Alle planlagte anleggsprosjekter i Drammen

Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Nybygg av regionalt renseanlegg i Drammen regionen
Konsept 1: Lokale renseanlegg i Drammen og Lier. Konsept 2A og 2B: Lokale renseanlegg i Drammen og Lier alt. nytt felles renseanlegg for Mjøndalen og Muusøya. Konsept 3A og 3B: Regionalt renseanlegg i Nordbykollen (regionalt renseanlegg). Konsept 4: Gullhaugfjellet (regionalt renseanlegg). Konsept 5: Juve (regionalt renseanlegg). Konsept 6: Veas (regionalt renseanlegg).
Riving/fjerning av eksisterende bane på Drammen-Kobbervikdalen UDK 31
Kontrakten omfatter riving og fjerning av jernbanespor på eksisterende banetrasé for Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger.
Etablering av ny gangbru i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Utvidelse av Holmen godsterminal i Drammen
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Etablering av hovedadkomst i Nedre Eiker
Adkomstvei til Åsen boligfelt.
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Gulskogen i Drammen
Infrastruktur for ca 200 boenheter. Totalt ca 24 mål på Rød Øst - Rød Vest.
Nybygg av transformatorstasjon i Drammen
Totalkostnad 60 mill kr.
Etablering av småbåtanlegg m.m. i Homannsbergbukta i Svelvik
Hensikten med planen er å legge til rette for småbåtanlegg med adkomst. Det ønskes å tilrettelegge for stupetårn på bryggene, samt badestiger og mulighet for å bruke bryggene til fisking. Det ønskes også tilrettelagt for kyststi på landarealet innenfor planavgrensningen. Tiltaket vil også muliggjøre tilgang til badepark som vurderes etablert utenfor Knemstranda. Ca. 1000 båtplasser samt etablering av minst 20 gjesteplasser.
Etablering av gang- og sykkelvei i Drammen
Etablering av trygg og god gang- og sykkelforbindelse i Ingvald Ludvigsens gate fra Ingeniør Rybergs gate til Buskerudveien.
Tilrettelegging for syklende og gående i Drammen
Fv. 2732 Mjøndalen sentrum fortau. Drammensveien fra rundkjøring til fv. 2708 til Arbeidergata
Rehabilitering av parkeringsanlegg i Drammen kommune
I hovedsak omfatter rehabiliteringsarbeidene mekaniske reparasjonsarbeider, forbehandling og legging av belegg, forbehandling og maling samt diverse arbeider.
Etablering av infrastruktur samt ny veiforbindelse for boliger på Gulskogen i Drammen
Ny veiforbindelse fra Professor Smiths allé til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland (nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud).
Modernisering av ladeinfrastruktur og teknologi for lading av kjøretøy og utstyr ved flyplasser i Norge
Modernisering av ladeinfrastruktur/teknologi for lading av kjøretøy og utstyr som brukes til bakkehåndteringsoperasjoner på den ikke-offisielle siden av flyplassen for flyplassdrift. Oppstart med de største flyplassene først: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Utvidelse av gravplasser ved Skoger kirke i Drammen
Prosjekt i tidlig fase. Uklart angående fremdrift og omfang. Antatt start og kostnad.
Flomsikringstiltak i Mjøndalen sentrum
Planområdet omfatter eiendommene 214/1, 214/323, 214/303, 214/147, 213/468, 213/272, 213/6, 213/237, 213/135, 213/218, 213/202, 213/188, 213/243, 213/498, 213/167, 213/173, 213/381, 213/154, 213/405, 213/253, 213/234, 213/141, 213/413, 213/432, 213/427, 213/462, 213/280, 213/279, 213/278, 213/540, 213/259, 213/415, 213/420, 213/401, 213/281, 213/286, 213/426, 213/259, 213/320, 213/66, 213/281, 213/277, 213/50, 213/491, 213/273, 213/274, 213/275, 213/276, 213/142, 213/174, 213/530, 213/504, 213/497, 213/233, 213/523, 213/129, 213/252.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.