Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (46)
Bærum (78)
Drammen (30)
Eidsvoll (15)
Enebakk (4)
Flesberg (7)
Flå (12)
Frogn (8)
Gjerdrum (3)
Gol (7)
Halden (13)
Hemsedal (7)
Hol (11)
Hole (1)
Hurdal (2)
Hvaler (8)
Jevnaker (0)
Kongsberg (10)
Lier (14)
Lunner (5)
Lørenskog (13)
Marker (2)
Modum (5)
Moss (9)
Nannestad (17)
Nes (6)
Nesbyen (10)
Nesodden (13)
Nittedal (4)
Rælingen (6)
Rakkestad (3)
Ringerike (13)
Rollag (4)
Råde (2)
Sarpsborg (27)
Sigdal (10)
Skiptvet (3)
Ullensaker (29)
Vestby (9)
Ål (6)
Ås (11)
Nybygg av hytter i Flå, trinn 5 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Utvikling av stasjonsområdet i Halden
Tre arkitektteam: A-lab og Lala Tøyen. Asplan Viak. LPO og COWI.
Ny- og ombygg av leiligheter, handel og restaurant på Jeløy i Moss kommune
300-600 boliger. Gnr/bnr: 1/2745, 1/2741, 1/2740, 1/2743, 1/2736, 1/2746, 1/2747, 1/3440, 1/2750 og 1/2748. Adresse: Værftsgata 1B-C, 3, 3A, 5, 7, 7A-B, 8 og 10.
Etablering av mangfoldig bolig- og næringsområde i Vestby sentrum
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant og grønt boligområde, gode næringslokaler og økt byliv i nye Vestby sentrum. Det planlegges for rundt 650 boliger, og rundt 6000 m2 næringslokaler. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune.
Nybygg av forretning, kontor- og næringsareal m.m. samt parkeringsplasser til ansatte ved Drammen nye sykehus ved Brakerøya stasjon
4-14 etasjer. Ca. 46.500 kvadratmeter forretning, noe service- og tjenestevirksomhet i tillegg til kontor- og næringsareal samt 600 parkeringsplasser som skal brukes til ansatteparkering for det nye sykehuset og den kommende Fjordbyen.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av næringsbygg i Lørenskog
Samme område som Solheimstunet (Prinsesseparken).
Nybygg av forretning, lager, kontor og lett industri m.m. ved Dal/Råholt i Eidsvoll kommune
106 mål. Eiendommen (Gnr. 90, bnr. 1 i Eidsvoll kommune) består av ca. 106 277 m² utviklingstomt og en mindre veiteig på ca. 415 m² langs E6 ved Letohallen på Eidsvoll. Eiendommen har god eksponering mot E6, med ca. 500 meter til av og påkjøring.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 5 m.fl
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av hytter og leiligheter i Gol kommune
Planlegger totalt mellom 400-500 enheter.
Nybygg av kontor på Drengsrud i Asker
Breeam sertifisering, Very Good. Drengsrudbekken 5, 9 og 11.
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser.
Nybygg av butikker og helseinstitusjoner på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av storhandel i Ås
Gnr/bnr: 104/46, 47 48. kveldroveien 43–49.
Byutvikling i Lørenskog kommune
Lørenskog kommune har landets høyeste befolkningsvekst i prosent, og har store behov for bygg som kan dekke innbyggernes behov for kommunale tjenester de neste 15 årene.
Riving-og nybygg av næringsbygg på Lysaker
Gnr/bnr 41/219, 218, 667, 161. Hovedformål: Næringsbebyggelse - kontor. Ev. kombinert med underformål som Annen off./privat tjenesteyting m.m. Ca 23.000m2 over terreng. Intill 8 etg. 58 parkeringsplasser.
Nybygg av kontor og boliger i Vestby
250-300 enheter totalt.
Utvidelse av sykehjem i Bærum
Eksisterende Berger sykehjem har i dag 75 sykehjemsplasser og 17 omsorgsboliger. Planlagt nytt anlegg vil ha inntil 150 beboerplasser. Planlagt ferdigstillelse er i 2025.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av videregående skole på Fornebu
Med Snarøyveien i øst og Forneburingen i vest. Skolen dimsensjoneres for 1200 elever. Minimum 17 000 kvm. Gnr/Bnr: 41/869, 96, 143, 870.
Nybygg av kreftsenter ved sykehus i Lørenskog
Kreftsenter med eget strålebygg.
