Alle planlagte boligprosjekter i Horten

Nybygg av studentboliger, skole og næring i Horten
Ca. 240 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og ca. 50 daa til bolig.
Nybygg av boliger og næring mm i Horten, trinn 4-6
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Horten
700-800 boenheter.
Nybygg av boliger i Horten kommune
Området omfatter areal på 103 dekar. Området er i hovedsak avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplanen for Skoppum, samt noe formål knyttet til jernbaneanlegg. Hovedadkomst planlegges fra Pauliveien. Planen omfatter også en gang- og sykkelvei fra det boligområdet til ny jernbanestasjon. Foreslått bebyggelse vil væ re en kom binasjon av konsentrert sm åhusbebyggelse og leilighetsbygg. For enkeltbygg kan det væ re aktuelt m ed bebyggelse opp til 5 etasjer. Ca. 200-400 boenheter.
Nybygg av blokkleiligheter i Horten
Gnr/bnr: 125/19, 125/254, 125/330 3-6 etasjer.
Nybygg av boliger i Åsgårdstrand
Leilighetsbebyggelse med ca. 56 boenheter innenfor felt B2 og ca. 8 boenheter innenfor B3. Parkering planlegges langs veien (Toldertunet) og vil bestå av en kombinasjon av carporter i rekke og ordinære parkeringsplasser. Det vil bli tilrettelagt for lading av elbil i carporter.
Nybygg av boligomårde i Horten
Planlegger mellom 35-40 enheter.
Nybygg av boliger i Horten kommune
Ca. 11 daa. Ca. 35 boenheter. Planarbeidet legger til rette for boligbebyggelse, lekeareal, parkering og uteoppholdsareal. Hovedformålet bak planarbeidet er å tilrettelegge for stedstilpasset småhusbebyggelse med inntil tre etasjer i tråd med kommuneplanens arealdel. Planarbeidet innebærer fjerning av eksisterende næringsbebyggelse på eiendommen. Adkomstvei til planområdet vil opprettholdes fra Kirkesvingen i nord.
Nybygg av flytende boliger og småbåthavn i Horten
Utvikles paralelt med prosjekt: Indre Havneby, ny bydel. Indre Havneby as representerer grunneiere og har intensjonsavtale med kommunen om å stå for utviklingen av flytende boliger og småbåthavn.
Riving av industrihall og nybygg av boliger i Rørestrand, trinn 2
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 trinn.
Nybygg av lavblokker og rekkehus på Gartneritomta på Steinsnes, trinn 2
Lavblokker på tre etasjer, 22 leiligheter. 48-110 m2, 5 rekkehus, to etasjer, 105 m2.
Nybygg av leilighetsbygg i Horten
Gnr/bnr: 127/192 og 127/181. Inntil 21 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.