Alle planlagte anleggsprosjekter i Ringerike

E16 Høgkastet-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny 420 kV ledning fra Hallingdal til Oslo
Statnett forventer ikke bygging av en ny ledning fra Hallingdal før i siste halvdel av utbyggingsperioden for Nettplan Stor-Oslo. Men Statnett ønsker å sette i gang prosessen med melding, konsekvensutredning og konsesjonssøknad tidlig fordi må forvente at det kan ta flere år fra melding sendes myndighetene før konsesjon for en ny ledning er klar.
Ny 420 kV ledning fra Ådal i Ringerike kommune til Nes i Hallingdal
Flere alternativer, enten å bygge en ny forbindelse der dagens to parallelle 300 kV ledninger går, eller å bygge en ny 420 kV ledning parallelt med en eksisterende 420 kV ledning som går lenger opp på fjellet mellom Ådal og Nes.
Sanering av vann- og avløpsledning i Hallingby
Vidreføring av Nymoen-Hen avløpssanering.
Forberedende arbeid i forbindelse med bygging av E16 og Fellesprosjektet Ringeriksbanen, Hønefoss
Det er planlagt oppstart for forberedende arbeid for bygging av E16 og Ringeriksbanen. I området ved Snyta i Ringerike kommune innebærer dette blant annet: Gang- og sykkelveg langs Askveien og Busundveien med underganger under Askveien ved Snyta og Pålsgårdbakken/Dal. Strekningen Pålsgårdsbakken – Bærenga bygges som del av hovedanlegget for Fellesprosjektet (i samsvar med rekkefølgebestemmelse i vedtatt plan). Anlegg for å håndtere overvann. Ny vann- og avløpsledning langs Busundveien. Utbedring av Busundveien, noe ombygging av Askveien inkludert flytting av busslommer ved Snyta. Midlertidig anleggsrundkjøring i krysset mellom Askveien og Busundveien.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ringeriksbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utbedring av E16/Fv 290 (tidligere fv. 35) Hønefoss sentrum til sykehuset
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021-2022.
Nybygg av reservevannkilde i Sokna
Det skal utføres søk etter mulige vannkilder i slutten av juni. Finner man en lovende kilde vil det etableres prøvebrønn. Denne brønnen må operere i ett år før eventuell ny vannledning inn til vannverket etableres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.