Alle planlagte anleggsprosjekter i Sandefjord

Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Utvidelse av transformatorstasjon og nettilknytning i Stokke, Tønsberg, Sandefjord og Færder kommune
Utvidelse av transformatorstasjon og endre ca. 1,6 km av eksisterende 132 kV kraftledning Stangeby-Jåberg.
Ferdigstillelse av Fylkesveg 3054 (tidligere fv. 255) Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Ca 1,1 km. Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Nybygg av brannstasjon og kontor på Sundland i Stokke
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette oppføring av ny brannstasjon og ev. bebyggelse for annen kommunalteknisk virksomhet med tilhørende kontorer.
Nybygg av pensjonistboliger i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 30 deka
Infrastruktur for boligfelt i Kodal
Infrastruktur for ca. 200 boenheter, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av bensinstasjon i Sandefjord
Planområdet er på ca. 7,2 daa
Nybygg av gang og sykkelvei i Sandefjord
Strekningen er 600 meter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av småhus i Sandefjord kommune
Ene- og tomannsboliger. Ca. 26 boliger i inntil tre etasjer.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Ca 1,7 km. Grunnundersøkelser er utført.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Nybygg og ombygg av fortau fra Kamfjordåsen i nord til Vesterøyveien i sør
gbnr. 116/605 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående og syklende langs Vardeveien. Fra Kamfjordåsen til Ringkollen planlegges det forbedring av dagens fortau. Fra Ringkollen til Vesterøyveien planlegges det fortau på østsiden av veien
Nybygg av gang- og sykkelveg/fortau og utbedring av kryss på Fylkesveg 3028 i Sandefjord
Tilrettelegge for fortau, gang-/sykkelvei og utbedre krysset Haneholmveien x Kjellbergveien. 2 700 meter fortau og gs-vei.
Oppgradering av veisystemet ved næringsområde i Sandefjord
Ca. 10 daa. Raveien – Nygaardsveien. Formålet med planen er å legge til rette for tiltak knyttet til veisystemet innenfor varslingsområdet herunder tiltak for gående og syklende og vurdere behovet for tiltak knyttet til trafikksikkerheten i eksisterende kryss.
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Etablering av gang og sykkelvei i langs Sverdstadveien i Sandefjord
Etablering av gang og sykkelvet – fortau langs Sverdstadveien, vil også omfatte oppstramming av krysset Sverdstadveien, Trudvangveien,Breidablikkveien og Briskeveien. gbnr. 43/912 m.fl.
Nybygg av bryggeanlegg på Hagaløkka
Bryggeanlegg med kapasitet på cirka 30 fritidsbåter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandefjord
Gnr/bnr: 20/34, 43, 45, 47 og 52. 15-20 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.