Ny bru til Kvaløya i Tromsø
Tiltak ​ Bygge ny bru til Kvaløya fra Langnes til Selnes. ​ Avgrensning​ Fra kryss mot flyplassen til Selnes.​ Ca. 1,6 km.​
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 7886 (tidligere fv. 277) Husa i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 369m.
Riksveg 862 Breivika til Langnes i Tromsø, Tiltakspakke Langnes
Etablere tiltak som gir gode forhold for gående, syklende og busspassasjerer når den nye tunnelen mellom Breivika og Langnes åpner. ​
Nybygg av kraftledning i Skaidi
Spenningsnivå: 420 kV. Antall kilometer: 80 km. Berørte kommuner: Lebesby, Tana og Nesseby.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Silsand-Mefjordaksla-Brensholmen
Ny ca. 50 km lang 132 kV kraftledning fra Silsand transformatorstasjon, via nye Botnhamn transformatorstasjon til Brensholmen transformatorstasjon. Ny 132/22 KV transformatorstasjon i Kjosen ved Botnhamn.
Nybygg av vindkraftverk i Måsøy kommune
Søkt produksjon 1020,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW.
Nybygg av vindkraftverk i Vadsø kommune
Søkt produksjon 480,00 GWh. Søkt effekt 151,00 MW.
Etablering av overbygg på E8 Lavangsdalen i Tromsø
Skredfaktorkategori middels. 318m lengde. Skredtype, snø.
Rassikring/tunnel og voll på Fylkesveg 7908 (tidligere fv. 301) Legda I-VI i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor lav. 230m.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 7874 (tidligere fv. 263) Liskardfjellet i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 520m.
Rassikring/utflytting av veg og voll på Fylkesveg 862 Kattfjordeidet I-III i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 30m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 7864 (tidligere fv. 243) Sifjordskaret I-III i Torsken
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 233m.
Nybygg av vindkraftverk i Tromsø
20 turbiner med en total installert effekt på 60 MW.
Nybygg av damturbin som drives av energi fra smeltverk ved Skallelv på Vadsøya
Hele prosjektets ca totalkostnad er ca 2 miljarder.
Sykkelveg med fortau rundt Nordspissen i Tromsø
Tiltak ​ Bygge sykkelveg med fortau langs Skattøravegen/Ringvegen til Hamna. Avgrensning​ Fra Håndverkervegen til Bjørnebekkvegen Ca. 3,8 km. ​
Rassikringstiltak på Fv 91 Breivikeidet bru-Hov
ÅDT 800. 7,5 km. Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,81. Breivikeidet I-III-Graselva.
Rassikring for snø på Fylkesveg 7892 Brokskaret
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Nybygg av transformatorstasjon i Lebesby kommune
For ny 420 kV ledning Skaidi- Hammerfest. Ny Lebesby transformatorstasjon i Adamsfjordalen erstatter Statnetts eksisterende transformatorstasjon ved Adamselv kraftstasjon.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 8024 Akkarfjord
Skredtype snø og stein. Skredfaktor middels.
Rassikring for snø på Fylkesveg 7768 Hallarbukta
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Etablering av transformatorstasjon på Tromsøya i Tromsø
Ny 49 MVA, 132/11 kV Langnes transformatorstasjon på Tromsøya i Tromsø kommune. Transformatorstasjonen vil bygges som et kompakt innendørs GIS anlegg. Stasjonen skal forsynes fra 132 kV ledningen mellom Charlottenlund og Kvaløya. Stasjonen er plassert på Tromsøya ved Giæverbukta ca. 1 km sør for Tromsø lufthavn
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 882 Fossbakken
Skredtype snø og stein. Skredfaktor middels.
Rassikring på Rv 85 i Kvæfjord
Skredfaktorkategori lav. 583m lengde. Skredtype, snø,stein.
Rassikring for snø på Fylkesveg 7940 Indre Oterelva
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Rassikring for snø og sørpe på Fylkesveg 866 Gjøvarden
Skredtype snø og sørpe. Skredfaktor middels.
Rassikring for snø på Fylkesveg 7940 Hamnbergan
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Rassikring for snø på Fylkesveg 87 Henryskreda
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Nettilknyting fra transformatorstasjon i Adamselv til sentralnettet i Finland for Davvi Vindkraftverk
Nettilknyting i Lebesby og Tana kommuner til Davvi vindkraftverk med 100 til 267 vindturbiner. Mellom 3 og 8 MW per turbin, samlet effekt ca 800 MW. Areal ca. 78 km2.
