Alle planlagte anleggsprosjekter i Halden

Tilrettelegging for gående og syklende på Riksveg 21 i Halden
I handlingsprogram 2018-2023, med utførelse i 2022-2023.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Halden
66 dekar. Hører sammen med boligprosjektet "Fredrikshald brygge".
Etablering av infrastruktur for boligområde i Halden
Tidlig prosjekt. 30 dekar. Ikke regulert. Byggestart ikke fastsatt. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Halden kommune
I forbindelse med ny sykkelvei fra Rødsveien til Reissigers Plass.
Sanering av industritomt i Halden
Utskiftning av forurensede masser og fjerning av nedgravd farlig avfall. Utfylling til et nivå som er sikkert mot springflo. Tomten har blitt brukt til CCA-inpregnering av trevarer. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Overvannstiltak i Halden
Avsatt 16 mill.kr til overvannstiltak i 2021-2024.
Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Halden kommune, etappe 2
I dette prosjektet skal det legges nye vann- og avløpsledninger gjennom hele Busterudkleiva via deler av Båstadlundveien ("Thanstrøm-bakken") og gjennom Søsterveien. Delprosjekt 2: Dette er hoveddelen av prosjektet og utgjør resten av strekningen Busterudkleiva-Båstadlundveien-Søsterveien, unntatt strekningen i delprosjekt 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.