Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (25)
Bærum (28)
Drammen (7)
Eidsvoll (6)
Enebakk (1)
Flesberg (1)
Flå (1)
Frogn (5)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (6)
Hemsedal (2)
Hol (2)
Hole (2)
Hurdal (0)
Hvaler (2)
Jevnaker (0)
Kongsberg (7)
Lier (2)
Lunner (2)
Marker (2)
Modum (1)
Moss (6)
Nannestad (2)
Nes (3)
Nesbyen (0)
Nesodden (11)
Nittedal (2)
Rælingen (4)
Rakkestad (0)
Ringerike (4)
Rollag (1)
Råde (1)
Sarpsborg (10)
Sigdal (0)
Skiptvet (2)
Vestby (2)
Ål (1)
Ås (5)
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm
Hovedkjøkkenet for matproduksjon i Lillestrøm kommune på Skedsmotun har store utfordringer knyttet til produksjon og lagringskapasitet. Lokalene har mangler i forhold til krav til næringsmiddellokaler og en utdatert maskinpark. Det forventes at etterspørselen vil øke volummessig, samtidig med en større diversifisering av matleveransene i fremtiden. For vaskeriene er situasjonen delvis utrangerte og ikke egnede arealer, samtidig som etterspørselen etter vaskeritjenester er økende, bla. til arbeidstøy og smittevask. Dagens kapasitet i vaskeriene klarer knapt å tilfredsstille dagens etterspørsel, som forventes å øke. Det er derfor etablert et prosjekt med en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å utrede behov og fremtidige løsninger for et mulig nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm kommune.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av næringsområde i Nesodden
Planområdet utgjør ca. 302,5 daa.
Nybygg av ungdomsskole i Bærum
9-parallell skole.
Nybygg av hotell i Ørje
Ca 10-15 mål.
Utvidelse av barneskole i Eidsvoll
Bønsmoen skole utvidelse fra to til fire paralleller. • Foreløpig ramme økt fra 200 mill. til 205 mill. pga. prisvekst. • Tas i bruk i 2022 med siste bevilgning i 2023.
Nybygg av næring og kontor i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av lokaler ved videregående skole i Askim
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. Nye verkstedarealer for Teknikk/industriell produksjon (fusjoneres med Mysen videregående skoles avdeling) og Elektrofag. Rivning av eksisterende bygg som holder dårlig standard.
Nybygg av skole ved Fossum bruk
Tidlig prosjekt. Fra skolebehovsplan 2013-2022. 2 parallell 1-10 skole alternativt 3 parallell barneskole. Ferdigstillelse 2020. Antatt start. Kostand er ukjent.
Nybygg av helsehus på Dønski
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Må utredes hvordan Bærum kommune kan bruke et helsehus. Det utredes tre alternative konsepter.
Nybygg av barnehage i Bærums verk
Helset barnehage avd. Helset og avd. Skollerud, samt Lommedalen bhg. avd. Bærums Verk (holder til i Bærums Verks skole) innlemmes i denne nye barnehagen. Ca 200 plasser.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Nybygg av flerbrukshall på Ørejordet i Moss kommune
Kampsport og turn. Planlagt bak ishallen på Ørejordet.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Billingstad
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Røyken
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Nybygg av barnehage i Fossum
Ca 120-200 plasser.
Nybygg av barnehage i Rykkinn
Tomt frigjøres når Ny Eineåsen ungdomsskole er ferdigstilt. Belset barnehage med avdelingene Bakkeplassen, Belset og Skytten, samt Glitre barnehage avd. Langeleiken innlemmes i denne nye barnehagen og dagens lokaler frigjøres til andre formål. Ca 150 plasser.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Bærum
Foreslått at eksisterende skoleanlegg på Bryn og Hammerbakken erstattes med et nytt anlegg på Bryn, som anslås realisert i løpet av perioden 2025–2030. I forbindelse med etablering av ny skole på Bryn skal det vurderes å bygge ny flerbrukshall.
Nybygg av barnehage på Finstad i Ski
Prosjektgruppe anbefaler at barnehagen lokaliseres i nytt boligområde i vest mot kommunegrena mot Ås, nær Skogssnarveien.
Nybygg av barnehage på Heggedal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 8 avdelinger.
Videre utbygging av sykehjem i Lier, fase 3
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1.
Tilbygg av ungdomsskole og rådhus
Skal bygges på en etasje som deles mellom Tangåsen ungdomsskole og rådhuset.
Oppgradering av skole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer. Lekeapparater.
Nybygg av hotell/motell i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Utvidelse av hytteområde på Harestua
Utvidelse fra 50 mål til 110 mål.
Nybygg av barneskole på Årnes i Nes kommune
Felles barneskole for Årnes, Østgård og Fjellfoten.
Utvidelse av bo-og behandlingssenter på Østerås i Bærum
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Riving av næringsbygg og nybygg av sportssenter i Sarpsborg kommune
Vestengveien 48 og Industriveien 29. Gnr/bnr: 1/2322 og 1/2318.
Nybygg av barnehage i Bærum
Det planlegges for en ny stor barnehage på Bekkestua som erstatning for to mindre anlegg, og for å dekke økt kapasitetsbehov som følge av flere store boligutbyggingsprosjekter. Den nye barnehagen kan også avlaste nærliggende opptaksområder. Forventet ferdigstillelse er 2028.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med fira avdelinger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.