Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (48)
Bærum (60)
Drammen (30)
Eidsvoll (14)
Enebakk (4)
Flesberg (5)
Flå (5)
Frogn (8)
Gjerdrum (2)
Gol (2)
Halden (9)
Hemsedal (6)
Hol (6)
Hole (3)
Hurdal (2)
Hvaler (9)
Jevnaker (0)
Kongsberg (9)
Lier (18)
Lunner (5)
Lørenskog (15)
Marker (4)
Modum (2)
Moss (15)
Nannestad (8)
Nes (4)
Nesbyen (2)
Nesodden (11)
Nittedal (4)
Rælingen (9)
Rakkestad (5)
Ringerike (7)
Rollag (4)
Råde (2)
Sarpsborg (28)
Sigdal (4)
Skiptvet (2)
Ullensaker (21)
Vestby (8)
Ål (6)
Ås (14)
Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Utvikling av stasjonsområdet i Halden
Tre arkitektteam: A-lab og Lala Tøyen. Asplan Viak. LPO og COWI.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 5 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av kontor og tjensteyting i Kjeller
Området som reguleres er på ca. 13,5 daa, omfatter gnr/bnr 26/21, 26/89, 26/2, 27/2, og 25/22. Total areal mellom 50000-80000 kvm, vil bygges over tid.
Etablering av mangfoldig bolig- og næringsområde i Vestby sentrum
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant og grønt boligområde, gode næringslokaler og økt byliv i nye Vestby sentrum. Det planlegges for rundt 650 boliger, og rundt 6000 m2 næringslokaler. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av næringsbygg i Lørenskog
Samme område som Solheimstunet (Prinsesseparken).
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Utvidelse av renseanlegg ved Fv. 109 i Sarpsborg kommune
Nytt rensebasseng krever et tilleggsareal på ca. 3 daa øst for renseanlegget. Det nye personalbygget vil føre til en utvidelse på 6 meter nordover for dagens personalbygg. Det er ønskelig at bygningen er på 2 etasjer med en grunnflate på ca. 540 m2. Gasstankene vil være på ca. 300 m3 og lokalisert ca. 30 meter fra spormidt.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser.
Nybygg av butikker og helseinstitusjoner på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Riving-og nybygg av næringsbygg på Lysaker
Gnr/bnr 41/219, 218, 667, 161. Hovedformål: Næringsbebyggelse - kontor. Ev. kombinert med underformål som Annen off./privat tjenesteyting m.m. Ca 23.000m2 over terreng. Intill 8 etg. 58 parkeringsplasser.
Nybygg av kontor og boliger i Vestby
250-300 enheter totalt.
Nybygg av videregående skole på Fornebu
Med Snarøyveien i øst og Forneburingen i vest. Skolen dimsensjoneres for 1200 elever. Minimum 17 000 kvm. Gnr/Bnr: 41/869, 96, 143, 870.
Nybygg av kreftsenter ved sykehus i Lørenskog
Kreftsenter med eget strålebygg.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av fritidsboliger i Krødsherad kommune
Ca. 3086 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med fritidsbebyggelse, samt fellesområder for aktiviteter og servering/pub.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Nybygg av kontor i Lillestrøm kommune
Energihuset. 600-800 kontorplasser. Jernbanegata 6 og Fabrikkgata 2, 6 og 8.
Nybygg av psykiatribygg ved sykehus på Nordbyhagen i Lørenskog
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av fritidsboliger og reiselivsbebyggelse m.m. i Sigdal kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, reiselivsbebyggelse og tilhørende veger og infrastruktur.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Nybygg av idrettsanlegg på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av skoler på Avtjerna i Bærum
Tidligt prosjekt. Kommunedelplan 2015-2030 ligger ute til offentlig høring. Det er anslått at det kan bygges 5000 boliger på det 40 daa store området. Behov for flere skoler. Ringeriksbanen er planlagt i området. Uklart angående byggestart og kostnad.
Utvidelse og rehabilitering av barneskole i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for ca 40 biler.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2026.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nybygg av lokaler for undervisning, sykehusfunksjoner og tjensteyting l i Lørenskog
Nordbyringen 1 m. fl, gbnr. 113/1, 234, 248 og 150/46 Total BRA 31000. 6-7 etasjer. For fase 2 skal de ulike reguleringsformålene beskrives nærmere med tanke på parkeringsnorm, antall arbeidsplasser og hvordan bruken av bygget bidrar til å utvikle området. Planens hovedintensjon er å sikre en fleksibilitet som inneholder arealformålene tjenesteyting, undervisning og sykehusfunksjoner. Om ikke OsloMET etablerer sin Romerikscampus på Nordbyhagen vil fase to av prosjektet fremdeles ligge noe inn i framtiden, men hovedbruk vil uansett være sykehusfunksjoner og undervisning. Dette vil sikre Ahus en fremtidig arealreserve.
Nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm
Hovedkjøkkenet for matproduksjon i Lillestrøm kommune på Skedsmotun har store utfordringer knyttet til produksjon og lagringskapasitet. Lokalene har mangler i forhold til krav til næringsmiddellokaler og en utdatert maskinpark. Det forventes at etterspørselen vil øke volummessig, samtidig med en større diversifisering av matleveransene i fremtiden. For vaskeriene er situasjonen delvis utrangerte og ikke egnede arealer, samtidig som etterspørselen etter vaskeritjenester er økende, bla. til arbeidstøy og smittevask. Dagens kapasitet i vaskeriene klarer knapt å tilfredsstille dagens etterspørsel, som forventes å øke. Det er derfor etablert et prosjekt med en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å utrede behov og fremtidige løsninger for et mulig nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm kommune.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 2
Nybygg av lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme.
Utvidelse av sykehjem i Sarpsborg kommune
Totalt 96 plasser. Utvidelse med 32 sykehjemsplasser.
Nybygg av kultur og idrettbygg på Langhus i Ski kommune
Nordre Follo kommune vil overta Kultur- og Idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Utvidelse av videregående skole i Lørenskog
Bygges ut med 350 stk nye elevplasser.
Utvidelse og rehabilitering av svømmehall i Moss
Rehabilitering og tilbygg svømmehall, totalt ca 6160m2.
Nybygg av fotballbaner, ishall, multibygg, barnehage mm i Lillestrøm
Formålet med planarbeidet er å regulere dagens Skedsmo stadion med utvidelsesområde på Fribergjordet. Planområdet skal gi plass til fotballbaner og hall, ishall, «multibygg» for dans, kampsport og turn, publikumsfasiliteter og områder for egenorganisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg til adkomst, nødvendige trafikkarealer, gang-/sykkelveier og grønnstruktur. Det planlegges også for ny barnehage innenfor planområdet. Varslingsområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 37/9, 37/12, 37/53, 37/115, 37/122, 37/178, 37/194, 37/258, 37/350, 37/390, 37/393, 37/395, 37/396, 37/445, 37/512, 37/539, 37/591, 37/623, 37/625, 37/798, 37/869, 37/871, 37/872, 37/876, 37/880, 56/192 og 56/316. Saksnummer PLAN-20/01751.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.