Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (8)
Drangedal (12)
Færder (9)
Fyresdal (1)
Hjartdal (6)
Horten (18)
Kragerø (18)
Kviteseid (11)
Larvik (23)
Nissedal (14)
Nome (6)
Notodden (9)
Porsgrunn (16)
Sandefjord (18)
Seljord (5)
Siljan (0)
Skien (26)
Tinn (9)
Tokke (2)
Tønsberg (25)
Vinje (11)
Nybygg av kontor, logistikk, lager og industri ved E18 på Bentsrud syd i Holmestrand og Tønsberg kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en regional næringspark med kontorer, lager og logistikksenter.
Ny- og ombygg av handel i Larvik kommune
Innleid trafikkfaglig-kompetanse: Citiyplan v/ Tor Atle Odeberg og Asplan Viak. Kart: Odd Arne Bakke-Ludviksen – geodata og Asplan Viak v/ Lars Krugerud.
Nybygg av handelspark ved E18 i Holmestrand
Det tillates inntil 24.000m2 storhandels butikker.
Etablering av næring i Holmestrand kommune
Dette dreier seg om inntil 20 000 m2 næring i Holmestrand, med eksponering ut mot e18.
Nytt undervisningsbygg for videreutdanning i Larvik
Et nasjonalt senter for videreutdanning.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Utvikling av tomt med forretning, boliger, kontor, hotell og bevertning m.m. i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 25 daa og inkluderer «Folkets hus» i tillegg til «Tivolitomta». I kommuneplanens arealdel er området avsatt til sentrumsformål. Dette åpner for følgende arealformål; forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen.
Nybygg av barneskole på Vesterøya i Sandefjord kommune
Skal bygge en ny barneskole, til erstatning for de tre barneskolene Ormestad, Vesterøy og Framnes etter vedtatt av nye skolestruktur for Sandefjord Kommune. Skolen skal dimensjoneres for rund 600 elevene og 80 ansatte.
Nybygg av hytter ved Kovstulvatnet i Hjartdal
Ca 150-200 hytter. GNR/BNR: 97/1, 2 mfl.
Nybygg av hytter ved Kovstulvatnet i Hjartdal
Ca 150-200 hytter. GNR/BNR: 97/1, 2 mfl.
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Nybygg av forretning og næring m.m på Kirkebukta i Kragerø
Trinnvis utbygging. Store deler er ferdigregulert. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 32/390, 32/391, 32/286, 32/288, 32/2 og 32/296.
Nybygg av temapark på Lillejordet i Larvik
Gnr/bnr: 4048/1, 4050/12, 4048/4, 4048/2, 4048/60, 4048/74, 4048/78, 4048/75, 4048/88, 4048/73, 4048/155, 4048/50, 4047/1, 5019/1, 4047/1, 5055/1, 4048/5, 4048/110, 4048/9, 4047/107, 4047/2, 4047/108, 4047/109. BTA: 10.000-14.000 m2
Tilbygg av helsesenter med parkeringskjeller m.m. i Vinje kommune
Føremålet med planarbeidet er å vurdere trafikal struktur, skaffe heimel til utviding av helsesenteret og regulere ein universelt utforma sti mellom Åmothaugen og Ormetjønnområdet.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av kontor, kulturhus og boliger i Holmestrand
A-Lab AS, i samarbeid med Urban Creators. DRMA AS, i samarbeid med Asplan Viak AS. Dyrvik Arkitekter AS, i samarbeid med Pir II Landskap, Rambøll Norge og Vista Analyse.
Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Utvidelse av universitet i Bø
Undervisningsrom for idrett og friluftsliv, laboratorieplass til Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) og Natur, helse og miljø, ny idrettshall med verksteder, forskningspark og ulike laboratorium.
Nybygg av kontor i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg trinn 2
Totalt 500 leiligheter og 4000 kvm. kontor. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Nybygg av fritidsboliger og industri i Kragerø
Ca. 70 fritidsboliger og 3000 kvm industri.
