Alle planlagte boligprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (14)
Drangedal (7)
Færder (15)
Fyresdal (5)
Hjartdal (3)
Horten (19)
Kragerø (11)
Kviteseid (5)
Larvik (29)
Nissedal (1)
Nome (3)
Notodden (2)
Porsgrunn (35)
Sandefjord (53)
Seljord (5)
Siljan (0)
Skien (19)
Tinn (0)
Tokke (6)
Tønsberg (28)
Vinje (2)
Ny bydel ved Martineåsen i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Ny bydel med boliger, næring, skole, barnehage mm i Tønsberg
Ca 300000-400000 m2. To tredjedeler av området ligger i Nøtterøy kommune. Prosjektgruppen består av Spir Arkitekter, Asplan Viak AS og Spacemaker.
Nybygg av boligområde i Larvik
Ca. 800 boenheter. 160 daa.
Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Riving av industri og etablering av ny bydel i Holmestrand
Totalt 500-1000 leiligheter på Hagemanns Brygge.
Nybygg av studentboliger, skole og næring i Horten
Ca. 240 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og ca. 50 daa til bolig.
Nybygg av bydel i Skien, kvartal 2-3
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Nybygg av boliger på Skjeggestadåsen i Tønsberg
Gnr/bnr: 526/58, 502/2, 4, 527/2, 9, 18.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Tønsberg
500 boliger. 25.000 m2 næring. Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av leiligheter i Horten
700-800 boenheter.
Nybygg av boliger og turistanlegg i Kragerø
Totalt Ca 200-250 boenheter.
Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Nybygg av boligområde på Sundland i Stokke, Sandefjord
Ca 400 stk boenheter. Gnr/Bnr: 420/3 m.fl. Tidligere prosjektnavn Sundland boligområde.
Nybygg av boliger og fritidsboliger i Seljord kommune
Gnr./bnr. 41/12 og 43/14. Infrastruktur bygges ut forløpende.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
Gnr/bnr 173/2 m.fl. Mulighetsstudien for sjøfronten utarbeidet av Civitas og Dyrvik arkitekter 2017.
Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø vest
300 boenheter/ en del bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
16000 m2 bolig, 4000 m2 næring, kontor, service, dagligvare. Næring over to etasjer, 92 parkeringsplasser. Mulighet for hotell i kombinasjon med bolig.
Nybygg av leiligheter (blokk) og rekkehus i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa.
Nybygg av boliger i Horten kommune
Området omfatter areal på 103 dekar. Området er i hovedsak avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplanen for Skoppum, samt noe formål knyttet til jernbaneanlegg. Hovedadkomst planlegges fra Pauliveien. Planen omfatter også en gang- og sykkelvei fra det boligområdet til ny jernbanestasjon. Foreslått bebyggelse vil væ re en kom binasjon av konsentrert sm åhusbebyggelse og leilighetsbygg. For enkeltbygg kan det væ re aktuelt m ed bebyggelse opp til 5 etasjer. Ca. 200-400 boenheter.
Nybygg av boliger, forretning mm i Vear
Areal bolig, BTA 10 000 m², Areal næring, BTA 3 000 m², Areal parkering 3 000 m². Adresse: Bekkeveien 200-204.
Nybygg av handel, næring og boliger langs Sandeelva i Sande, trinn 4
Ca. 9000 m2 handel/næring og ca. 60 boliger.
Nybygg av bydel i Skien, kvartal 1
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Nybygg av lokalsenter i Vear
Areal bolig, BTA 11 400 m², Areal næring, BTA 3 100 m².
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boligområde i Tønsberg
Innlaget er et boligområde (kommuneplanens byggeområde B3) som ligger mellom Åsgårdstrand og Tønsberg omgitt av natur- og kulturlandskap på to «langsider» (øst og vest) og blandet boligbebyggelse langs Åsgårdstrandsveien (fylkesvei) i nord og sør. Planområdet er på 134,0 dekar mens byggeområdene for boliger er 81,0 dekar. Det inkluderer nærlekeplasser og interne, felles veier. Vei- og trafikkutredninger, VAO rapport: Ingeniørservice AS Utarbeidet av Ole Martin Brattås, kvalitetskontroll: Elon Faber Konsekvensutredning (KU): Asplan Viak Oppdragsleder: Elisabeth Crawfurd KU Landskap og estetikk, utarbeidet av Maria Magnusdottir KU Friluftsliv og barn og unges interesser, utarbeidet av Maria Magnusdottir KU Trafikk, utarbeidet av Ole Thorleif Bommen KU Energinotat, utarbeidet av Usman Dar og Lars Bugge KU Landbruk, utarbeidet av Vibeke Arnesen ROS analyse og Stedsanalyse: Ingeniørservice AS Utarbeidet av Synne Aagesen og Jonas Grytnes Vurdering av trafikkstøy i regulering: Norconsult AS Utarbeidet av Hans Magnus Hopen
Nybygg av boliger, forretning og kontor i nytt sentrumskvartal - Tech City i Tønsberg
2-5 etasjer. Areal bolig, BTA 9 100 m², Areal næring, BTA 4 600 m², Areal parkering 3 500 m².
