Planlagt nybygg av anlegg i Asker

Etablering av infrastruktur ved Slemmestad i Asker
Gnr/Bnr: 38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Slemmestadveien 39 og 43. Asker kommune og Røyken kommune slås sammen januar 2020.
Nybygg av gravlund på Åstad i Asker kommune
Tidlig prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Asker, etappe 2
Gang- og sykkelvei mellom Bergveien og Jøssongveien.
Utvidelse av eksiterende veg langs Fylkesveg 2688 i Asker
0,4 km. Utvide dagens vei med et fortau på nordsiden av veien. I tillegg skal fylkeskommunen utbedre fylkesveien med nye grøfter og drenering, som vil sørge for mindre vann og is i veibanen.
Etablering av gravlund/urnelund i Asker
Planlagt ferdigstilt 2023.
Ny Vear bru over Åroselva på Fv 11 i Røyken
Omkjøringsveg for Rv 23 Elgskauåsen tunnel som skal rehabiliteres snart.
Nybygg av utfartsparkering i Asker
Planen inneholder mulighet for anleggelse av 50 parkeringsplasser på østsiden av adkomstveien inntil klubbhus og skyteanlegg i Olledalen.
Etablering av infrastrukturtiltak ved Rortunet kjøpesenter i Asker kommune
Gbnr. som berøres er: 289/1, 238/453, 238/585, 238/162, 238/165, 238/176, 238/178, 240/337 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.