Nybygg av handelspark i Bø
Ca. 5000-7000 kvm.
Nybygg av næringsbygg i Sandefjord
Gnr/bnr: 162/111, 162/137 og 162/138.
Nybygg av hotell, fritidsleilgheter og småbåtshavn i Tjøme
Areal bolig, BTA 6 700 m², Areal næring, BTA 6 600 m².
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av hotell ved havna i Horten kommune
Felt Komb 12. BREAM -NOR sertifikat på nivå «Excellent».
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Om-og utbygging av barneskole og nybygg av flerbrukshall i Tønsberg
Nybygg ca 2500 m2, ombygg ca 1000-2000 m2. Utvidelse med 1-parallell, fra 2 til 3 parallell barneskole.
Etablering av dagsenter i Sandefjord kommune
Ca. 10,5 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en flytting av Ranvik dagsenter til nye lokaler i Helgerødveien 109. Det nye dagsenteret i Helgerødveien 109 skal være et tilbud for voksne psykisk utviklingshemmede, der de kan utføre arbeidslignende aktiviteter som tekstilarbeid og keramisk håndverk, samt utføre lettere tjenester i kommunen. Bebyggelse på ca 2400-2500 m2.
Nybygg av kontorskompleks på Korten i Tønsberg
Bygget skal BREEAN NOR sertifiseres.
Nybygg av fritidsboliger i Midt-Telemark kommune
Område H8: 60-65 enheter. Område S1: 25-30.
Nybygg av tinghus på Bjørn Farmand-tomten i Tønsberg kommune
Tinghuset vil ha et arealbehov på maks. 5700 m2 og forventes løst over 3-4 etasjer + eventuell kjeller. Fotavtrykk anslås til 1600-1990 m2. Teknisk rom vil legges på tak og forutsetter at dette integreres på en god måte i bygget.
Nybygg av hytter m.m. ved Ørvik camping i Kragerø kommune, trinn 2
Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for fritids- og turistformål på Ørvik Camping, samt flytting av småbåtanlegg. Videre planlegges det å utvide eksisterende område for fritidsboliger ved Kragerøfjorden hyttegrend. Det skal legges til rette for planfri kryssing med Fv. 351 for å skape trygg forbindelse mellom Ørvik Camping, Kragerøfjorden hyttegrend og turveinettet i området.
Ny- og ombygg av legevakt og omsorgsplasser m.m. i Larvik kommune
Ca. 36 daa. Ny legevakt og 64 nye omsorgsplasser.
Til- og påbygg av eksisterende kontorbygg i Holmestrand kommune
Kvartalet er i dag i bruk som kontorbygning med tilhørende parkeringsplass. Tiltakshaver ønsker å bygge på og å utvide eksisterende kontorbygg (nr. 45). Bygget skal ha en åpen 1. etasje med en åpen publikumsfunksjon mot nordvest. Eksisterende fortau langs bygget skal oppgraderes. Tilbygg til Langgaten 45 ønskes planlagt med høyde opp til 7 etasjer, og et påbygg på eksisterende bebyggelse opp til 6 etasjer.
Etablering av fritidsboliger i Nissedal kommune
Området er om lag 379 daa. Ca. 50-70 hytter.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Totalt 2000 tomter på Vrådal skisenter.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. En tomt gjenstår.
Utvidelse av skole og barnehage i Barkåker
Prosjektering naturmangfold/ biologi- reguleringsplan: Asplan Viak AS, kontaktperson Halvard Holtung.
Nybygg av hytteområde på Torvetjønn i Vinje kommune
Vito AS opparbeider infrastruktur til tomtene i området Heimvegli/Torvetjønn og står som selger av disse. Byggeklare tomter. 400’- 950’/tomt.
Nybygg av kontor i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Påbygg av hotell og kontor i Bø
40-50 nye hotellrom.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av hotell, leiligheter og næring i Tønsberg
Gnr/bnr: 1002/167, 1002/184, 1002/310. Planområdet er på ca. 3 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.