Utvikling av ny bydel i Tromsø
Langs Tromsøysundet. Fra Hungeren til Midtre Kaldslett.
Nybygg av boliger på Kvaløya i Tromsø
Planer om en kombinasjon av eneboliger, rekkehus og terraserte boliger.
Nybygg av boliger på Nordmannsgård i Tromsø, del 4
Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Nybygg av seniorboliger og næring i Tromsø, trinn 2 mfl
Gnr/bnr: 119/2493, 2607, 2696, 448.
Etablering av nytt boligområde i Tromsø
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47. Totalt 500-550 boenheter.
Riving og nybygg av bo- og velferdssenter i Tromsø
Brukes som pandemicenter i dagens situasjon. Areal: 20 000- 25 000 kvm Riving: Eksisterande omsorgsboliger og 1-2 bolighus.
Ny bydel i Tromsø
Bengt Erik Paulsen eier 45 daa av 800 daa. Gnr/bnr: 116/8 og 40 Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Nybygg av boliger, idrettshall, butikk og barnehage i Øvre Kroken i Tromsø, trinn 2 m.fl.
Tomten er ca. 166 mål. Området skal inneholde ca. 500 boenheter, egen idrettshall, nærbutikk og barnehage.
Nybygg av leiligheter og studentboliger i Tromsø
Totalt 135 boliger. 4-7 etasjer.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av studentboliger i sjøen i Tromsø
9 og 12 etasjer. Planforslaget, benevnt som The Front, legger til rette for etablering av 238 studentboliger i to høyblokker, samt mindre andel næring og bevertning. Forslaget omfatter i det vesentligste tiltak i sjø, og utbygging vil kreve pelekonstruksjon.
Nybygg av studentboliger for ny fagskole for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Oppdraget vil omfatte 160 hybler, med opsjon på ytterligere inntil 80 hybler. Byggingen skal foregå i 2-3 trinn. Det er ønske om at første byggetrinn er ferdigstilt innen semesterstart for fagskolen i august 2024.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Solstrandveien 30-35. Ca. 205 stk leiligheter. Nabotomten til Amfi Pyramiden.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Utvidelse av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i Skibotn i Storfjord kommune
100 enheter. Følgende gårdsnummer under bruksnummer 45 inngår helt eller delvis i planområdet: 161, 284, 229, 292, 318, 221, 314, 339, 287, 191, 288, 222, 304, 223, 207, 286, 236, 235, 241, 301, 2, 2/231, 131, 65, 214, 242, 12, 66 og Gammelgårdveien.
Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 6 mfl.
Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer.
Nybygg av studentboliger for brannskolen i Tjeldsund
250-300 studentboliger. Gnr/bnr 72/227 m.fl.
Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 107 mål og 50-70 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 107 mål og 50-70 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boligområde i Skoddevarre Alta
69 leiligheter og 61 eneboliger. Fase 1 bygges mellom 2024-2031.
Nybygg av boliger i Balsfjord
B1 eneboliger. B2 flerbolighus/rekkehus. Tomtene skal selges som råtomter. Tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg.
Nybygg av leilighetsbygg på Seljestad i Harstad
Planområdet er på ca. 4,3 daa og omfatter deler av Gnr. 58/ Bnr. 8 og Gnr. 58/Bnr. 395 samt hele Gnr. 58/ Bnr. 97, 798 og 294. Intensjonen er å legge til rette for 31 nye leiligheter i blokk/lavblokk, tilpasset eksisterende terreng og småhusbebyggelse. Boligene fordeles på to nye bygg: • en terrassert blokk som trapper seg ned i tråd med terrenget, og ligger parallelt med St. Olavs gate. Bygget er fire boligetasjer + parkeringskjeller, og rommer 25 boenheter. • et mindre bygg med adkomst fra, og som er strukturert etter, Buveien øst. Bygget er i 2 etg + parkeringskjeller, og rommer 6 boenheter.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 5
Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer.
Nybygg av blokkbebyggelse, parkering og uteområde i Hammerfest kommune
Området består av eiendommene 23/187, 23/301, 23/377, 23/188 som eies av tiltakshaver (Sentrumsgården Alta). BAR Eiendom AS handler etter fullmakt fra grunneieren. ca. 50 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Hamneneset i Tromsø
Totalt 350 stk boliger skal bygges på Solneset.
Nybygg av leiligheter på Hamneneset i Tromsø
Totalt 350 stk boliger skal bygges på Solneset.
Nybygg av boliger på Sandnes i Sør-Varanger kommune
Innenfor planområdet legges det til rette for etablering av leiligheter, eneboliger og tomannsboliger, rekkehus og lavblokk med tilhørende både felles og noen private uteoppholdsareal. Bebyggelsen er lokalisert langs interne boligveger. Lavblokk planlegges i 3 etasjer og ene- og tomannsboligene og rekkehus planlegges med to etasjer eventuelt kjelleretasje der terrenget tillater det. Det planlegges etablering av ca. 6 000 m2 bebyggelse fordelt på omtrent 45 boenheter med tilhørende carporter og boder. 12-15 bygninger. Bebyggelsen kan oppføres med saltak, flatt tak eller pulttak. Ved bruk av saltak skal takvinkel være mellom 20 og 35°.
Utvidelse av boligområde i Karlsøy
Planlegger mellom 20-25 boliger.
Nybygg av flerbolighus i Hammerfest
16 - 18 byggmåneder.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av eneboliger på Storslett i Nordreisa
Ca. 35 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Utvikling av nærings- og boligprosjekt i Harstad
Påbygg av 3 etasjer over eksisterende bygg, totalt 5 etasjer. Publikumsrettet aktivitet i 1. etasje og 23 leiligheter i 2. 5 5 . etasje. Totalt blir bygget på 5 etasjer med til sammen 2.944 m² BRA, varav nybygg er på 1500 kvm.
Nybygg av boliger i Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca. 4800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør/sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter.
Nybygg av boliger i Øverbygd, Målselv
108,1 daa. Intill 30 stk tomter totalt.
Nybygg av leiligheter i Harstad, Panorama
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av boligområde i Langesund
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Nybygg av eneboliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nytt boligfelt i Alta kommune
Gnr/bnr: 27/1450, 269, 1/6, 1454,1436,140 og 21/1
Nybygg av boligfelt i Harstad kommune
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av boliger på Simavika i Sørreisa kommune
Ca. 114 daa. Frittliggende eneboliger og konsentrert bebyggelse som 2-6-manns boliger.
Nybygg av ferieleiligheter på Skrolvik, Senja
Ca 25-26 leiligheter. Bygges i 2 trinn. Prosjektet kan eventuellt deles opp beroende hvilke aktører man kommer i kontakt med. Ladestasjoner for bil og båt vurderes.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av boligområde i Tromsø
55 dekar. Gnr/bnr: 116/1, 117/387.
Nybygg av rekkehus i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Nybygg av eneboliger i Hollendervika, Skjervøy
Boligfelt Tjeldveien. Feltet er klargjort for 21 tomter med nytt veg- og va- system samt belysning.
Nybygg av boligblokk i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 3
100 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 2
100 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Kirkenes, trinn 1
Parkeringskjeller. 90 leiligheter totalt i alle trinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.