Alle planlagte boligprosjekter i Kongsberg

Nybygg av boliger i Kongsberg
Gnr/bnr: 8358/1, 8357/1, 8350/1, 8351/1, 8351/3, 8353/2 og 8354/1. Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg kommune, trinn 2 m.fl.
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 200 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger og næring på Nymoen i Kongsberg
120 stk boenheter. Næring i 1 etasje.
Nybygg av boliger og næring på Vestsiden i Kongsberg
Om lag 60 boenheter og et areal på ca. 4000 m2 er avsatt til forretning/ tjenesteyting/ bevertning.
Nytt bolig- og næringsområde ved Raumyr, Edvardsløkka i Kongsberg, trinn 1
Ca. 15 mål. 130 boliger og ca 7000 m2 næringsareal. Conceptor Bolig eier 55 prosent og Kongsberg Tomtesellskap 45 prosent av prosjektet. BREEAM.
Nytt bolig- og næringsområde ved Raumyr, Edvardsløkka i Kongsberg, trinn 2
Ca. 15 mål. 130 boliger og ca 7000 m2 næringsareal. Conceptor Bolig eier 55 prosent og Kongsberg Tomtesellskap 45 prosent av prosjektet.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg
gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl.
Nybygg av leiligheter og næring på Nytorget i Kongsberg
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 7050/1 og deler av 7031/2.
Nybygg av boliger m.m. ved Nyhusgården i Kongsberg kommune
Etablering av to økogrender med ca. 40 boenheter med tilhørende infrastruktur. Prosjektene skal ha en klar miljøprofil. Det er ønskelig med en varierende høyde på bebyggelsen og ulik størrelse på boenhetene. Foreløpig ser tiltakshaver for seg at det er mest aktuelt med småhusbebyggelse med et klyngetunprinsipp. Dette kan være både leiligheter, eneboliger, tomannsboliger og mikrohus. Det bør sees på mulighet for hybel i noen av enhetene. Det er også tenkt etablering av fellesområder, som eies i felleskap. Flerbruksbygg, felles lager, hjemmekontor, cafe og felles overnattingssted.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
Nybygg av boligområde i Saggrenda, Kongsberg kommune
gnr. 108, bnr. 200, gnr. 116, bnr.1 m.fl.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
Nybygg av frittliggende boligbebyggelse ved Pikerfoss i Kongsberg kommune
Gnr/Bnr: 8273/1. I tillegg omfatter planområdet tomtene 8273/5, 8276/1, 2088/1, 7839/5, 8264/1, 8269/2 og 8271/1. Varslet planområde omfatter et areal på ca. 44,1 dekar.
Etablering av kombinert bolig- og forretningsbygg i Kongsberg kommune
Bygge ut eksisterende bygningsmasse i flere trinn, med hovedintensjon å kunne tilby et mer moderne serviceanlegg med bedre plass. Det er også ønskelig at dagens containere, som benyttes til oppbevaring av dekk («dekkhotell»), skal fjernes, og at dekklagring blir en del av den fremtidige bygningsmassen. Planforslaget medtar også utvikling av eiendom gnr./bnr. 7426/1 til boligformål. Boligbebyggelse vil på begge eiendommene kunne inneholde konsentrert blokkbebyggelse og/eller annen type bebyggelse med leiligheter.
Nybygg av boliger for psykisk helse i Kongsberg kommune
Ca 8-10 boliger for psykisk helse.
Nybygg av boliger og næring i Kongsberg
Gnr/Bnr: 6/6, 7, 11, 37, 47, 70, 72, 76, 77 og 78.
Nybygg av eneboliger og firemannsbolig i Kongsberg
Etablering av 8 nye boenheter basert på 4 eneboliger og 1 firemannsbolig. Gnr/ bnr: 7404/1 og eiendom 7404/3, samt deler av 7404/6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.