Alle planlagte anleggsprosjekter i Kongsberg

Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger for Vestfold og deler av Telemark
E134 fra Kongsberg til Brunkeberg, rv. 36 fra Skjelsvik til Seljord og E18 fra Rugtvedt til fylkesgrensa til Viken
Utbedring av jernbaneundergang ved Fylkesveg 286 Teigen i Kongsberg
1000m hovedveg, 1000m gs-veg, 200m andre veger, 100m bru.
Nybygg av renseanlegg i Kongsberg
Gnr/bnr: 7319/1, 7316/1.
Etablering av biogassanlegg på Gomsrud i Kongsberg
Gnr/bnr: 117/3/1, 117/4, 117/22, 117/22/1, 2087/1.
Nybygg av kraftledning og riving av eksisterende ledning sør for Kongsberg sentrum
Ledninga vil være om lag 4,4 kilometer lang, og skal gå i same trasé som den eksisterende ledninga, som skal rives.
Nybygg av kraftledning nord for Kongsberg sentrum
132 kV kraftledning, omlag 5,7 km lang.
Tilrettelegging for gående og syklende mm på E134 Bergmannsgata i Kongsberg
Regulering av dagens E134 på strekningen Fv 40 til Sellikdalen. Etter åpning av E134 Damåsen-Saggrenda i 2019, forventes strekningen bli nedklassifisert fra europaveg til kommunal veg.
Oppgradering av 66 kV-ledning med master mellom Evju-Haslestad
29 tremaster skal byttes ut med stålmaster.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.