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 2-3
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av boligblokk og næring i Sande sentrum
Revåveien 22-26. 3609,7 kvm tomt. 5-7 etasjer. Gnr/Bnr: 19/5, 26.
Nybygg av næring og boliger i Sandefjord
4500 kvm BTA næring og cirka 7000 BTA bolig. Planområdet er på ca. 7,2 daa
Nybygg boliger og handel mm i Tønsberg
Utvikling av totalt 13 daa. Adresse: Smidsrødveien 8A,10A og B Gnr 2, bnr 55, 58, 62, 75, 83, 88, 102 Ørsnesalleen 35, Gnr 2, Bnr 58 Smidsrødveien 2A, 2B, 2C, 4A, 4B Gnr 1, Bnr 395, 396, 422, 555, 557. Langhusene; 12 stk bygg i 3-4 etasjer. Punkthus; 5 stk bygg i 4-5 etasjer. Lamellhus; 1 stk bygg i 4-5 etasjer. Areal bolig, BTA 6 500 m² (ny), Areal dagligvare 1 158 m², Areal næring, BTA 3 000 m².
Nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Etablering av boligområde med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Sandefjord kommune
Utbygging av nye boliger i form av en variasjon av eneboliger, rekkehus/kjedede eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. Nytt boligområde planlegges i forlengelsen av eksisterende boligområde Gryte sør for Fossnes. Planområdet er på 104 daa.
Nybygg av boligområde med infrastruktur på Grasmyr i Bamble kommune
80-100 stk boenheter. Gnr/bnr: 26/1, 26/95, 26/97 og 26/100.
Ombygg til leiligheter, butikk og kafè ved kaia i Holmestrand
35-100 nye boenheter. Kafé eller butikk er planlagt i første etasje. 6 mål. Langgaten og Havnegaten. 1250-6500 kvm næring.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 1
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger på Vesterøya i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Totalt ca. 114 boenheter på området. Rekkehus og firemannsboliger. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Sandefjord
Ca. 28 daa. Gnr/Bnr: 120/277, 352 og 128/25,26,29,74,82, 122,161, 200, 277,494.
Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
Ca. 39 daa. Det ønskes å legge til rette for leilighetsbygg (ca. 80 boenheter) og konsentrert småhusbebyggelse (ca. 13 enheter). Det foreslås 5 og 6 etasjer på leilighetsbygga med de høyeste byggene i senter og nedtrapping mot nord og sør. Leilighetene legges inn i terreng og vil ta opp en etasje inne i byggene slik at etasjene over bakkenivå i vest blir 4 og 5 etasjer. Planen vil også sikre turveg langs elva for allmennheten. Det er ønskelig å tilrettelegge for småbåthavn.
Nybygg av boliger i Tønsberg kommune
Eiendommen grenser til fylkesvei 311 mellom Tønsberg og Åsgårdstrand. Bliksekilen boliger. Boliger og næringsarealer.
Nybygg av blokkleiligheter i Horten
Gnr/bnr: 125/19, 125/254, 125/330 3-6 etasjer.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg av leiligheter i Larvik
Planens hensikt er å legge til rette for boligutvikling på Sophus Bugges vei 11,13 og 15 og samtidig sikre et godt bomiljø med lekeplass og uteoppholdsarealer. Det skal tilrettelegges for nye ca. 60 nye leiligheter i blokkbebyggelse. Samt utleieleiligheter i deler av bebyggelsen og rom/lokaler for fellesfunksjoner i sameiet, som del av boligbebyggelsen. I tillegg skal eksisterende 24 leiligheter beholdes.
Nybygg av eneboliger i Brekk
Ca. 30-40 tomter. Gnr/bnr: 26/344, 26/401 og 26/261
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tønsberg
85 leiligheter i rekke og terraserte bygg. 2-4 etsajer.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 5 m.fl.
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av hotell, leiligheter og næring i Tønsberg
Planområdet er på ca. 3 daa. Gnr/bnr: 1002/167, 1002/184, 1002/310. Stoltenbergs gate 26-28 og Bullsgate 1.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
GNR/BNR: 67/1 og 3 mfl.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2 mfl
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Utvikling av eiendom i Stathelle
Eiendommen inneholder 26 bygninger med ett samlet BTA på ca. 7975 m2. Tomten er selveiet og er på ca. 55 420 m2.
Nybygg av tomannsboliger, kjedet eneboliger og firemannsboliger i Tønsberg kommune, trinn 3
Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.
Nybygg av tomannsboliger, kjedet eneboliger og firemannsboliger i Tønsberg kommune, trinn 2
Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.
Nybygg av boligområde i Bamble kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger, næring og parkering i Tønsberg kommune
Nedre Langgate, Tollbodgaten, Storgaten og Møllergaten.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 4 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Nybygg av boliger på Bråtheia i Drangedal
Kommunale boligtomter. 6 byggeklare tomter og 49 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av minihus i Sandefjord
Ca. 48 boliger og fellesarealer som felleskjøkken, spisestue, verksted, vaskerom og drivhus. gnr/bnr: 25/1 (og 25/21,29, 14, 30) i
Nybygg av boliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 5 m.fl.
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.