Planlagt nybygg av anlegg i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (21)
Bærum (22)
Drammen (25)
Eidsvoll (9)
Enebakk (8)
Flesberg (2)
Flå (0)
Frogn (4)
Gjerdrum (2)
Gol (5)
Halden (5)
Hemsedal (6)
Hol (1)
Hole (6)
Hurdal (0)
Hvaler (8)
Jevnaker (2)
Kongsberg (11)
Lier (5)
Lunner (10)
Marker (3)
Modum (9)
Moss (29)
Nannestad (9)
Nes (5)
Nesbyen (0)
Nesodden (6)
Nittedal (5)
Rælingen (5)
Rakkestad (3)
Ringerike (17)
Rollag (0)
Råde (6)
Sarpsborg (32)
Sigdal (1)
Skiptvet (2)
Ullensaker (11)
Vestby (9)
Ål (1)
Ås (1)
E16 Høgkastet-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Ny E134 Kongsberg-Gvammen (forbi Notodden)
Det valgte alternativet omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø-Ørvella i neste fase.
Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Riksveg 35 Hokksund-Vikersund, ny veg i ny trasé
Investeringsbehov fram mot 2050. Firefelts veg.
Rv 22, kryssing av Glomma i Fet kommune
4 km. Forslag A2 med separat gs-bane.
Ny 2-felts veg på Riksveg 35 Vikersund-Hønefoss/Styggedalen
Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 2. Investeringsbehov fram mot 2050
Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 08
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Sundhaugen - Gulskogen stasjon, og inkluderer bl.a. ombygging av Gulskogen stasjon.
Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Tunnellengde : 2,7 km. Sprengstein : Om lag 250 000 fm3. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Nybygg av 4-felts vei Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
I arbeidet har Asplan Viak med seg Rambøll Norge AS (kommuendelplan). Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier. Oppstart i perioden 2024-2029. Tidligere Rv 2. Herbergåsen-Slomarka bygges etter denne.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Ny 420 kV ledning fra Hallingdal til Oslo
Statnett forventer ikke bygging av en ny ledning fra Hallingdal før i siste halvdel av utbyggingsperioden for Nettplan Stor-Oslo. Men Statnett ønsker å sette i gang prosessen med melding, konsekvensutredning og konsesjonssøknad tidlig fordi må forvente at det kan ta flere år fra melding sendes myndighetene før konsesjon for en ny ledning er klar.
Ny 2-felts veg på Rv 35 Nymoen-Jevnaker
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 2.
Ny 420 kV ledning fra Ådal i Ringerike kommune til Nes i Hallingdal
Flere alternativer, enten å bygge en ny forbindelse der dagens to parallelle 300 kV ledninger går, eller å bygge en ny 420 kV ledning parallelt med en eksisterende 420 kV ledning som går lenger opp på fjellet mellom Ådal og Nes.
Utvikling av et område til flyplass og næringspark, Eggemoen
2400 dekar. Eksisterende bygninger er et gammelt militærleir.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Åmot-Vikersund
Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 1.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Styggedalen-Nymoen
Konseptvalgutredning. Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 3.
Nytt boligområde på Gol
Ca. 100 dekar. ca. 100 boliger.
Nybygg av transformatorstasjon på Fornebu
Ny kabelforbindelsen mellom Smestad–Fornebu.
Utvikling av område for nytt bydelssenter i Grålum
Del av "Smart Mobilitet Grålum".
Felles områder/sentralpark for nytt boligområde i Gystadmarka i Ullensaker
Infrastrukturen omfatter veg, vann, spillvann og overvannshåndtering samt avfallssug og fjernvarme. 1-1,5 års byggetid.
Omlegging av spillvannsledning i Lørenskog
En høy andel av spillvannsnettet i området Fjellhamarskogen/Langgrunna er et aldrende fellessystem og består hovedsakelig av betongrør. Prosjektet forventes ferdigstilt innen utløpet av 2024.
4-felt Kremmerhuset-Årvoll
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Havnering 2-felts veg Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Etablering av infrastruktur ved Slemmestad i Asker
Gnr/Bnr: 38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Slemmestadveien 39 og 43. Asker kommune og Røyken kommune slås sammen januar 2020.
Trafikksikkerhetstiltak på Fylkesveg 163 Kirkeveien, Bærum
Etablering av fortau på østsiden av fv. 163 Kirkeveien, mellom Kirkedalsveien og Haslum kirke i Bærum kommune. 730m.
Nybygg av gang og sykkelvei i Moss
I forslag til handlingsprogram 2018-2023.
Etablering av ny gangbro i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Nybygg av vei i Fetsund
1100m ny hovedveg.
Ny tverrforbindelse mellom Rv 120 og Fv 527 i Nannestad
Fremdrift og byggestart er ikke avklart. Ca 2000 m.
Nybygg av bobil- og gjestehavnanlegg i Gressvik, Fredrikstad
20-35 boliger. Langs vestsiden av Galoppenfjellet.
Kulvert (2 løp) Blinken-Kransen i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Ukjent kostnad.
Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 275 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.