Alle planlagte anleggsprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Ny vegforbindelse mellom riksveg 36 og E18 i Porsgrunn
Ny rv. 36 fra ny E18 til rundkjøringen på Skyggestein. Riksveg 36 er en viktig vegforbindelse mellom E18 og E134.
Utfylling av sjø ved Herøya industripark i Porsgrunn
Planområdets utstrekning er ca. 820 daa.
Etablering av fornminnepark og omlegging av veg ved E18 i Porsgrunn
Etablering av fornminnepark ved Herregårdsbekken og omlegging av Nystrandvegen.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl. Nye Eidanger sandtak.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Utvikling av knutepunkt med løsninger for transport, byrom, boliger mm i Porsgrunn
Planområdet er ca. 230 daa i utstrekning og omfatter eksisterende kollektivknutepunkt med togstasjon og bussterminal med omkringliggende områder langs jernbanen og Fv. 32.
Etablering av park m.m. i Porsgrunn kommune
Planområdet er på ca. 43,9 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å kunne åpne nedre del av Klyvebekken. Denne ligger i dag i kulvert fra Vestsiden skole og ned til Porsgrunnselva. Det planlegges å tilrettelegge for et åpent og tilgjengelig parkdrag i forbindelse med åpning av bekken, med blant annet offentlige og tilrettelagte parker ved Kirketjernet og ved utløpet til Porsgrunnselva.
Etablering av infrastruktur for nybygg av konsentrert småhusbebyggelse/lavblokker med tilhørende uteareal og parkering i Porsgrunn
Planområdet er på ca. 16 daa. og ligger mellom Vestheimvegen og Elvegata rett nord for Lahelle.
Etablering av råstoffutvinning ved Langangen i Porsgrunn
Uttak av Larvikitt. Det vil antagelig tas ut masser i størrelsesorden 3,5 – 4mill. m3.
Oppgradering og riving av dam i Porsgrunn
Oppgradering av Sortilen og riving av lannerdammen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.