Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nesbyen

Sanering og nyetablering av vann-, avløp- og overvannsnett i Nes kommune
Sanering og etablering av nytt vann-, avløp og overvannsnett i Stasjonsvegen, Øynan, Jordeshagen, deler av Alfarvegen, deler av Møllevegen. I tillegg skal veg og fortau utenom grøft bygges opp igjen. Strekkene er på til sammen ca. 1520 m. På deler av strekningen skal det benyttes No-dig operasjon med utblokking av vannledning. Entreprisen omfatter også kryssing av Rukkedøla (graving) og RV 7 (boring).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.