Alle planlagte boligprosjekter i Nordre Follo

Sentrumsutvikling av Ski stasjonsområde
LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter.
Nybygg av boliger, dagligvarebutikk og barnehage på Trollåsen i Nordre Follo
Volvo-tomten. 500-550 nye boliger. 1000 m2 med næring.
Nybygg av leiligheter, næring, kontor mm i Ski
Gnr/bnr 134/95, 134/112, 134/120, 134/123, 134/124, 134/187, 134/189, 134/208, 134/258 og 134/260.
Nybygg av leiligheter i Ski
Planområdet utgjør del av områderegulering for Skiveien/Skrenten, felt BF, med tilgrensende vei og arealer på Kollen, eiendommene gnr/bnr 40/1044, 40/441, 40/547, 40/387, 40/416, 40/394, 40/283, samt deler av 40/822 og 40/757. Skiveien 55,57, 59,61,63,65. Det varslede planområdet er ca. 40 100 m² stort og er i dag regulert til kombinert byggeformål. Felt BF nord for grøntdrag: 4000 BTA, 3600 BRA, ca 45 leiligheter. Felt BF sør for grøntdrag: BTA 5000, BRA 4500, ca 45 leiligheter.
Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger i Kolbotn
Søndre Skrenten 7, gnr 240 bnr 822, Nordre Skrenten 4, gnr 240 bnr 576, Skiveien 51, gnr 240 bnr 461, samt eiendommene 40/68, 40/70, 40/154, 40/155, 40/166, 40/478, 40/479, 40/574, 40/753, 40/757, 40/884, 50/20 og 50/29. P
Nybygg av blokk, servicebolig for eldre mm i Ski
Ca. 175 daa. Gnr/bnr 141/1 og 2
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Ski
46 leiligheter og 6 rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Ski, trinn 2 m.fl.
Utbygging på ca. 180 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen. Tidligere prosjektnavn Kirkeveien, kvartal 6.
Nybygg av helsehus, dagligvarebutikk og leiligheter i Nordre Follo kommune
Planforslaget vil legge til rette for to bygg med fire etasjer hver. Ett av byggene vil bli et «helsehus» for helserelaterte tjenester. I det andre bygget er det planlagt butikk med dagligvarer. I de tre andre etasjene blir det ca. 15 leiligheter.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger i Kolboten
28 boenheter fordelt på ett leilighetsbygg på fire etasjer og 14 rekkehus.
Nybygg av flerbolighus og næring i Oppegård
Næring i 1. etasje. Ca 1800-2000 m2.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski, trinn 4
Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85. Totalt 259 leiligheter.
Nybygg av boliger i Oppegård
Infrastruktur ferdig.
Nybygg av leiligheter i Ski, trinn 1
Utbygging på ca. 180 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen. Tidligere prosjektnavn Kirkeveien, kvartal 6.
Til- og ombygg til leiligheter ved Oppegård jernbanestasjon i Nordre Follo kommune
Eiendommen består idag av næringslokaler og leiligheter. Nordre Follo kommune vil ved ombygging til leiligheter kreve detaljregulering. Da er det snakk om påbygg av leiligheter med ca. 1.200 kvadratmeter.
Nybygg av omsorgsboliger i Nordre Follo kommune
Etablering av botilbud med heldøgns helse- og omsorgstjenester for eldre på tomten til tidligere Follo barne- og ungdomsskole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.