Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (2)
Færder (18)
Fyresdal (5)
Hjartdal (3)
Horten (16)
Kragerø (7)
Kviteseid (5)
Larvik (17)
Nissedal (3)
Nome (4)
Notodden (9)
Porsgrunn (10)
Sandefjord (26)
Seljord (2)
Siljan (2)
Skien (14)
Tinn (3)
Tokke (9)
Tønsberg (36)
Vinje (10)
Drift og vedlikehold av fylkesveg med tilhørende sideanlegg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Totalt 390 km riksveg og 70 km riks gs-veg. Kontraktsområdet strekker seg fra: • E18 fra Langangen til Viken grense, med arm til Torp • Rv. 400 fra Bommestad til Revet • Rv. 19 fra Undrumsdalkrysset til Horten ferjekai • E134 fra Kongsberg (avtalt grensesnitt med Område øst) til Brunkeberg • Rv. 36 fra Seljord til Skjelsvik • Rv. 354 fra Skjelsvik til Rugtvedt.
Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Ombygging Fylkesveg 275 Dølebakken-Linglemveien i Sandefjord
Fra Frøyas vei og frem til krysset med Ringveien. 800 meter.
Utfylling av sjø ved Herøya industripark i Porsgrunn
Planområdets utstrekning er ca. 820 daa.
Utvikling av knutepunkt med løsninger for transport, byrom, boliger mm i Porsgrunn og Skien
Planområdet er ca. 400 daa i utstrekning og omfatter eksisterende kollektivknutepunkt med togstasjon og bussterminal med omkringliggende områder langs jernbanen og Fv. 32.
Utvidelse av transformatorstasjon og nettilknytning i Stokke, Tønsberg, Sandefjord og Færder kommune
Utvidelse av transformatorstasjon og endre ca. 1,6 km av eksisterende 132 kV kraftledning Stangeby-Jåberg.
Ferdigstillelse av Fylkesveg 3054 (tidligere fv. 255) Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Ca 1,1 km. Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl. Nye Eidanger sandtak.
Ombygging av kryss i Porsgrunn
Prosjektet Raschebakken, kryssombygging og Franklintorget hør sammen, totalkostnad på 100-120 mnok. inkludert byggherrekostnader.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 364 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Utvidelse av småbåthavn med tilhørende anlegg i Sandtangen i Kjølebrønd
2 haller for båtopplag, administrasjonsbygg, miljøstasjon, sanitetsbygg, uterack, bryger, vaskeplatting, utkjøringsrampe, parkering og vei.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Utbedring av kryss og gang- og sykkelvei-løsning m.m. på Fv. 537 Skallevoldstranda i Tønsberg
Gnr/bnr: 137/16, 240/1 mfl. Planområdet skal utvides til å omfatte Orrestien fram til Vårveien, Vårveien og Grusveien.
Utvidelse av avløpsrenseanlegg i Larvik kommune
Eksisterende anlegg skal utvides mot øst med 2 haller med bassenger, og mot sør skal det oppføres nytt servicebygg.
Utbedring av kryss mellom Fylkesveg 3052 Ringveien og Fylkesveg 3068 Lingelemveien i Sandefjord kommune
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en rundkjøring med fire armer som erstatning for dagens veikryss.
Nybygg og ombygg av fortau fra Kamfjordåsen i nord til Vesterøyveien i sør
gbnr. 116/605 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående og syklende langs Vardeveien. Fra Kamfjordåsen til Ringkollen planlegges det forbedring av dagens fortau. Fra Ringkollen til Vesterøyveien planlegges det fortau på østsiden av veien
Etablering av ny portal langs Fylkesveg 3320 i Nome
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg nord
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg sør
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Oppgradering av Fylkesveg 3214 i Tønsberg
Stabilisering av bærelag
Etablering av råstoffutvinning ved Langangen i Porsgrunn
Uttak av Larvikitt. Det vil antagelig tas ut masser i størrelsesorden 3,5 – 4mill. m3.
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3342 i Midt Telemark
Forsterkning (grusveg) og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av bru på E134 i Notodden
Tovstul bru skal fornyes. Dagens bru er smal og det er skader i bruas landkar, stålbjelker og betongdekke.
Rehabilitering av bru i Vinje
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.