Alle planlagte anleggsprosjekter i Larvik

Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Nybygg av solkraftverk i Larvik
6,1 MWp solkraftverk. Solkraftverket tilknyttes eksisterende 22kV høyspentledning som er lokalisert ved planområdet. Som en del av prosjektkostnaden vil det settes opp en transformatorstasjon.
Utvidelse av avløpsrenseanlegg i Larvik kommune
Eksisterende anlegg skal utvides mot øst med 2 haller med bassenger, og mot sør skal det oppføres nytt servicebygg.
Etablering av rundkjøring mellom Fv. 3034 Sørlandske hovedvei og Fv. 256 Hedrum Ravei i Larvik kommune
Hovedformålet med planen er å etablere en rundkjøring mellom fv3034 Sørlandske hovedvei og fv256 Hedrum Ravei, som kan gi direkte adkomst for tungtrafikk til fabrikkområdet til Bergene Holm. Det kan gi en forbedret trafikksituasjon og økt trafikksikkerhet i området. Planarbeidet skal også se på muligheten for å endret adkomst til fabrikkområdet i sør. Avgrensningen av næringsområdet skal vurderes justert mot nord og vest. I planarbeidet skal det også sees på muligheten for å etablere en, parkeringsplass for busstoppested ved E18.
Utbygging av bredbånd i Larvik kommune
Gjelder områder i Larvik: Tveidalen
Nybygg av småbåthavn i Larvik
29 daa. Inntil 35 båtplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.