Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (8)
Drangedal (6)
Færder (9)
Fyresdal (1)
Hjartdal (8)
Horten (14)
Kragerø (9)
Kviteseid (11)
Larvik (28)
Nissedal (10)
Nome (2)
Notodden (7)
Porsgrunn (20)
Sandefjord (25)
Seljord (3)
Siljan (1)
Skien (18)
Tinn (10)
Tokke (1)
Tønsberg (32)
Vinje (12)
Nybygg av opplevelsespark ved E18 i Sandefjord
Utvikling av en ny nasjonal turistattraksjon. Lillebyparken vil være en helårs opplevelsespark. Tanken er å legge til rette for hotellvirksomhet, berg- og dalbane, gruveby, barnas bondegård og messehaller for å øke attraktiviteten mot næringslivet samt et innendørs- og utendørs badeland. Ca. 620 mål. Gnr/Bnr: 142/3, 142/4, 144/2, 144/8, 143/1, 144/8, 144/3, 144/12, 144/23 og 144/27.
Nybygg av kontor- og næring på Moheim i Porsgrunn
Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. På Enger er det planlagt kontorbygg og på Moheim (utviklingspotensial for 25 000-30 000 kvadratmeter næringsarealer) er det planer om å føre opp et signalbygg med kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet.
Nybygg av kontor, logistikk, lager og industri ved E18 på Bentsrud syd i Holmestrand og Tønsberg kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en regional næringspark med kontorer, lager og logistikksenter.
Nybygg av handelspark ved E18 i Holmestrand
Det tillates inntil 24.000m2 storhandels butikker.
Etablering av næring i Holmestrand kommune
Dette dreier seg om inntil 20 000 m2 næring i Holmestrand, med eksponering ut mot e18.
Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Nytt undervisningsbygg for videreutdanning i Larvik
Et nasjonalt senter for videreutdanning.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av næring, kjøpesenter og småhusbebyggelse og riving av kontor i Tønsberg kommune
Gnr/ bnr: 217/1, 1002/362, 1002/388, 1002/409, 1002/501, 1002/531, 1002/3, 1002/4, 1002/9. Planområdet måler ca. 9 daa.
Utvikling av tomt med forretning, boliger, kontor, hotell og bevertning m.m. i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 25 daa og inkluderer «Folkets hus» i tillegg til «Tivolitomta». I kommuneplanens arealdel er området avsatt til sentrumsformål. Dette åpner for følgende arealformål; forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen.
Nybygg av barneskole på Vesterøya i Sandefjord kommune
Skal bygge en ny barneskole, til erstatning for de tre barneskolene Ormestad, Vesterøy og Framnes etter vedtatt av nye skolestruktur for Sandefjord Kommune. Skolen skal dimensjoneres for rund 600 elevene og 80 ansatte.
Nybygg av hytter ved Kovstulvatnet i Hjartdal
Ca 150-200 hytter. GNR/BNR: 97/1, 2 mfl.
Nybygg av hytter og leiligheter i Kviteseid
Planlegger ca 148 hytter. Ca. 445 dekar
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Nybygg av forretning og næring m.m på Kirkebukta i Kragerø
Trinnvis utbygging. Store deler er ferdigregulert. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 32/390, 32/391, 32/286, 32/288, 32/2 og 32/296.
Nybygg av temapark på Lillejordet i Larvik
Gnr/bnr: 4048/1, 4050/12, 4048/4, 4048/2, 4048/60, 4048/74, 4048/78, 4048/75, 4048/88, 4048/73, 4048/155, 4048/50, 4047/1, 5019/1, 4047/1, 5055/1, 4048/5, 4048/110, 4048/9, 4047/107, 4047/2, 4047/108, 4047/109. BTA: 10.000-14.000 m2
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Nybygg på eiendom 34/111, Nordre Kullerød 3 som sammenkobles med eksisterende bygg på eiendom 34/101, Nordre Kullerød 1.
Tilbygg av helsesenter med parkeringskjeller m.m. i Vinje kommune
Føremålet med planarbeidet er å vurdere trafikal struktur, skaffe heimel til utviding av helsesenteret og regulere ein universelt utforma sti mellom Åmothaugen og Ormetjønnområdet.
Nybygg av kontor, kulturhus og boliger i Holmestrand
A-Lab AS, i samarbeid med Urban Creators. DRMA AS, i samarbeid med Asplan Viak AS. Dyrvik Arkitekter AS, i samarbeid med Pir II Landskap, Rambøll Norge og Vista Analyse.
Nybygg av kontor i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Utvidelse av universitet i Bø
Undervisningsrom for idrett og friluftsliv, laboratorieplass til Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) og Natur, helse og miljø, ny idrettshall med verksteder, forskningspark og ulike laboratorium.
Utvidelse av kjøpesenteret Alti Farmandstredet med boliger og næring i Tønsberg sentrum
Næringslokaler i første og andre etasje. Kontor, tjenesteyting og boliger fra tredje til åttende etasje. Nybygget på 7.550 kvadratmeter skal fordels på: - 2.600 kvadratmeter forretning/servering. - 1.900 kvadratmeter kontor, service eller annen tjenesteyting. - 2.100 kvadratmeter leiligheter. - 950 kvadratmeter fellesarealer. Gnr. 1002 bnr 8, 9, 193, 455 og 584.
Foretting av hytteområde i Vinje
Inntil 145 nye boenheter.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg, trinn 2
Totalt 500 leiligheter og 4000 kvm. kontor. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg av hotell ved havna i Horten kommune
Felt Komb 12. BREAM -NOR sertifikat på nivå «Excellent». 3-8 etasjer.