Ny vannkraft i Gratangen kommune
Vassdragsområde 190.1Z. Søkt produksjon 12,10 GWh.
Sykkeltrasé over Tromsøya mellom sentrum og Langnes i Tromsø
Tiltak ​ Etablere sykkeltrasé over Tromsøya. ​ Avgrensning​ Kirkegårdsvegen – Prost Schielderups gate – Bymyra – Langnesvegen – Huldervegen. Ca. 1,3 km.
Rassikring/skredsikring for snøras på Fylkesveg 894 i Lebesby
Skredtype snø, løsmasse, skredfaktor lav.
Utflytting av veg på Fylkesveg 7768 (tidligere fv 57) Bårsvikbukken i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 140.
Etablering av fangvoll på E6 i Bardu
Skredfaktorkategori middels. 60m lengde. Skredtype, snø.
Etablering av fangvoll på E8 Lavangsdalen i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 57m lengde. Skredtype, snø.
Rassikring på Rv 85 i Kvæfjord
Skredfaktorkategori lav. 8m lengde. Skredtype, sørpe.
Fangvoll på Fylkesveg 7940 (tidligere fv. 347) Skjellelva i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 250m.
Fanggrøft på Fylkesveg 7768 (tidligere fv. 57) Grøtfjordfjellet i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor lav. 300m.
Rassikring/fanggrøft på Fylkesveg 825 Strætelia i Skånland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 791m.
Nybygg av fullrenseanlegg ved Bardufoss vannverk i Målselv
For å overholde Drikkevannsforskriftens krav til drikkevann i fremtiden skal det gjennomføres et forprosjekt for å se på mulig oppgradering av Bardufoss vannverk.
Utbedring gang- og sykkelveg Kvaløyvegen i Tromsø
Tiltak ​ Etablere gjennomgående standard for gående og syklende langs Kvaløyvegen. Erstatte fortau med gang- og sykkelveg. ​ Avgrensning​ Ca. 200 m. ​
Etablering av infrastruktur for datasenter i Tromsø
I Tromsø DC 12 er plassert på sørsiden av byen nær E8. Både DC 11 og DC 12 er koblet gjennom Narvik til Node Pole i Sverige
Etablering av fangvoll på E8 Lavangsdalen i Tromsø
Skredfaktorkategori middels. 30m lengde. Skredtype, snø.
Rassikring/støtteforbygning og fanggjerde på Fylkesveg 8050 (tidligere fv. 173) Elvebotn II i Nordkapp
Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. Elvebotn II kan sikres med støtteforbygninger for snøskred og fanggjerde for steinskred.
Etablering av fangdam på E6 i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 56m lengde. Skredtype, sørpe.
Utbedring av eksisterende voll og etablering av magasin på E10 i Kvæfjord
Skredfaktorkategori middels. 40m lengde. Skredtype, snø.
Rassikring på Fylkesveg 7886 (tidligere fv. 277) Sandvik/Husøyvågen i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 102m.
Rassikring på Fylkesveg 7944 (tidligere fv. 349) Slettnes i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Rassikring på Fylkesveg 83 Pøyla i Kvæfjord
Skredtype snø. Skredfaktor middels. 473m.
Kartlegging for utvikling av brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer i Norge
Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer. Gjelder hele Norge.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 7768 (tidligere fv. 57) Vågbotn I i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 50m.
Rassikring på Fylkesveg 7942 (tidligere fv. 348) Karnes I og II i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 70m.
Nybygg alternativt ombygg/tilpasning av bussdepot i Honningsvåg i Nordkapp kommune
Troms og Finnmark fylkeskommune (leietaker/oppdragsgiver) skal etablere nytt bussdepot i Honningsvåg gjennom en langsiktig leiekontrakt. I denne sammenheng inviteres det til å inngi tilbud på nybygg eller ombygging/tilpasninger av eksisterende bygg med tilhørende uteområder
Rassikring på Fylkesveg 349 Jeskebakk i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 159m.
Rassikring på Fylkesveg 7942 (tidligere fv. 348) Fjellvang i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 100m.
Rassikring på Fv 890 Kvalvikeidet I og II i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels.
Rassikring på Fylkesveg 7942 (tidligere fv. 348) Langfjord i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.