Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vinje

Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Etablering av masseuttak på Holldalen i Vinje
Reguleringsplanen skal legge til rette for et årlig uttak av ca. 20 000 tonn masse (gneis) i året, sikre tilkomstveg over Kjelaåi, i tillegg til å sikre areal til annen infrastruktur og naudsynte tiltak. Det er tenkt uttak i tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.