Planlagt nybygg av anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (18)
Drangedal (3)
Færder (10)
Fyresdal (3)
Hjartdal (5)
Horten (18)
Kragerø (12)
Kviteseid (3)
Larvik (19)
Nissedal (2)
Nome (3)
Notodden (11)
Porsgrunn (12)
Sandefjord (28)
Seljord (2)
Siljan (0)
Skien (14)
Tinn (4)
Tokke (12)
Tønsberg (15)
Vinje (12)
Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Ny vegforbindelse mellom riksveg 36 og E18 i Porsgrunn
Ny rv. 36 fra ny E18 til rundkjøringen på Skyggestein. Riksveg 36 er en viktig vegforbindelse mellom E18 og E134.
Nybygg av vei mellom Gvammen og Elgsjø
Det valgte alternativet omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø-Ørvella i neste fase.
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Ny fastlandsfobindelse til Færder inkl bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. ÅDT ca. 15 000.
Etablering av underjordisk togstopp i Skien sentrum
Etablering av et nytt stoppested på eksisterende spor i jernbanetunnelen under Skien sentrum. Den foreslåtte løsningen innebærer at togstoppet etableres på eksisterende spor inne i dagens togtunnel, med tre innganger. Etablering av én plattform på dagens enkeltspor, og en utvidelse til tosporet stasjon i form av et kryssingsspor i fjellet
Nybygg av solkraftverk i Tønsberg og Sandefjord kommuner
Sem solkraftverk er planlagt med installert effekt på 60 MWp. Tiltaket meldes med alternative nettilknytningsløsninger. Planområdet er på ca. 560 daa og består av drenert myr som brukes til skogdrift.
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av solkraftverk ved Andebu i Sandefjord kommune
Solkraftverket er meldt lokalisert ved Andebu i Sandefjord kommune med en installert effekt på 33 MWp og en antatt årsproduksjon på 35 GWh. Solkraftverket vil beslaglegge 330 dekar
Etablering av nytt sentralrenseanlegg i Kragerø
Fra økonomiplan 2022-2025. Kragerø renseanlegg har et lovpålagt krav om å få på plass sekundærrensning. I tillegg er vi forberedt på at det kan komme krav om nitrogenrensning. Dette samlet gjør at eksisterende anlegg ikke egner seg for oppgradering og at et nytt renseanlegg må bygget.
Etablering av infrastruktur for rekkehus, leiligheter, hytter mm i Kragerø vest
Infrastruktur for ca 500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Ny fylkesvegtrasé Fylkesveg 3240 Holmestrand sentrum
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Nybygg av solkraftverk i Tønsberg kommune
15,85 MWp. Planområdet er på 415 dekar.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Rassikring på E134 Gautesvik i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor middels.
Etablering av fornminnepark og omlegging av veg ved E18 i Porsgrunn
Etablering av fornminnepark ved Herregårdsbekken og omlegging av Nystrandvegen.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Etablering av infrastruktur for nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Larvik
Infrastruktur for ca. 800 boenheter. 160 daa.
Ny rundkjøring på Fylkesveg 309 Ekeneskrysset i Nøtterøy
0,6km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021.
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Tønsberg kommune
Eiendommen grenser til fylkesvei 311 mellom Tønsberg og Åsgårdstrand. Bliksekilen boliger.
Etablering av vindturbiner i Larvik
Det er søkt om tillatelse til å etablere tre vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW. Anlegget er planlagt tilkoblet eksisterende nett ved motorveien E18 med en ca 0,6 km lang 22 kV jordkabel. Antatt kostnad totalt for prosjektet 110-130 mill kr
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Nybygg av solkraftverk i Midt-Telemark kommune
3,6-4 MVp. Ca 200 husstander.
Nybygg av pensjonistboliger i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 30 deka
Infrastruktur for boligfelt i Kodal
Infrastruktur for ca. 200 boenheter, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av ferjekai på Mulvika i Holmestrand kommune
Etablering av kaianlegg med manøvrering og oppstillingsplasser for lastebiler. I tillegg etableres det offentlig grønnstruktur sør i planområdet. Ca. 188 daa. Gnr/Bnr: 4/9, 4/185, 4/195, 134/1, 142/1 og 129/93.
Nybygg av vannveier og anlegg i Skien
Gjennomføres etappevis over flere år.
Nybygg av bensinstasjon i Sandefjord
Planområdet er på ca. 7,2 daa
Rassikring på Rv 9 Hjalmarnuten i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor middels.
Nybygg av gang og sykkelvei i Færder
Fra økonomiplan 2022-2025.
Etablering av toplanskryss på E18 ved Helland i Horten og Holmestrand kommuner
Planområdet er på ca. 236 dekar og omfatter i hovedsak gbnr. 95/1, 95/4, 96/3, 96/8, 96/16, 97/4, 98/1 9018/2, i Horten, og 509/1, 509/2, 509/3, 512/1, 514/5, i Holmestrand.
Etablering av gang- og sykkelløsning langs Fylkesveg 363 (tidligere E 18) i Bamle
Gang- og sykkelløsning på to strekninger langs fv. 363 (tidligere E 18) fra Bamble kirke til Grindbakken. Planen vil omfatte en gang og sykkelløsning fra Bamble kirke til den gamle avkjøringen til Valle, og en gang og sykkelløsning fra Åbykrysset til Grindbakken. Hensikten er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Det er ønskelig med fullgod gang- og sykkelveg på begge strekningene, men lokale tilpasninger kan gjøres.
Nybygg av gang og sykkelvei i Sandefjord
Strekningen er 600 meter.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nett, rensk, bolt, rasgjerde på Rv 9 Haukelia i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø,stein. Skredfaktor høy.
Nybygg av høydebasseng på Kjerra/Tveten
Det skal etableres et nytt høydebasseng på Kjerra/Tveten. Bassenget skal ha et volym på 1 500 m3, og med et vannspeil på kr. 90-100. Bassenget vil sørge for stabil og sikker vannforsyning langs hele kysten, tilbake til Rugtvedt og opp mot Rønholt- Feset- Langrønningen. Tiltaket inkluderer nødvendig ledningsnett.
Nybygg av gang- og sykkelløsning, samt adkomst til bussholdeplass lang Fylkesveg 357 i Skien, Bypakke Grenland
Gang- og sykkelløsning på strekningen fra gs-forbindelsen med Grøtsundvegen på Kampekastet og nordvestover til krysset med Grøtsundvegen.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av småhus i Sandefjord kommune
Ene- og tomannsboliger. Ca. 26 boliger i inntil tre etasjer.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Ca 1,7 km. Grunnundersøkelser er utført.
Nybygg av gangbru i Horten
Prosjekt fra Økonomi- og handlingsplan 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.