde under terreng 30 m. Antall oppganger til terreng: 1. Antall heiser fra plattform: 2. Antall rulletrapper fra plattform: 3. Antall kubikk betong: 20.000 m3 inkl. vanntett støp.
Nybygg av psykiatribygg ved sykehus i Lørenskog
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av butikker og helseinstitusjoner på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av kreftsenter ved sykehus i Lørenskog
Kreftsenter med eget strålebygg.
Nybygg av videregående skole på Fornebu
Med Snarøyveien i øst og Forneburingen i vest. Skolen dimsensjoneres for 1200 elever. Minimum 17 000 kvm. Gnr/Bnr: 41/869, 96, 143, 870.
Riving av kontor og nybygg av boliger i Hamang
ca. 70 kvadratmeter i gjennomsnitt på leilighetene.
Utvidelse av videregående skole på Rud i Bærum
Ferdigstillese til skolestart 2022.
Nybygg av kontor i Lillestrøm
600-800 kontorsplasser. Ferdigstillelse i løpet av 2025.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Nybgygg av kontor, næring mm i Ullensaker
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av feltet til næringsformål, i tråd med Kommuneplanens og områdeplanens arealdisponering, men med en justering av enkelte rammer fra områdeplanen til en mer hensiktsmessig utvikling av feltet og helheten i situasjonen med beliggenhet rett inn mot flyplassens rullebaner.
Nybygg av parkeringsanlegg i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Parkeringskjeller for nye sykehuset og nye helseparken. 450 meter långt og 42 meter brett. Ca. 360 parkeringsplasser. Byggherrestyrt utførelseentreprise.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2 stk. Plattformens dybde under terreng 23 m Antall heiser fra plattform 5. Antall rulletrapper fra plattform 3. Antall kubikk betong: 11.000 m3.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2. Plattformens dybde under terreng 25 m. Antall kubikk betong: 12.000 m3 inkl. vanntett støp.
Nybygg av idrettsanlegg på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av skoler på Avtjerna i Bærum
Tidligt prosjekt. Kommunedelplan 2015-2030 ligger ute til offentlig høring. Det er anslått at det kan bygges 5000 boliger på det 40 daa store området. Behov for flere skoler. Ringeriksbanen er planlagt i området. Uklart angående byggestart og kostnad.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for ca 40 biler.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Utvidelse av skole i Lørenskog
Utbygging fra 2 til 4 paralleller. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2025.
Nybygg av lokaler for undervisning, sykehusfunksjoner og tjensteyting l i Lørenskog
Nordbyringen 1 m. fl, gbnr. 113/1, 234, 248 og 150/46 Total BRA 31000. 6-7 etasjer. For fase 2 skal de ulike reguleringsformålene beskrives nærmere med tanke på parkeringsnorm, antall arbeidsplasser og hvordan bruken av bygget bidrar til å utvikle området. Planens hovedintensjon er å sikre en fleksibilitet som inneholder arealformålene tjenesteyting, undervisning og sykehusfunksjoner. Om ikke OsloMET etablerer sin Romerikscampus på Nordbyhagen vil fase to av prosjektet fremdeles ligge noe inn i framtiden, men hovedbruk vil uansett være sykehusfunksjoner og undervisning. Dette vil sikre Ahus en fremtidig arealreserve.
Nybygg av barneskole på Vilberg
Bygges på Tynsåkjordet.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 2
Nybygg av lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme.
Nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm
Hovedkjøkkenet for matproduksjon i Lillestrøm kommune på Skedsmotun har store utfordringer knyttet til produksjon og lagringskapasitet. Lokalene har mangler i forhold til krav til næringsmiddellokaler og en utdatert maskinpark. Det forventes at etterspørselen vil øke volummessig, samtidig med en større diversifisering av matleveransene i fremtiden. For vaskeriene er situasjonen delvis utrangerte og ikke egnede arealer, samtidig som etterspørselen etter vaskeritjenester er økende, bla. til arbeidstøy og smittevask. Dagens kapasitet i vaskeriene klarer knapt å tilfredsstille dagens etterspørsel, som forventes å øke. Det er derfor etablert et prosjekt med en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å utrede behov og fremtidige løsninger for et mulig nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm kommune.
Nybygg av barneskole med flerbrukshall og svømmeanlegg i Hokksund
Foreløpige arealanslag for skolen er 7 600m2, flerbrukshall 1 800m2 og svømmeanlegget 1 400m2. Skolen er utredet med plassbehov for 650-700 barneskoleelever.
Nybygg av skole på sør (Heggedal/Vollen)
Tidlig prosjekt. Fra kommuneplan 2014-2026.
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.