Planlagt nybygg av anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (3)
Færder (5)
Fyresdal (3)
Hjartdal (2)
Horten (7)
Kragerø (3)
Kviteseid (2)
Larvik (9)
Nissedal (0)
Nome (2)
Notodden (7)
Porsgrunn (1)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (7)
Tinn (1)
Tokke (10)
Tønsberg (4)
Vinje (4)
Nybygg av solkraftverk i Tønsberg og Sandefjord kommuner
Sem solkraftverk er planlagt med installert effekt på 60 MWp. Tiltaket meldes med alternative nettilknytningsløsninger. Planområdet er på ca. 560 daa og består av drenert myr som brukes til skogdrift.
Nybygg av solkraftverk ved Andebu i Sandefjord kommune
Solkraftverket er meldt lokalisert ved Andebu i Sandefjord kommune med en installert effekt på 33 MWp og en antatt årsproduksjon på 35 GWh. Solkraftverket vil beslaglegge 330 dekar
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Etablering av vindturbiner i Larvik
Det er søkt om tillatelse til å etablere tre vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW. Anlegget er planlagt tilkoblet eksisterende nett ved motorveien E18 med en ca 0,6 km lang 22 kV jordkabel. Antatt kostnad totalt for prosjektet 110-130 mill kr
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Nybygg av gang og sykkelvei i Færder
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av gangbru i Horten
Prosjekt fra Økonomi- og handlingsplan 2023-2026.
Nybygg av høydebasseng i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Nybygg av bru i Vinje kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest, Larvik
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Etablering av infrastruktur for nybygg av bustadområde i Kviteseid
Totalt 20 tomter, hvor 5 tomter er byggeklare og 15 mangler infrastruktur.
Etablering av infrastruktur for boliger i Hjartdal kommune
Reguleringsprosess fore nye bustadtomter i tilknyting til bruket Dalen i Gvammen.
Utbedring av Rv 36 Porsgrunnsvegen i Skien
Del av Bypakke Grenland. Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Ny rundkjøring på Fv 315 i Holmestrand
Uprioriterte prosjekter.
Veglys på Fv 35 Bispeveien i Re
Uprioriterte prosjekter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Ulefoss
Infrastruktur for ca 20-30 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.