Nybygg av hotell, fritidsleilgheter og småbåtshavn i Tjøme
Areal bolig, BTA 6 700 m², Areal næring, BTA 6 600 m².
Nybygg av næringsbygg i Sandefjord
Gnr/bnr: 162/111, 162/137 og 162/138.
Nybygg av kontor på Borgeskogen i Sandefjord
120 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Nybygg av fritidsboliger i Holtardalen, Vinje kommune
Planforslaget skal leggje til rette for frittliggande fritidsbustader med grunnflate rundt 40 kvadratmeter og to etasjar. Uteplass, terrasser og større vindusflater blir orientert mot sørvest for å gi kvar eining best utsikt og solforhold. Ut i frå planlagt storleik på bustadene kan det ligge eit potensial for opptil 90 bueiningar innanfor planområdet
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Om-og utbygging av barneskole og nybygg av flerbrukshall i Tønsberg
Nybygg ca 2500 m2, ombygg ca 1000-2000 m2. Utvidelse med 1-parallell, fra 2 til 3 parallell barneskole.
Etablering av dagsenter i Sandefjord kommune
Ca. 10,5 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en flytting av Ranvik dagsenter til nye lokaler i Helgerødveien 109. Det nye dagsenteret i Helgerødveien 109 skal være et tilbud for voksne psykisk utviklingshemmede, der de kan utføre arbeidslignende aktiviteter som tekstilarbeid og keramisk håndverk, samt utføre lettere tjenester i kommunen. Bebyggelse på ca 2400-2500 m2.
Nybygg av kontorskompleks på Korten i Tønsberg
Bygget skal BREEAN NOR sertifiseres.
Nybygg av fritidsboliger i Midt-Telemark kommune
Område H8: 60-65 enheter. Område S1: 25-30.
Utvidelse av kontorbygg i Sandefjord
Utbygging av en kontorfløy på ca. 4000-5000 m2 BTA.
Nybygg av hytter m.m. ved Ørvik camping i Kragerø kommune, trinn 2
Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for fritids- og turistformål på Ørvik Camping, samt flytting av småbåtanlegg. Videre planlegges det å utvide eksisterende område for fritidsboliger ved Kragerøfjorden hyttegrend. Det skal legges til rette for planfri kryssing med Fv. 351 for å skape trygg forbindelse mellom Ørvik Camping, Kragerøfjorden hyttegrend og turveinettet i området.
Nybygg av hytter i Midt-Telemark
Totalt 92 hyttetomter. En del byggs i egen regi. En del selges til utbyggere.
Ny- og ombygg av legevakt og omsorgsplasser m.m. i Larvik kommune
Ca. 36 daa. Ny legevakt og 64 nye omsorgsplasser.
Til- og påbygg av eksisterende kontorbygg i Holmestrand kommune
Kvartalet er i dag i bruk som kontorbygning med tilhørende parkeringsplass. Tiltakshaver ønsker å bygge på og å utvide eksisterende kontorbygg (nr. 45). Bygget skal ha en åpen 1. etasje med en åpen publikumsfunksjon mot nordvest. Eksisterende fortau langs bygget skal oppgraderes. Tilbygg til Langgaten 45 ønskes planlagt med høyde opp til 7 etasjer, og et påbygg på eksisterende bebyggelse opp til 6 etasjer.
Utvidelse av hotell i Horten
Utvidelse av 4000 m2 og 200 hotellrom. Grand-delen av hotellet rives og erstattes med en ny hotelldel.
Nybygg av tinghus på Bjørn Farmand-tomten i Tønsberg kommune
Passivhus. Tinghuset vil ha et arealbehov på maks. 5700 m2 og forventes løst over 3-4 etasjer + eventuell kjeller. Fotavtrykk anslås til 1600-1990 m2. Teknisk rom vil legges på tak og forutsetter at dette integreres på en god måte i bygget.
Etablering av fritidsboliger i Nissedal kommune
Området er om lag 379 daa. Ca. 50-70 hytter.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Totalt 2000 tomter på Vrådal skisenter.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Utvidelse av bo- og behandlingssenter i Skien
Lyngbakken bo- og behandlingssenter skal utvides med 64 plasser tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Det skal vare følgende fordeling av plassene: - Sykehjem: 32 stk. - Bokollektiv: 16 stk. - Forsterkede institusjonsplasser: 16 stk.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. En tomt gjenstår.
Riving av eneboliger og nybygg av kontor- og lagerbygg ved E18 i Tønsberg
9 mål. To næringsbygg med tilhørende ca. 140 parkeringsplasser. Kontorbygget som er planlagt nord på området har et bruksareal med ca. 2.400 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. Dette kan gi mulighet for ca. 110 kontorarbeidsplasser. Bygget i sør er et kombinert lager og kontorbygg med et bruksareal på ca. 1.300 kvadratmeter fordelt på ca. 650 lager og 650 m2 kontor. Det gir mulighet for ca. 40 kontorarbeidsplasser.
Nybygg av helsehus på Olsrød i Tønsberg kommune
Nytt helsehus på Olsrød med plass til inntil 100 beboerrom og tilhørende fasiliteter.
Riving og nybygg av storhandel i Notodden
Prosjektet består i å rive eksisterende bygg på 1900m2 og etablering av 4300m2 for handel og varemottak.
Nybygg av hytter i Sandefjord kommune
80 mål. 20-30 fritidsboliger med tilhørende båtplasser.
Nybygg av kontorbygg på Moheim næringspark i Porsgrunn
Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. På Enger er det planlagt kontorbygg og på Moheim (utviklingspotensial for 25 000-30 000 kvadratmeter næringsarealer) er det planer om å føre opp et signalbygg med kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.