Alle planlagte anleggsprosjekter i Bamble

Ombygg av renseanlegg i Langesund
Prosjektet omfatter bygging av biotrinn.
Etablering av gang- og sykkelløsning langs Fylkesveg 363 (tidligere E 18) i Bamle
Gang- og sykkelløsning på to strekninger langs fv. 363 (tidligere E 18) fra Bamble kirke til Grindbakken. Planen vil omfatte en gang og sykkelløsning fra Bamble kirke til den gamle avkjøringen til Valle, og en gang og sykkelløsning fra Åbykrysset til Grindbakken. Hensikten er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Det er ønskelig med fullgod gang- og sykkelveg på begge strekningene, men lokale tilpasninger kan gjøres.
Nybygg av høydebasseng på Kjerra/Tveten
Det skal etableres et nytt høydebasseng på Kjerra/Tveten. Bassenget skal ha et volym på 1 500 m3, og med et vannspeil på kr. 90-100. Bassenget vil sørge for stabil og sikker vannforsyning langs hele kysten, tilbake til Rugtvedt og opp mot Rønholt- Feset- Langrønningen. Tiltaket inkluderer nødvendig ledningsnett.
Utvidelse av høydebasseng i Langesund
Høydebassenget på Asdalseter skal utvides med 3 000 m3. Utvidelsen skal etableres som et nytt basseng ved siden av det eksisterende.
Utvidelse av høydebasseng i Langesund
Høydebassenget på Synken skal utvides med 3 000 m3. Utvidelsen skal etableres som et nytt basseng ved siden av det eksisterende.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Nybygg av høydebasseng på Åstadheia, Stathelle
Det skal etableres et nytt høydebasseng på Åstadheia. Bassenget skal ha et volym på 2 000 m3, og med et vannspeil på ca. kt 80. Bassenget vil bli et viktig punkt i vannforsyningen langs kysten og vestre deler av kommunen. Ledningsnett er allerede etablert, så tiltaket inkluderer kun høydebassenget.
Nybygg av sjøledning mellom Bamble og Porsgrunn over Frierfjorden
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Nybygg av vannledning mellom Bamble og Porsgrunn over Frierfjorden
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Opparbeidelse av parkeringsplass og adkomstvei for hytteområde i Bamble
Lokale tilpasninger og optimalisering av området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.