Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ullensaker

Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2026.
Utvidelse av fengsel m.m. i Ullensaker kommune
Utvidelsen av Ullersmo består av følgende: Et nytt stjernebygg/M2015 (Bygg K). Forlegningsbygg i tre plan med delvis kjeller. 96 celler fordelt på to plan, samt andre fengselsformål og fellesfunksjoner i 1. etasje og delvis kjeller - Samlet areal ca. 6.060 m2. Et nytt aktivitetsbygg (Bygg J) over to plan og kjeller - Samlet areal ca. 1.360 m2. Oppgradering av utomhusområder, vann- og avløpsanlegg og overvannshåndtering. Berørt tiltaksområde for utomhus utgjør ca. 34.500 m2. Utvidelse og rehabilitering av kulverter for gangtrafikk og tekniske føringsveier som knytter sammen byggene på Ullersmo. Omhandler ny kulvert på ca. 490 m2 mellom to bygg. I tillegg skal eksisterende kulvert rehabiliteres/ombygges. Etablering av fortau og gangfelt med belysning langs Ullersmovegen (utenfor fengselsmur). Et mindre nytt teknisk bygg på ett plan og et lite bygg for legionellabehandling (utenfor fengselsmur). For å få plass til det nye forlegningsbygget (byggK7 post 5) må to eksisterende bygg som i dag benyttes til fengselsformål rives.
Nybygg av ungdomsskole i Jessheim sentrum
Skolen skal etableres som en 12-parallell skole med kapasitet til 30 elever pr. klasse.
Nybygg av hotell på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av veiserviceanlegg på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Ombygg til treningssanlegg på Jessheim
Treningssenter på Sand, ny base for fotball-landslagene.
Nybygg av bilforretning på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Oppgradering av tak på rådhus i Ullensaker
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Utskifting av solavskjerming på rådhus i Ullensaker
Utskifting av solavskjerming østre fløy, vestre fløy og Kultur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.