Alle planlagte anleggsprosjekter i Drammen

Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Nybygg av regionalt avløpsrenseanlegg med nitrogenfjerning i Drammen
Drammen, Asker og Lier kommuner skal samlokaliseres i et sentralt renseanlegg. Det nye renseanlegget skal bygges under Nordbykollen i Drammen og skal bidra til å bedre vannkvaliteten i Drammens- og Oslofjorden. Konsept 1: Lokale renseanlegg i Drammen og Lier. Konsept 2A og 2B: Lokale renseanlegg i Drammen og Lier alt. nytt felles renseanlegg for Mjøndalen og Muusøya. Konsept 3A og 3B: Regionalt renseanlegg i Nordbykollen (regionalt renseanlegg). Konsept 4: Gullhaugfjellet (regionalt renseanlegg). Konsept 5: Juve (regionalt renseanlegg). Konsept 6: Veas (regionalt renseanlegg).
Riving/fjerning av eksisterende bane på Drammen-Kobbervikdalen UDK 31
Kontrakten omfatter riving og fjerning av jernbanespor på eksisterende banetrasé for Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger.
Utvidelse av Holmen godsterminal i Drammen
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Etablering av adkomstvei til boligområde i Mjøndalen
Adkomstvei til Åsen Vest boligfelt.
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Gulskogen i Drammen
Infrastruktur for ca 200 boenheter. Totalt ca 24 mål på Rød Øst - Rød Vest.
Nybygg av transformatorstasjon i Drammen
Totalkostnad 60 mill kr.
Etablering av småbåtanlegg m.m. i Homannsbergbukta i Svelvik
Hensikten med planen er å legge til rette for småbåtanlegg med adkomst. Det ønskes å tilrettelegge for stupetårn på bryggene, samt badestiger og mulighet for å bruke bryggene til fisking. Det ønskes også tilrettelagt for kyststi på landarealet innenfor planavgrensningen. Tiltaket vil også muliggjøre tilgang til badepark som vurderes etablert utenfor Knemstranda. Ca. 1000 båtplasser samt etablering av minst 20 gjesteplasser.
Utbedring av dam med utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden i Drammen
Dam Vasshella er en murdam bygget i 1912-13 nedre del av Solbergvassdraget og får hovedsakelig tilførsel fra Solbergvannet via de større dammene Mellomdammen og Nerdammen. Dammen var tidligere inntak for kraftstasjon ved Solberg Spinneri og senere en del av reservevannforsyningen til Drammen. Dam Vasshella tilfredsstiller ikke krav til stabilitet og flomavledningskapasitet etter damsikkehetsforskriften og skal utbedres med et utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden. Den nye betongenplaten skal forankres til fjell. Formålet med tiltaket er tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften, samtidig som det skal tilrettelegges for sikker åpen ferdsel og bruk for publikum. Dammen er plassert i konsekvensklasse 3 og for arbeidene gjelder UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 3.
Etablering av gang- og sykkelvei i Drammen
Etablering av trygg og god gang- og sykkelforbindelse i Ingvald Ludvigsens gate fra Ingeniør Rybergs gate til Buskerudveien.
Tilrettelegging for syklende og gående i Drammen
Fv. 2732 Mjøndalen sentrum fortau. Drammensveien fra rundkjøring til fv. 2708 til Arbeidergata
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av rekkehus i Drammen
Planområdet er 30 mål. 87 rekkehus med tre till fem rom.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Utvidelse av gravplasser ved Skoger kirke i Drammen
Prosjekt i tidlig fase. Uklart angående fremdrift og omfang. Antatt start og kostnad.
Flomsikringstiltak i Mjøndalen sentrum
Planområdet omfatter eiendommene 214/1, 214/323, 214/303, 214/147, 213/468, 213/272, 213/6, 213/237, 213/135, 213/218, 213/202, 213/188, 213/243, 213/498, 213/167, 213/173, 213/381, 213/154, 213/405, 213/253, 213/234, 213/141, 213/413, 213/432, 213/427, 213/462, 213/280, 213/279, 213/278, 213/540, 213/259, 213/415, 213/420, 213/401, 213/281, 213/286, 213/426, 213/259, 213/320, 213/66, 213/281, 213/277, 213/50, 213/491, 213/273, 213/274, 213/275, 213/276, 213/142, 213/174, 213/530, 213/504, 213/497, 213/233, 213/523, 213/129, 213/252.
Konsulentoppdrag mot rådgiver i forbindelse med "Fremtidens renseanlegg" i 22 kommuner
GIVAS IKS, Drammen kommune, MIRA IKS , Bamble kommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Indre Østfold kommune, Larvik kommune, Tønsberg renseanlegg IKS, Asker kommune, Hurdal kommune, Aurskog-Høland kommune, Nes kommune, Ringerike kommune, Eidsvoll kommune, Enebakk kommune, Sandefjord kommune

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.