Alle planlagte anleggsprosjekter i Hemsedal

Opparbeidelse av VA-ledninger samt gang- og sykkelvei til nytt boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 1100 meter ny gang- og sykkelvei langs 2924 Torsetvegen inkl. veilys fram til nytt Boligfelt BU6. I tillegg til gang- og sykkelveg skal det etableres ca. 520 meter vann- og avløpsledninger samt en avløpspumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.