Nybygg av næring i Råde
Gnr/bnr: 23/2, 4, 123.
Nybygg av fritidsboliger i Krødsherad kommune
Ca. 3086 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med fritidsbebyggelse, samt fellesområder for aktiviteter og servering/pub.
Nybygg av handel og kontor m.m. på Bærums Verk i Lommedalen
Lommedalsveien 204, 206, 208, 210 og 214. Gnr/Bnr. 16/420, 118/1,118/15 og 118/480.
Nybygg av kontor i Lillestrøm kommune
Energihuset. 600-800 kontorplasser. Jernbanegata 6 og Fabrikkgata 2, 6 og 8.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Utvidelse og rehabilitering av barneskole og flerbrukshall i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering. En rekke miljøkrav for nybygget som blant annet skal tilfredsstille kravene for passivhus og energiklasse A. Prosjektet skal også svanemerkesertifisering og føre klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt. Det er også satt krav om at nybygget maksimalt kan ha 25 kilo avfall pr. BTA.
Nybygg av hytter på Hemsedal
121 småhytter i tun samt 29 frittliggende tomter med tilhørende infrastruktur.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til ca. 800 rom.
Nybygg av idrettsanlegg på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av skoler på Avtjerna i Bærum
Tidligt prosjekt. Kommunedelplan 2015-2030 ligger ute til offentlig høring. Det er anslått at det kan bygges 5000 boliger på det 40 daa store området. Behov for flere skoler. Ringeriksbanen er planlagt i området. Uklart angående byggestart og kostnad.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg og ombygg av nærings- og boligbygg i Vestby
Transformasjon av eksisterende bygg samt oppføring av nybygg på Vestby.
Nybygg av kontor i Drammen
Parkeringskjeller for ca 40 biler.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Bærum
Foreslått at eksisterende skoleanlegg på Bryn og Hammerbakken erstattes med et nytt anlegg på Bryn, som anslås realisert i løpet av perioden 2025–2030. I forbindelse med etablering av ny skole på Bryn skal det vurderes å bygge ny flerbrukshall.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2026.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Utvidelse av skole i Lørenskog
Utbygging fra 2 til 4 paralleller. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2025.
Nybygg av lokaler for undervisning, sykehusfunksjoner og tjensteyting l i Lørenskog
Nordbyringen 1 m. fl, gbnr. 113/1, 234, 248 og 150/46 Total BRA 31000. 6-7 etasjer. For fase 2 skal de ulike reguleringsformålene beskrives nærmere med tanke på parkeringsnorm, antall arbeidsplasser og hvordan bruken av bygget bidrar til å utvikle området. Planens hovedintensjon er å sikre en fleksibilitet som inneholder arealformålene tjenesteyting, undervisning og sykehusfunksjoner. Om ikke OsloMET etablerer sin Romerikscampus på Nordbyhagen vil fase to av prosjektet fremdeles ligge noe inn i framtiden, men hovedbruk vil uansett være sykehusfunksjoner og undervisning. Dette vil sikre Ahus en fremtidig arealreserve.
Sentrumsutvikling av Ski stasjonsområde, trinn 1
LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter.
Nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm
Hovedkjøkkenet for matproduksjon i Lillestrøm kommune på Skedsmotun har store utfordringer knyttet til produksjon og lagringskapasitet. Lokalene har mangler i forhold til krav til næringsmiddellokaler og en utdatert maskinpark. Det forventes at etterspørselen vil øke volummessig, samtidig med en større diversifisering av matleveransene i fremtiden. For vaskeriene er situasjonen delvis utrangerte og ikke egnede arealer, samtidig som etterspørselen etter vaskeritjenester er økende, bla. til arbeidstøy og smittevask. Dagens kapasitet i vaskeriene klarer knapt å tilfredsstille dagens etterspørsel, som forventes å øke. Det er derfor etablert et prosjekt med en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å utrede behov og fremtidige løsninger for et mulig nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm kommune.
Nybygg av gondol fra Nesbyen sentrum til Syningen på Nesfjellet
Gondolens bunn- og toppstasjon omfatter gnr./bnr. 70/33, 71/99, 2214/1, 1007/1, 71/100, 71/109, 79/202, 76/165, 79/107, 79/168, 79/169, 77/27, 71/1, 76/59, 79/23, 81/5, 74/1, 52/20, 76/56, 72/9 og 56/201.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.