Alle planlagte anleggsprosjekter i Sandefjord

Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av solkraftverk ved Andebu i Sandefjord kommune
Solkraftverket er meldt lokalisert ved Andebu i Sandefjord kommune med en installert effekt på 33 MWp og en antatt årsproduksjon på 35 GWh. Solkraftverket vil beslaglegge 330 dekar
Utvidelse av transformatorstasjon og nettilknytning i Stokke, Tønsberg, Sandefjord og Færder kommune
Utvidelse av transformatorstasjon og endre ca. 1,6 km av eksisterende 132 kV kraftledning Stangeby-Jåberg.
Ferdigstillelse av Fylkesveg 3054 (tidligere fv. 255) Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Ca 1,1 km. Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Nybygg av brannstasjon og kontor på Sundland i Stokke
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette oppføring av ny brannstasjon og ev. bebyggelse for annen kommunalteknisk virksomhet med tilhørende kontorer.
Infrastruktur for boligfelt i Kodal
Infrastruktur for ca. 200 boenheter, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av pensjonistboliger i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 30 deka
Nybygg av bensinstasjon i Sandefjord
Planområdet er på ca. 7,2 daa
Nybygg av gang og sykkelvei i Sandefjord
Strekningen er 600 meter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av småhus i Sandefjord kommune
Ene- og tomannsboliger. Ca. 26 boliger i inntil tre etasjer.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Ca 1,7 km. Grunnundersøkelser er utført.
Nybygg av gang- og sykkelveg/fortau og utbedring av kryss på Fylkesveg 3028 i Sandefjord
Tilrettelegge for fortau, gang-/sykkelvei og utbedre krysset Haneholmveien x Kjellbergveien. 2 700 meter fortau og gs-vei.
Nybygg og ombygg av fortau fra Kamfjordåsen i nord til Vesterøyveien i sør
gbnr. 116/605 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående og syklende langs Vardeveien. Fra Kamfjordåsen til Ringkollen planlegges det forbedring av dagens fortau. Fra Ringkollen til Vesterøyveien planlegges det fortau på østsiden av veien
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger i Sandefjord
Etablering av infrastruktur for 36 enheter i frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og 12 enheter i leilighetsbygg.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Etablering av gang og sykkelvei i langs Sverdstadveien i Sandefjord
Etablering av gang og sykkelvet – fortau langs Sverdstadveien, vil også omfatte oppstramming av krysset Sverdstadveien, Trudvangveien,Breidablikkveien og Briskeveien. gbnr. 43/912 m.fl.
Nybygg av bryggeanlegg på Hagaløkka
Bryggeanlegg med kapasitet på cirka 30 fritidsbåter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandefjord
Gnr/bnr: 20/34, 43, 45, 47 og 52. 15-20 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.